Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách ! Home Góp ý Sitemap Liên hệ Login

VĂN BẢN SAO LỤC

STTTên văn bảnCơ quan BHSố hiệu VB saoNơi nhận VBS
1Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10...Thủ tướng Chính phủ459/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, XD, TNMT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
2Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, c...Bộ Tài nguyên và Môi trường458/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chinh); Sở: TNMT, Nội vụ; LĐVP (Đ/c Đức)
3Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, ...Thủ tướng Chính phủ457/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHCN, GTVT, KHĐT, TC; UBND các huyện: Chợ Đồn, Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch Thông; LĐVP
4Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 05/12/2014 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ...Chính phủ456/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
5Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 05/12/2014 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất...Chính phủ455/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; Công an tỉnh; LĐVP (Đ/c Đức)
6Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chứcBộ Nội vụ454/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các Hội; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
7Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chếChính phủ453/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở,Ban, Ngành, Đoàn thể; Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã; LĐVP
8Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014...Bộ Khoa học và Công nghệ452/SY-UBNDSở: KHCN, NV; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
9Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tếChính phủ451/SY-UBNDSở: LĐ-TB&XH, TC, Y tế, KHĐT; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Bảo hiểm XH tỉnh; UBND các huyện, thị xã
10Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh m...Thủ tướng Chính phủ450/SY-UBNDSở: KHCN, KHĐT, CT; Cổng TTĐT tỉnh
11Quyết định số 3340/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng ...Bộ Khoa học và Công nghệ449/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh
12Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaiChính phủ448/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
13Công văn số 4468/BKHCN-KHTH ngày 02/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015 cho hoạt động khoa học và công ng...Bộ Khoa học và Công nghệ447/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
14Công văn số 6989/BGDĐT-KHTC ngày 03/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục v...Bộ Giáo dục và Đào tạo446/SY-UBNDSở: KHĐT, TC
15Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động...Bộ Nội vụ445/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
16Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 201...Bộ Xây dựng444/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, CT, NN-PTNT, XD, TNMT; Ngân hàng nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
17Giấy phép khai thác khoáng sản số 2199/GP-BTNMT ngày 07/10/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường443/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Bạch Thông; UBND xã Sỹ Bình; CVP, PCVP (Đ/c Đức)
18Công văn số 9463/VPCP-KTTH ngày 26/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị của một số địa phươngVăn phòng Chính phủ442/SY-UBNDSở: KHĐT, GTVT
19Quyết định số 2119/QĐ-TTg ngày 26/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ441/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND thị xã Bắc Kạn; Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen; LĐVP
20Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ qu...Thanh tra Chính phủ440/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã
21Công văn số 17001/BTC-QLN ngày 21/11/2014 của Bộ Tài chính về việc góp ý sử dụng nguồn vốn chưa phân bổ trong Dự án Xây dựng đường giao thông các tỉnh...Bộ Tài chính439/SY-UBNDSở: KHĐT, TC
22Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô số 9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT ngày 02/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương438/SY-UBNDSở: KHĐT, TC, CT; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Kạn
23Công văn số 16986/BTC-QLN ngày 21/11/2014 của Bộ Tài chính về việc cơ chế tài chính Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vốn vay WBBộ Tài chính437/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Đức)
24Quyết định số 3478/QĐ-BYT ngày 08/9/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế436/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa); Sở Y tế; PCVPNC
25Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn phối hợp thự...Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam435/SY-UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã
26Quyết định số 4542/QĐ-BYT ngày 03/11/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế434/SY-UBNDSở: Y tế, TP
27Quyết định số 1404/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi c...Bộ Kế hoạch và Đầu tư433/SY-UBNDSở: KHĐT, TP; UBND các huyện, thị xã
28Quyết định số 3673/QĐ-BYT ngày 17/9/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế432/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa); Sở Y tế; PCVPNC
29Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 02/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chí...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội431/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; PCVPNC
30Thông tư số 28/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí ...Bộ Khoa học và Công nghệ430/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, KHCN; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
31Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên...Bộ Nội vụ429/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
32Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình t...Bộ Công Thương, Bộ Tài chính428/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: CT, TC; LĐVP
33Quyết định số 9840/QĐ-BCT ngày 31/10/2014 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luậtBộ Công Thương427/SY-UBNDSở Công Thương
34Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điệnThủ tướng Chính phủ426/SY-UBNDSở: LĐ-TB&XH, CT; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
35Công văn số 9041/VPCP-KTN ngày 12/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xãVăn phòng Chính phủ425/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT; Ban Dân tộc
36Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm n...Chính phủ423/SY-UBNDSở: Y tế, CT, VV-TT&DL, TT-TT; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân; Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã; CVP, PCVPVX
37Công văn số 9252/VPCP-KTTH ngày 19/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị của một số địa phươngVăn phòng Chính phủ422/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, NN-PTNT, GTVT
38Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đấtChính phủ421/SY-UBNDSở: TC, TNMT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
39Công văn số 8713/BKHĐT-KTNN ngày 18/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn ngân sách Trung ương dự án khởi công mới tỉnh Bắc Kạ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư420/SY-UBNDSở: KHĐT, NN-PTNT
40Báo cáo số 235/BC-BVHTTDL ngày 09/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn và thực hiện Tiêu chí 06 trong Bộ tiêu chí quốc gia xậ...Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch417/SY-UBNDThành viên BCĐ XD NTM tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
41Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "H...Bộ Tài chính416/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở Tài chính; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn lao đọng tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Thanh)
42Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàngChính phủ415/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Ngân hàng Phát triển khu vực tỉnh Bắc Kạn; LĐVP
43Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm ...Bộ Khoa học và Công nghệ414/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
44Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ tron...Chính phủ413/SY-UBNDSở: KHCN, GDĐT, KHĐT, TC; Cổng TTĐT tỉnh
45Công văn số 3897/BVHTTDL-VHCS ngày 30/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây...Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 412/SY-UBNDThành viên BCĐ XD NTM tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
46Thông tư số 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung v...Bộ Tài chính411/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Hanh)
47Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám địn...Bộ Tài chính 410/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Hanh)
48Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng ch...Bộ Tài chính409/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
49Công văn số 15792/BTC-ĐT ngày 30/10/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho 02 dự án khởi công mới trên...Bộ Tài chính408/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
50Công văn số 8034/BKHĐT-KTDV ngày 30/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ từ NSTƯ cho dự án Cải tạo, sửa ch...Bộ Kế hoạch và Đầu tư407/SY-UBNDSở: KH, GTVT
51Công văn số 8090/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án khởi công mới tỉnh Bắc ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư406/SY-UBNDUBND thị xã Bắc Kạn
52Công văn số 15791/BTC-ĐT ngày 30/10/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Bắc K...Bộ Tài chính405/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thị xã Bắc Kạn
53Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản t...Thủ tướng Chính phủ404/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN và PTNT
54Báo cáo số 291-BC/TU ngày 22/10/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quy...Tỉnh ủy Bắc Kạn403/SY-UBNDSở Nội vụ
55Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệChính phủ402/SY-UBNDSở: KHCN, TC; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
56Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 ...Chính phủ401/SY-UBNDSở: KHCN, TC, TP; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
57Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013...Bộ Khoa học và Công nghệ400/SY-UBNDSở: KHCN, TP, Y tế; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
58Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và p...Bộ Khoa học và Công nghệ399/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh
59Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12...Bộ Kế hoạch và Đầu tư398/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã
60Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ ...Bộ Tài chính397/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT, KHCN, TNMT; CVP
61Thông báo số 421/TB-VPCP ngày 24/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương...Văn phòng Chính phủ396/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN và PTNT; VP điều phối tỉnh; LĐVP (Đ/c Duyên)
62Quyết định số 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp...Thủ tướng Chính phủ395/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN và PTNT
63Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp th...Chính phủ394/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
64Công văn số 7814/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng nguồn vốn GPMB để xây dựng khu TĐC phục vụ GPMB dự án đầu tư x...Bộ Kế hoạch và Đầu tư393/SY-UBNDSở KHĐT, GTVT; UBND huyện Ba Bể
65Công văn số 15377/BTC-ĐT ngày 24/10/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án Cải tạo, sửa chữa ĐT 258 đoạn từ điểm...Bộ Tài chính392/SY-UBNDSở Kế hoạch - Đầu tư
66Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữBộ Nội vụ391/SY-UBNDCt, PCT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
67Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sửBộ Nội vụ390/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
68Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT ngày 03/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô...Bộ Giao thông vận tải389/SY-UBNDSở: GTVT, KHCN; Cổng TTĐT tỉnh
69Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-TCT ngày 24/9/2014 của liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương Quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ...Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương388/SY-UBNDSở: GTVT, CT; Cổng TTĐT tỉnh
70Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiệnBộ Tài chính387/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
71Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 07/10/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính Quy định thủ ...Bộ Tài chính386/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở KHCN; Chi cục Hải quan; CVP
72Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân...Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ 385/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; CVP
73Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015Bộ Kế hoạch và Đầu tư384/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; Cục Thống kê
74Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc láThủ tướng Chính phủ383/SY-UBNDSở Công Thương; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã
75Quyết định số 2376a/QĐ-BTC ngày 16/9/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức...Bộ Tài chính382/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT, KHCN, TNMT; CVP
76Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 thá...Bộ Khoa học và Công nghệ380/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
77Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuếChính phủ379/SY-UBNDSở Tài chính; Cục thuế tỉnh
78Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham n...Thanh tra Chính phủ378/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
79Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04/10/2014 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014Chính phủ377/SY-UBNDTT UBND tỉnh
80Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt V...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn376/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã
81Thông tư số 40/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện và Quy c...Bộ Giao thông vận tải 375/SY-UBNDSở: GTVT, KHCN; Cổng TTĐT tỉnh
82Thông tư số 41/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải"Bộ Giao thông vận tải374/SY-UBNDSở GTVT; Cổng TTĐT tỉnh
83Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ Tư pháp Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục ...Bộ Tư pháp373/SY-UBNDSở Tư pháp; Công an tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn
84Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ...Chính phủ372/SY-UBNDCục THADS tỉnh; PCVPNC
85Công văn số 13963/BTC-ĐT ngày 02/10/2014 của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn vốn GPMB để xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựn...Bộ Tài chính371/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, GTVT
86Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệmChính phủ370/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; Chi nhánh NHNN tại Bắc Kạn
87Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuậ...Chính phủ368/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
88Quyết định số 906/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại T...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn367/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, TP; CVP
89Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghi...Bộ Tài chính366/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
90Công văn số 13535/BTC-ĐT ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho 02 dự án khởi công mới trên ...Bộ Tài chính365/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
91Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84....Bộ Tài chính364/SY-UBNDSở: TC, CT; Cục Thuế tỉnh
92Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và ...Chính phủ363/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, NV; Cổng TTĐT tỉnh
93Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản p...Thủ tướng Chính phủ362/SY-UBNDSở Y tế; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
94Thông tư số 135/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tạ...Bộ Tài chính361/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; CVP
95Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15/9/2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giáBan Chỉ đạo điều hành giá360/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; CVP
96Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác ...Bộ Nội vụ359/SY-UBNDSở LĐ-TB&XH; Các thành viên Ban công tác Người cao tuổi tỉnh; UBND các huyện, thị xã
97Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ358/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
98Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tôChính phủ357/SY-UBNDSở GTVT; Công an tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
99Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụngBộ Khoa học và Công nghệ356/SY-UBNDSở: KHCN, TNMT, Y tế; Cổng TTĐT tỉnh
100Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và ...Bộ Tài nguyên và Môi trường354/SY-UBNDSở: TNMT, TC; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
101Công văn số 6364/BKHĐT-QLĐT ngày 19/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc giaBộ Kế hoạch và Đầu tư353/SY-UBNDSở: TC, KH
102Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý t...Bộ Tài nguyên và Môi trường352/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
103Chỉ thị số 7071/CT-BNN-TCTL ngày 03/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn351/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; Công ty thủy nông Bắc Kạn
104Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu,...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn350/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Công Thương
105Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm...Bộ Tài chính349/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT
106Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của c...Chính phủ346/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
107Quyết định số 2138/QĐ-BYT ngày 16/6/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tếBộ Y tế345/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Sở: Y tế, Tư pháp; PCVPNC
108Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế344/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Sở: Y tế, Tư pháp; PCVPNC
109Báo cáo số 47-BC/BCĐTW(ĐA61) ngày 14/8/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về Tình hình, kết quả chỉ đạo thực hiện Đề án 61, 6 tháng đầu năm, nhiệ...Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61343/SY-UBNDThành viên BCĐ Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn; Hội Nông dân tỉnh
110Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíChính phủ342/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên)
111Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, v...Bộ Nội vụ341/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã; LĐVP
112Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chí...Bộ Nội vụ340/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
113Thông tư số 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 20...Bộ Tài chính339/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công ty xổ số kiến thiết Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Duyên)
114Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên ...Bộ Thông tin và Truyền thông338/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Các doanh nghiệp của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
115Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộ...Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng337/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; LĐVP
116Quyết định số 68/QĐ-HĐQL ngày 03/9/2014 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi Quyết định số 93/QĐ-HĐQL ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Hội đồ...Ngân hàng Phát triển Việt Nam336/SY-UBNDSở: KHĐT, TC, LĐTB&XH, NN-PTNT
117Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ t...Bộ Tài chính335/SY-UBNDSở Tài chính
118Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.0...Bộ Tài chính334/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
119Báo cáo số 214/BC-BTP ngày 26/8/2014 của Bộ Tư pháp Đánh giá tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Ch...Bộ Tư pháp333/SY-UBNDCông an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
120Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18/6/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình ...Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ332/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
121Thông tư liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công an Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chươ...Bộ Tài chính - Bộ Công an331/SY-UBNDCông an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
122Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụ...Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch330/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
123Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riê...Bộ Tài chính329/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
124Công văn số 11324/BTC-HCSN ngày 13/8/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Dự án 513Bộ Tài chính328/SY-UBNDSở: TC, NV, TNMT
125Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 26/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc rút ngắn thời gian thực hiện Quy trình ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà ...Thủ tướng Chính phủ327/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã; Website Bắc Kạn; Công báo Bắc Kạn; LĐVP
126Giấy phép khai thác khoáng sản số 1363/GP-BTNMT ngày 10/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường326/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã: Bằng Lẵng, thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
127Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuy...Bộ Giao thông vận tải325/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC, TNMT; UBND huyện Chợ Mới; LĐVP
128Công văn số 11474/BTC-ĐT ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính về việc đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tưBộ Tài chính324/SY-UBNDSở: KHĐT, NN-PTNT; Vườn QG Ba Bể; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã
129Công văn số 5356/BKHĐT-QLĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc giaBộ Kế hoạch và Đầu tư323/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
130Công văn số 11250/BTC-ĐT ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính về việc đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốn sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nư...Bộ Tài chính322/SY-UBNDSở: KHĐT, XD, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Bạch Thông
131Công văn số 5254/BKHĐT-KTNN ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứaBộ Kế hoạch và Đầu tư321/SY-UBNDSở: KHĐT, XD, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Bạch Thông
132Công văn số 4010/UBND-TM ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổng Công ty Du lịch Sài gòn xin chủ trương nghiên cứu đầu t...Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh320/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, TC, TN-MT, CT, VH TT&DL; Vườn QG Ba Bể; LĐVP
133Quyết định số 04/2014/QĐ-KTNN ngày 31/7/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiể...Kiểm toán Nhà nước319/SY-UBNDSở Tài chính
134Quyết định số 01/2014/QĐ-KTNN ngày 07/5/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệpKiểm toán Nhà nước318/SY-UBNDSở Tài chính
135Quyết định số 02/2014/QĐ-KTNN ngày 14/7/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 Các nguyên tắc cơ bản trong h...Kiểm toán Nhà nước317/SY-UBNDSở Tài chính
136Quyết định số 03/2014/QĐ-KTNN ngày 15/7/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 Kiểm soát chất lượng kiểm toánKiểm toán Nhà nước316/SY-UBNDSở Tài chính
137Công văn số 11359/BTC-ĐT ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2014 (CT33)Bộ Tài chính315/SY-UBNDSở Kế hoạch - Đầu tư
138Thông tư số 108/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014 của Bộ Tài chính Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệ...Bộ Tài chính314/SY-UBNDSở Tài chính; Ngân hàng NN chi nhánh Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã
139Thông tư số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộBộ Tài chính313/SY-UBNDSở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã
140Thông tư số 106/2014/TT-BTC ngày 08/8/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhậ...Bộ Tài chính312/SY-UBNDSở: TC, NN-PTNT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã
141Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nướcBộ Tài chính311/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
142Công văn số 5490/BKHĐT-QLQH ngày 20/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đế...Bộ Kế hoạch và Đầu tư310/SY-UBNDSở Kế hoạch - Đầu tư
143Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải309/SY-UBNDSở Giao thông vận tải; Cổng thông tin điện tử tỉnh
144Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thônBộ Giao thông vận tải308/SY-UBNDSở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã; Cổng thông tin điện tử tỉnh
145Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quả...Bộ Giao thông vận tải307/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
146Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm ...Bộ Tài chính306/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
147Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày 5/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng d...Bộ Tài chính305/SY-UBNDNgân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
148Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm...Bộ Công Thương304/SY-UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
149Công văn số 6137/VPCP-KTTH ngày 12/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phươngVăn phòng Chính phủ303/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
150Công văn số 6078/VPCP-KTTH ngày 08/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị của UBND tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ302/SY-UBNDSở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
151Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 01/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013...Bộ Khoa học và Công nghệ301/SY-UBNDSở: KHCN, CT; UBND các huyện, thị xã; Cổng thông tin điện tử
152Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công n...Chính phủ300/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng thông tin điện tử
153Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 07/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ299/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tập thể, các cá nhân được tặng bằng khen; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; CVP, PVP (cn)
154Công văn số 10005/BTC-ĐT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về việc bảo lãnh tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng đối với một số trường hợp đặc thùBộ Tài chính298/SY-UBNDSở: KHĐT, XD; UBND các huyện, thị xã
155Quyết định số 2890/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với Dự án Cả...Bộ Giao thông vận tải297/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, GTVT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
156Quyết định số 2736/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệ...Bộ Giao thông vận tải296/SY-UBNDSở: GTVT, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
157Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dânThủ tướng Chính phủ295/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh; CVP
158Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụn...Bộ Khoa học và Công nghệ294/SY-UBNDCác Sở: CT, KHCN, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã
159Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá ...Bộ Tài nguyên và Môi trường293/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
160Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi ...Bộ Tài nguyên và Môi trường292/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
161Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 31/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chố...Văn phòng Chính phủ291/SY-UBNDBan Chỉ đạo 389 của tỉnh
162Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 31/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị...Văn phòng Chính phủ290/SY-UBNDBan Chỉ đạo 138 của tỉnh
163Thông tư số 87/2014/TT-BTC ngày 04/7/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí...Bộ Tài chính289/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Tài chính; CVP
164Công văn số 5494/VPCP-V.III ngày 22/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết một số kiến nghị của các địa phươngVăn phòng Chính phủ288/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, Y tế
165Thông tư số 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan, khiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kin...Bộ Tài chính287/SY-UBNDSở: Công Thương, Tài chính; Chi cục Hải quan
166Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ ...Bộ Tài chính286/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: TC, NN&PTNT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Các chi nhánh Ngân hàng Thương mại
167Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 16/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đánh...Văn phòng Chính phủ285/SY-UBNDCác Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Cục Thuế tỉnh
168Thông tư số 25/2014/TT-BGTVT ngày 03/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô t...Bộ Giao thông vận tải284/SY-UBNDSở Giao thông vận tải
169Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26/6/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 th...Bộ Giao thông vận tải283/SY-UBNDSở Giao thông vận tải
170Thông tư số 26/2014/TT-BGTVT ngày 08/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quả...Bộ Giao thông vận tải282/SY-UBNDSở Giao thông vận tải
171Thông tư liên tịch số 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/6/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn nội dung và mức chi...Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội281/SY-UBNDSở Tài chính
172Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 201...Bộ Khoa học và Công nghệ280/SY-UBNDCác Sở: KHCN, TC
173Thông báo số 260/TB-VPCP ngày 08/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ thướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn thực hiện sửa chữa, nâng cấp b...Văn phòng Chính phủ279/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT; LĐVP
174Thông báo số 449/TB-BTC ngày 09/7/2014 của Bộ Tài chính về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015Bộ Tài chính278/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
175Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Inter...Thủ tướng Chính phủ277/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở TT-TT; CVP, PVP (Đ/c Thanh)
176Công văn số 5136/VPCP-KTN ngày 09/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ...Văn phòng Chính phủ276/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT, TNMT, XD; UBND huyện CHợ Mới; LĐVP
177Thông báo số 430/TB-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính về việc giới thiệu chữ ký Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, ...Bộ Tài chính275/SY-UBNDLĐVP; Các thành viên Ban Chỉ đạo (389 tỉnh)
178Báo cáo số 153/BC-BTP ngày 27/6/2014 của Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014Bộ Tư pháp274/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; LĐVP (Đ/c Hanh)
179Công văn số 4983/VPCP-QHQT ngày 04/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế tài chính "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc"...Văn phòng Chính phủ273/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, TC, XD; UBND các huyện, thị xã
180Quyết định số 40/QĐ-KH&ĐT ngày 12/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn về việc Phân công công tác của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ...Sở Kế hoạch và Đầu tư272/SY-UBNDTT UBND tỉnh; CVP
181Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển...Thủ tướng Chính phủ271/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: TC, TNMT, NN-PTNT; LĐVP (Đ/c Đức)
182Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn270/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: TC, KHCN; UBND các huyện, thị xã; CVP
183Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm...Chính phủ269/SY-UBNDTT: TU, CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
184Quyết định số 1497/QĐ-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012Bộ Tài chính268/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
185Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/7/2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của t...Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam267/SY-UBNDSở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
186Quyết định số 1270/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ l...Bộ Tài nguyên và Môi trường266/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; UBND huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
187Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ qu...Bộ Nội vụ265/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
188Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" tro...Chính phủ264/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở: NV, VH-TT&DL; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
189Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khănThủ tướng Chính phủ263/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
190Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm...Thủ tướng Chính phủ262/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; CVP
191Quyết định số 1059/QĐ-BNN-QLDN ngày 16/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn261/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; CT TNHH Lâm nghiệp
192Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ260/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Các tập thể cá nhân được tặng bằng khen; Ban thi đua khen thưởng tỉnh; CVP
193Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 19/6/2044 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính p...Văn phòng Chính phủ259/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Hội Luật gia trẻ; PCVP (Đ/c Hanh)
194Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động inChính phủ258/SY-UBNDSở TT&TT, Nhà in Bắc Kạn, UBND các huyện thị xã
195Công văn số 8157/BTC-QLN ngày 19/6/2014 của Bộ Tài chính về việc đề xuất cơ chế tài chính Chương trình đô thị miền núi phía Bắc vốn vay WBBộ Tài chính257/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; UBND thị xã Bắc Kạn
196Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn256/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; CVP
197Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ255/SY-UBNDSở: KHCN
198Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và côn...Bộ Khoa học và Công nghệ254/SY-UBNDSở: KHCN
199Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh...Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ253/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
200Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây ...Bộ Tài chính252/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
201Thông tư số 74/2014/TT-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ ...Bộ Tài chính251/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
202Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ250/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; UBMTTQ tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; CVP
203Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đấtChính phủ249/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, NN&PTNT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
204Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nướcChính phủ 248/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, TNMT, NN&PTNT, KHĐT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Đức)
205Công văn số 1299/ĐKTDV-VPĐĐ ngày 18/6/2014 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Hỗ trợ an sinh xã hội tại tỉnh Bắc KạnTổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 247/SY-UBNDTT UBND tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Thanh)
206Tờ trình số 70/TTr-NHNN ngày 11/6/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Báo cáo kết quả đàm phán và đề xuất ký kết Hiệp định Tài trợ Chương trì...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam246/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Các Sở: Kh&ĐT, Tài chính, Xây dựng; UBND thị xã Bắc Kạn; PVP (Đ/c Đức)
207Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tạ...Thủ tướng Chính phủ245/SY-UBNDNgân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
208Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điệnBộ Công Thương244/SY-UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; Công ty Điện lực tỉnh; UBND các huyện, thị xã
209Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về xử lý nợ xấu của hệ thống cá...Văn phòng Chính phủ243/SY-UBNDCác Sở: TC, KHĐT
210Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có ...Thủ tướng Chính phủ242/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: LĐ-TBXH; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã; CVP
211Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn241/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; CVP
212Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tá...Bộ Kế hoạch và Đầu tư240/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHĐT, NN&PTNT; Liên minh các HTX; UBND các huyện, thị xã
213Công văn số 3957/VPCP-KTN ngày 02/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch quặng chì, kẽm tại tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ239/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, CT, KHĐT; UBND huyện Pác Nặm; Công ty TNHH Ngọc Linh; LĐVP
214Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quố...Bộ Khoa học và Công nghệ 238/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
215Công văn số 806/TTg-KTTH ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăngThủ tướng Chính phủ237/SY-UBNDSở Tài chính; Cục thuế tỉnh
216Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 c...Chính phủ236/SY-UBNDSở: GTVT, TC, KBNN; UBND các huyện, thị xã; Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
217Quyết định số 259/QĐ-ĐTKDV ngày 26/5/2014 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh...Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước235/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, XD
218Quyết định số 629/QĐ-BKHĐT ngày 20/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Văn kiện Dự án "Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư 234/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
219Công văn số 7021/BTC-ĐT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính về việc thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu ch...Bộ Tài chính233/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc nhà nước tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Đức)
220Công văn số 7023/BTC-ĐT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn dư của các dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên để bố trí vốn cho các dự...Bộ Tài chính232/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, GTVT; LĐVP
221Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật ...Chính phủ231/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, LĐ-TB&XH, TC; Thanh tra tỉnh; Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Kạn; Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn; Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Kạn; LĐVP
222Công văn số 3727/VPCP-KTN ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc khảo sát, thăm dò, khai thác mỏ sắt Lũng Viền, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ230/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, CT, NN-PTNT; UBND huyện Ngân Sơn; LĐVP
223Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtChính phủ229/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, XD, KHĐT, TC, TP, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
224Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đấtChính phủ228/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, TC, TP; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
225Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đaiChính phủ227/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
226Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 20/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc giaThủ tướng Chính phủ226/SY-UBNDSở Giao thông vận tải; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh
227Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 200...Bộ Khoa học và Công nghệ225/SY-UBNDCác Sở: KHCN, GTVT, CT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Cổng thông tin điện tử
228Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệChính phủ224/SY-UBNDCác Sở: KHCN, GD-ĐT, NV, TC; Cổng thông tin điện tử
229Quyết định số 996/QĐ-BNN-XD ngày 12/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn223/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, XD; Kho bạc Nhà nước; CVP
230Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấpChính phủ222/SY-UBNDSở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
231Công văn số 3870/BCT-XNK ngày 09/5/2014 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời hạn thực hiện công văn số 9889/BCT-XNKBộ Công Thương221/SY-UBNDSở Công Thương; Chi cục Hải quan; Chi cục Quản lý thị trường
232Quyết định số 985/QĐ-LHHVN ngày 18/12/2013 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn ...Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam220/SY-UBNDSở KHCN; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh
233Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngànhThủ tướng Chính phủ219/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, TC, NV; Cục Thống kê tỉnh
234Công văn số 6081/BTC-TCDN ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính về việc xếp loại DNNN năm 2012, 2013Bộ Tài chính218/SY-UBNDSở Tài chính
235Công văn số 6145/BTC-ĐT ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013Bộ Tài chính217/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước; UBND huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông
236Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giáThủ tướng Chính phủ216/SY-UBNDSở: TC, CT, KHĐT, Y tế, GTVT, GD-ĐT, NN&PTNT; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
237Công văn số 3091/VPCP-KTTH ngày 05/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chuyển nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ214/SY-UBNDSở: KHĐT, TC
238Công văn số 2822/BKHĐT-KTĐN ngày 09/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Góp ý cơ chế tài chính dự án "Chương trình đô thị MNPB" vay vốn...Bộ Kế hoạch và Đầu tư 213/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; UBND thị xã Bắc Kạn
239Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính Chính phủ212/SY-UBNDSở: TC, GTVT, TP; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
240Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố t...Chính phủ211/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
241Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng ...Bộ Tài chính210/SY-UBNDSở: TC, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
242Thông tư số 47/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 n...Bộ Tài chính209/SY-UBNDSở Công Thương; Ngân hàng nhà nước tỉnh; Ngân hàng Phát triển chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
243Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực ...Bộ Tài chính208/SY-UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Hanh)
244Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 n...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam207/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; LĐVP (Đ/c Thanh)
245Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 08/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuấtBộ Khoa học và Công nghệ206/SY-UBNDCác Sở: CT, KHĐT; Cổng Thông tin điện tử
246Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 18/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạc...Văn phòng Chính phủ205/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; LĐVP (Đ/c Bình)
247Công văn số 557/TTg-QHQT ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định Tài trợ "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc", ...Thủ tướng Chính phủ204/SY-UBNDSở KHĐT, TC
248Công văn số 5379/BTC-ĐT ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc cho phép kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất...Bộ Tài chính203/SY-UBNDSở KHĐT, TC
249Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của C...Bộ Tài chính202/SY-UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
250Công văn số 4575/BTC-ĐT ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014Bộ Tài chính201/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
251Công văn số 4758/BTC-ĐT ngày 14/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiê...Bộ Tài chính200/SY-UBNDSở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
252Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 01/4/2014 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạ...Bộ Công Thương199/SY-UBNDCác Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC, CT; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại
253Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc giaChính phủ198/SY-UBNDCác Sở: KHCN, TC
254Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn ...Thủ tướng Chính phủ197/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
255Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...Chính phủ196/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; LĐVP
256Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học...Thủ tướng Chính phủ195/SY-UBNDSở: KHCN, TC
257Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữChính phủ194/SY-UBNDPCT VX UBND tỉnh; Sở: GDĐT, TC, KHĐT, NV; UBND các huyện, thị xã
258Công văn số 1299/BTNMT-ĐCKS ngày 11/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát, thăm dò, khai thác mỏ sắt Lũng Viền, huyện Ngân Sơn, tỉnh...Bộ Tài nguyên và Môi trường193/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: CT, TNMT, NN-PTNT; UBND huyện Ngân Sơn; Công ty Vạn Lợi Bắc Kạn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
259Quyết định số 487/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặ...Bộ Tài nguyên và Môi trường192/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở: TNMT, TP; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
260Công văn số 3367/BGTVT-KCHT ngày 28/3/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Kết quả kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo, cầu tạm trên địa bàn c...Bộ Giao thông vận tải191/SY-UBNDCác Sở: GTVT, KHĐT, TC; PVP (Đ/c Đức)
261Công văn số 4343/BTC-ĐT ngày 07/4/2014 của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013Bộ Tài chính190/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
262Công văn số 1889/BKHĐT-KTNN ngày 01/4/2014 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình MTQG xây...Bộ Kế hoạch và đầu tư189/SY-UBNDTT HĐND tỉnh; Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN-PTNT; Văn phòng điều phối tỉnh
263Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn188/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: CT, TC, KHĐT; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh HTX; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
264Công văn số 1922/BKHĐT-KTĐPLT ngày 02/4/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính...Bộ Kế hoạch và Đầu tư187/SY-UBNDCác Sở: KH, TC
265Công văn số 938/BNN-VPĐP ngày 18/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mớiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 186/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM; Văn phòng điều phối tỉnh; Các sở: NN&PTNT, KHĐT, TC, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
266Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001...Thủ tướng Chính phủ185/SY-UBNDCác Sở: KHCN, KHĐT, TC; Cổng thông tin Điện tử tỉnh
267Công văn số 1721/VPCP-KTTH ngày 17/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về việc kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn tr...Văn phòng Chính phủ184/SY-UBNDSở: KHĐT, TC
268Nghị quyết số 736/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2014 của Ủy ban Thường vị Quốc hội về phân bổ vốn trái phiếu chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho các d...Ủy ban Thường vị Quốc hội 183/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hải, Đ/c Lân); Sở: KHĐT; Ban Quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa
269Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 10...Bộ Tài chính182/SY-UBNDPCT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Chi cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
270Thông tư liên tịch số 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT ngày 14/02/2014 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu c...Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế181/SY-UBNDCác sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
271Công văn số 3081/BGTVT-KHĐT ngày 21/3/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường hỗ trợ cứng hoá mặt đường giao thông nông thônBộ Giao thông vận tải180/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, NN-PTNT; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
272Công văn số 3588/BTC-ĐT ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2013 chưa ...Bộ Tài chính 179/SY-UBNDSở: KHĐT; Ban quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa
273Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng đ...Thủ tướng Chính phủ178/SY-UBNDTT Tỉnh uỷ; PCT UBND tỉnh; Sở: KH&ĐT, GTVT, XD, NN&PTNT; Cục Thống kê; LĐVP
274Công văn số 826/BNN-VPĐP ngày 07/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung hướng dẫn phân bổ nguồn vốn TPCP thực hiện CTMTQG x...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn177/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, NN-PTNT, TNMT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
275Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Đức tài trợThủ tướng Chính phủ176/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, KHĐT; Chi cục PTNT; LĐVP (Đ/c Bình)
276Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất...Thủ tướng Chính phủ 175/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NV; LĐVP
277Công văn số 1533/VPCP-KTTH ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch ...Văn phòng Chính phủ174/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc NN Bắc Kạn; Ban QLDA 500 giường; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Đức, Đ/c Bình)
278Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 n...Thủ tướng Chính phủ173/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
279Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc đánh giá kết...Văn phòng Chính phủ 172/SY-UBNDSở Tài chính, Công Thương; Công an tỉnh; QL thị trường; UBND các huyện, thị xã
280Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Cô...Thủ tướng Chính phủ171/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
281Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điệnChính phủ 170/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, KHCN, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
282Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 28/02/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ t...Văn phòng Chính phủ 169/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, CT, XD, GTVT, NN&PTNT; LĐVP
283Quyết định số 1694/QĐ-BCT ngày 03/3/2014 của Bộ Công Thương về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịc...Bộ Công Thương168/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở CT, TP; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
284Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở trực th...Thủ tướng Chính phủ167/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
285Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệChính phủ166/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn
286Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hi...Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính165/SY-UBNDTT: TU, HĐND; Đoàn ĐBQH tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND huyện Ba Bể, Pác Nặm
287Quyết định số 486/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn: Xu...Bộ Giao thông vận tải164/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, XD; UBND huyện Na Rì, UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
288Công văn số 1002/2014/VLBK ngày 10/02/2014 của Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi Bắc Kạn về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu liên h...Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi Bắc Kạn163/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh
289Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về ...Bộ Tài chính162/SY-UBNDSở KHĐT; LĐVP (Đ/c Bình)
290Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học...Thủ tướng Chính phủ161/SY-UBNDSở: KHCN, TC; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
291Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/2/2014 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoạ...Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao160/SY-UBNDSở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh
292Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quanBộ Tài chính158/SY-UBNDSở Tài chính; PVP (Đ/c Bình)
293Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000Bộ Tài nguyên và Môi trường157/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; PVP (Đ/c Đức)
294Thông tư số 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000Bộ Tài nguyên và Môi trường156/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; PVP (Đ/c Đức)
295Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên đất dưới nướcBộ Tài nguyên và Môi trường155/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; PVP (Đ/c Đức)
296Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000Bộ Tài nguyên và Môi trường153/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; PVP (Đ/c Đức)
297Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định về trang bị, quản ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an150/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh
298Quyết định số 157/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn (Thuộc dự...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn143/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
299Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng ...Chính phủ140/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Công an tỉnh; LĐVP (Đ/c Hanh)
300Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngànhThủ tướng Chính phủ139/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh
301Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho các ...Thủ tướng Chính phủ134/SY-UBNDSở KHĐT, TC, GTVT
302Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/1/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ c...Bộ Y tế133/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Thanh)
303Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 ...Bộ Công Thương130/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Công Thương; PVP (Đ/c Đức)
304Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóaBộ Công Thương129/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Công Thương; PVP (Đ/c Đức)
305Quyết định số 13/2014/QĐ-TTg ngày 08/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử t...Thủ tướng Chính phủ127/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Công an tỉnh
306Công văn số 561/BKHĐT-KTNN ngày 25/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 thực hiện Chương trình mục tiêu qu...Bộ Kế hoạch và Đầu tư125/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Bình)
307Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử d...Thủ tướng Chính phủ112/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Tài nguyên và Môi trường; LĐVP (Đ/c Đức)
308Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ...Chính phủ111/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Tài nguyên và Môi trường; LĐVP (Đ/c Đức)
309Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 th...Chính phủ110/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Tài nguyên và Môi trường; LĐVP (Đ/c Đức)
310Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnBộ Tài chính109/SY-UBNDSở Tài chính; PVP (Đ/c Bình); Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh
311Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ...Bộ Tài chính99/SY-UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình); Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh
312Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của...Bộ Tài chính98/SY-UBNDSở TC, VH-TT&DL
313Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng tron...Bộ Tài chính95/SY-UBNDSở: NN&PTNT; PVP (Đ/c Bình)
314Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 202...Thủ tướng Chính phủ107/SY-UBNDSở: TNMT; PVP (Đ/c Đức)
315Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm...Văn phòng Chính phủ106/SY-UBNDSở Giao thông vận tải
316Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo ...Bảo hiểm xã hội105/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh
317Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viê...Bộ Y tế103/SY-UBNDSở Y tế
318Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực qu...Bộ Tài chính102/SY-UBNDSở Tài chính; Các Sở, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
319Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, n...Thủ tướng Chính phủ101/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
320Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệChính phủ100/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Khoa học và Công nghệ; LĐVP (Đ/c Bình)
321Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội"Thủ tướng Chính phủ94/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải, Đ/c Lân); PVP (Đ/c Bình)
322Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việ...Thủ tướng Chính phủ93/SY-UBNDSở: NV, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã
323Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làmChính phủ92/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
324Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 ...Chính phủ90/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
325Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt NamChính phủ89/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); BHXH tỉnh
326Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại V...Thủ tướng Chính phủ88/SY-UBNDSở: NV, LĐ-TB&XH, TC
327Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tưThủ tướng Chính phủ87/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Kế hoạch - Đầu tư; TT Xúc tiến Đầu tư
328Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT ngày 14/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên,...Bộ Tài nguyên và Môi trường78/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường
329Công văn số 12/CP-KTTH ngày 15/01/2014 của Chính phủ về việc đính chính văn bảnChính phủ77/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
330Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13Bộ Tài chính73/SY-UBNDSở Tài chính; LĐVP (Đ/c Bình)
331Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam Giai đoạn đến năm...Thủ tướng Chính phủ68/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Y tế; LĐVP (Đ/c Thanh)
332Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực...Chính phủ67/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Y tế; LĐVP (Đ/c Thanh)
333Công văn số 597/BTC-TCT ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế liên quan đến tiền chi trả dịch vụ môi trường rừngBộ Tài chính66/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Cục Thuế tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
334Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ ...Chính phủ65/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Tư pháp; LĐVP (Đ/c Hanh)
335Công văn số 281/VPCP-KTTH ngày 14/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc quán triệt Chỉ thị đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVăn phòng Chính phủ62/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
336Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư53/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Kế hoạch và Đầu tư; LĐVP (Đ/c Bình)
337Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 09/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh ...Thủ tướng Chính phủ51/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; LĐVP (Đ/c Thanh)
338Nghị quyết số 719/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 ...Ủy ban Thường vụ Quốc hội45/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
339Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứngBộ Tư pháp44/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; LĐVP (Đ/c Hanh)
340Thông báo số 32-TB/BCĐTW ngày 08/01/2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư,...Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng43/SY-UBNDPCT UBND tỉnh
341Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã...Chính phủ37/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành thuộc UBND; UBND các huyện, thị xã
342Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 0...Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính36/SY-UBNDSở: LĐ-TB&XH, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã
343Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt NamChính phủ35/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh; Các NH thương mại
344Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt NamChính phủ35/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh; Các NH thương mại
345Quyết định số 32/QĐ-BTC ngày 03/1/2014 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sảnBộ Tài chính34/SY-UBNDSở: Tài chính, Giao thông vận tải
346Quyết định số 257-QĐ/PCLBTW ngày 04/10/2013 của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện ...Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương33/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, TC, TNMT, KHĐT, KHCN, GD-ĐT, GTVT, TT-TT; VP BCH PCLB tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
347Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu t...Chính phủ32/SY-UBNDSở Kế hoạch - Đầu tư; Hiệp hội DN tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
348Công văn số 40/BTC-ĐT ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính về việc thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vố...Bộ Tài chính31/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
349Quyết định số 2289/QĐ-BNV ngày 27/12/2013 của Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên cao cấpBộ Nội vụ30/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Ban Tổ chức tỉnh uỷ
350Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 04) số 2261/QBVMT-KQ ngày 30/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam29/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Lương Thành, huyện Na Rì; LĐVP
351Công văn số 2316/TTg-KTN ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên...Thủ tướng Chính phủ28/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
352Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc...Bộ Xây dựng27/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
353Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi kh...Thủ tướng Chính phủ26/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
354Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuếBộ Tài chính25/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
355Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặtChính phủ24/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh; KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
356Chỉ thị của Bộ Chính trị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015Ban Chấp hành Trung ương23/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: VHTT, TT-TT; LĐVP
357Quyết định số 2577/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốcThủ tướng Chính phủ22/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; Các cá nhân có tên trong Quyết định; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP (Đ/c Duyên)
358Quyết định số 81/2013/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về p...Thủ tướng Chính phủ21/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP
359Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụn...Bộ Tài chính20/SY-UBNDSở: KHĐT, XD; Ban Quản lý 3PAD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
360Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nướcBộ Tài chính19/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
361Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăngChính phủ18/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
362Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và l...Bộ Tài chính17/SY-UBNDTT HĐND tỉnh; Sở Thông tin - Truyền thông; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
363Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệpChính phủ16/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, CT, TNMT; Cục thuế tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Liên minh các HTX; Ban quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
364Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu ...Uỷ ban Dân tộc15/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; LĐVP (Đ/c Bình)
365Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệChính phủ14/SY-UBNDSở: Khoa học - Công nghệ, Nội vụ, Tài chính
366Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônChính phủ13/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
367Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01 và 02) số 2241/QBVMT-KQ ngày 20/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam12/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn; LĐVP
368Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 2252/QBVMT-KQ ngày 25/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam11/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND xã Lãng Ngân, huyện Ngân Sơn; LĐVP
369Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng ph...Thủ tướng Chính phủ10/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC, KHĐT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
370Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng...Chính phủ09/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự; LĐVP
371Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụngChính phủ08/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; LĐVP
372Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc giaChính phủ07/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự; LĐVP
373Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; t...Chính phủ06/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
374Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 06/12/2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ t...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao05/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; LĐVP
375Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong ...Bộ Giao thông vận tải04/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
376Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắtChính phủ03/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
377Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành ...Bộ Tài chính02/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
378Công văn số 10266/BKHĐT-KTĐN ngày 23/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo việc áp dụng Hướng dẫn của LHQ-EU về định mức chi phí địa phư...Bộ Kế hoạch và Đầu tư591/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
379Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng...Thủ tướng Chính phủ590/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Tài nguyên và Môi trường; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Đức)
380Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Uỷ ban dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính -...Uỷ ban dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng589/SY-UBNDSở Lao động - Thương binh & Xã hội; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
381Công văn số 2308/TTg-KTTH ngày 24/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bảnThủ tướng Chính phủ588/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Mặt trận Tổ quốc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
382Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chínhChính phủ587/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; LĐVP (Đ/c Bình)
383Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào d...Thủ tướng Chính phủ586/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
384Quyết định số 92/QĐ-HĐQL ngày 05/11/2013 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Bảo đảm tiền vay của Ngân ...Ngân hàng Phát triển Việt Nam585/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, phòng giao dịch Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
385Quyết định số 93/QĐ-HĐQL ngày 06/11/2013 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước b...Ngân hàng Phát triển Việt Nam584/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, phòng giao dịch Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
386Quyết định số 88/QĐ-HĐQL ngày 31/10/2013 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung Quy chế cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng Phát triể...Ngân hàng Phát triển Việt Nam583/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, phòng giao dịch Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
387Công văn số 10721/VPCP-KTN ngày 19/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến đề nghị của các tỉnh Bắc Kạn và Cao B...Văn phòng Chính phủ582/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC; UBND huyện: Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rì, TX Bắc Kạn; LĐVP
388Công văn số 6003/BNN-KTHT ngày 19/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện phương án bố trí dân cư xen ghépBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn581/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục PTNT tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
389Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoànChính phủ580/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
390Quyết định số 90/QĐ-HĐQL ngày 31/10/2013 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hỗ trợ sau đầu tưNgân hàng Phát triển Việt Nam579/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, phòng giao dịch Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
391Nghị định số 208//2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụChính phủ578/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
392Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 200...Chính phủ577/SY-UBNDTT: TU, UBND, HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
393Quyết định số 2344/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước gi...Thủ tướng Chính phủ576/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
394Công văn số 10575/VPCP-TKBT ngày 13/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của Lãnh đạo ...Văn phòng Chính phủ575/SY-UBNDCác sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
395Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GiáChính phủ574/SY-UBNDSở Tài chính, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
396Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 02/QBVMT-GXN ngày 16/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường - UBND tỉnh Bắc KạnQuỹ Bảo vệ Môi trường - UBND tỉnh Bắc Kạn573/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn; LĐVP
397Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 04, 05, 06) số 03/QBVMT-GXN ngày 16/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường - UBND tỉnh Bắc Kạ...Quỹ Bảo vệ Môi trường - UBND tỉnh Bắc Kạn572/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Quảng Khê, huyện Ba Bể; LĐVP
398Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiệ...Chính phủ571/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã
399Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩBộ Quốc phòng570/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Bộ CHQS tỉnh; Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã
400Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ...Thủ tướng Chính phủ569/SY-UBNDTT UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
401Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26/11/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động K...Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch568/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Văn hoá - TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
402Công văn số 4063/BKHCN-KHTH ngày 06/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014 cho ngành khoa học và công nghệ c...Bộ Khoa học và Công nghệ567/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư
403Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010...Chính phủ566/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
404Quyết định số 2418/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái BìnhThủ tướng Chính phủ565/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: Xây dựng, Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
405Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xãChính phủ564/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Liên minh các HTX; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
406Công văn số 10468/VPCP-KTN ngày 10/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương về thu hồi đất lúa trên địa bàn tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ563/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
407Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1726/GP-BTNMT ngày 17/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường562/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, XD, KHCN; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND huyện Chợ Mới; UBND xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới; LĐVP
408Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm n...Thủ tướng Chính phủ561/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Thanh)
409Quyết định số 1836/QĐ-BKHĐT ngày 02/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014Bộ Kế hoạch và Đầu tư558/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: Tài chính, KH-ĐT
410Công văn số 16628/BTC-TCNH ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiếtBộ Tài chính557/SY-UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; Sở: Tài chính,
411Công văn số 9768/BKHĐT-TH ngày 04/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Dự kiến kế hoạch vốn TPCP năm 2014Bộ Kế hoạch và Đầu tư556/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: Tài chính, KH-ĐT; LĐVP
412Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nướcChính phủ555/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, CT, XD, GTVT, VHTTDL; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
413Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnChính phủ554/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, CT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
414Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham...Chính phủ553/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP
415Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển n...Chính phủ552/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
416Công văn số 4375/BNV-CCVC ngày 02/12/2013 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013Bộ Nội vụ551/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
417Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nh...Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ550/SY-UBNDSở TC và các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
418Quyết định số 6502/QĐ-BCA ngày 25/11/2013 của Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án "Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý và giám sát thực hi...Bộ Công an549/SY-UBNDCông an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; LĐVP (Đ/c Duyên)
419Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án khuyến sử dụng hình thức hoả tángThủ tướng Chính phủ547/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, KHCN, Y tế, KHĐT, TC, VHTTDL, LĐ-TB&XH, TT-TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
420Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 thá...Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ546/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
421Quyết định số 2285/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ qu...Thủ tướng Chính phủ545/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ
422Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với cá...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn543/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Chí); Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (ông Bình)
423Quyết định số 2169/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương tr...Thủ tướng Chính phủ542/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
424Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước...Thủ tướng Chính phủ541/SY-UBNDCác Sở: KH-ĐT, XD, TC, TNMT; LĐVP (đ/c Bình)
425Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điệnBộ Giao thông vận tải540/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, GTVT; Công an tỉnh; Chi cục QLTT tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
426Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quânThủ tướng Chính phủ539/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC; Công ty Điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
427Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiChính phủ538/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TC, KHĐT, TNMT; NHNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
428Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,...Chính phủ537/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
429Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tếChính phủ536/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Y tế; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
430Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩmChính phủ535/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
431Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm h...Bộ Tài chính534/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục QLTT; LĐVP
432Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụ...Chính phủ533/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
433Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quanChính phủ532/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở VH-TT&DL; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
434Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính t...Chính phủ531/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Chi cục thuế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
435Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghềChính phủ530/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
436Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sảnChính phủ529/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và MT; Công an tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục thuế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
437Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai ...Chính phủ528/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Xây dựng; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
438Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ emChính phủ527/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: LĐ-TB&XH, Y tế, Giáo dục & ĐT, GTVT, VH-TT&DL, TT&TT; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
439Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều; phò...Chính phủ526/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
440Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáoChính phủ525/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: VH-TT&DL, Y tế, TT&TT, NN&PTNT; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; Chi cục thuế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
441Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý...Chính phủ524/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Công an tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
442Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công...Chính phủ523/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Sở NN&PTNT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
443Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tưChính phủ522/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục thuế; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
444Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông ti...Chính phủ521/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Chi cục thuế; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
445Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được...Chính phủ520/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; LĐVP
446Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngChính phủ519/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Các Chi cục: Kiểm lâm, Thuế, Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
447Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, ...Chính phủ518/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
448Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồChính phủ517/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Các Chi cục: Kiểm lâm, Thuế; Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
449Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bảnChính phủ516/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Các Chi cục: Thuế, Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
450Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chínhChính phủ515/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Các Sở, Ngành; Ngân hàng Nhà nước; Toà án nhân dân; Các Chi cục: Kiểm lâm, Thuế, Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
451Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hàng chính trong lĩnh vực giáo dụcChính phủ514/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
452Quyết định số 2252/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ513/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các tập thể cá nhân được tặng Bằng khen; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; CVP
453Công văn số 167/HĐND-VP ngày 12/11/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cho ý kiến phân bổ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu và chương trình MTQ...Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn512/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư
454Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách n...Bộ Tài chính511/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
455Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩmBộ Tài chính510/SY-UBNDSở Y tế; UBND các huyện, thị xã
456Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệpThủ tướng Chính phủ509/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: NN&PTNT, CT, TC; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBDN các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
457Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 2065/QBVMT-KQ ngày 18/11/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam508/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở CT, Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND thị trấn Nà Phặc; LĐVP
458Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhivụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cệm ủa Ngân hàng Nhà nước Việt NamChính phủ507/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
459Công văn số 4415/BCA-H41 ngày 11/11/2013 của Bộ Công an về việc phối hợp thực hiện Thông tư của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị c...Bộ Công an506/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (ông Hanh)
460Quyết định số 2736/QĐ-BTP ngày 15/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển ...Bộ Tư pháp505/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã
461Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008...Chính phủ504/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở CT; LĐVP (ông Đức)
462Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007...Chính phủ503/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở VH-TT; LĐVP (bà Thanh)
463Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước l...Chính phủ502/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP (ông Đức)
464Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt NamChính phủ501/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP (ông Đức)
465Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 16/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và c...Thủ tướng Chính phủ500/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHCN; LĐVP (ông Bình)
466Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2...Thủ tướng Chính phủ499/SY-UBNDSở: KH-CN, CT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT; LĐVP (ông Bình)
467Công văn số 8844/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến đề nghị của các tỉnh Bắc Kạn và ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư498/SY-UBNDSở: KH-CN, GTVT
468Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữBộ Nội vụ497/SY-UBNDCác Sở, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
469Quyết định số 1356/QĐ-VPCP ngày 11/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản,...Văn phòng Chính phủ496/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP; LĐ các phòng thuộc VP UBND tỉnh
470Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đượ...Chính phủ495/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
471Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựngBộ Xây dựng494/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
472Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 201...Thủ tướng Chính phủ493/SY-UBNDTT TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC, KHĐT; Công ty điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
473Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mực giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015Thủ tướng Chính phủ492/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC, KHĐT; Công ty điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
474Quyết định số 2211/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ491/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, KHĐT, TC, CT, YT, KHCN, NN-PTNT; Ban quản lý các khu CN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
475Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hộiChính phủ490/SY-UBNDSở: LĐ-TB&XH, Tài chính; UBND các huyện, thị xã; CV Huệ
476Quyết định số 249/QĐ-BCĐQG1237 ngày 07/11/2013 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ...Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ489/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở LĐ-TB&XH
477Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007...Chính phủ488/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (đ/c Lân); Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
478Thông tư số 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của ...Bộ Tài chính487/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (đ/c Bình)
479Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 05/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết 09 tháng t...Văn phòng Chính phủ486/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ông Chí); Các Sở: CT, NN, TT-TT, TC, Y tế; Công an tỉnh; LĐVP (ông Bình)
480Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn gia...Bộ Tài chính484/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP đ/c Bình, Đ/c Đức
481Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn...Bộ Khoa học và Công nghệ483/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh
482Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc giaBộ Tài chính482/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP Đ/c Bình, CV Lan
483Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy ...Bộ Tài chính481/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; PVP Đ/c Bình, CV Lan
484Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2014 cho các tổ chức khoa học và cô...Thủ tướng Chính phủ480/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Ông Chí); Các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; LĐVP (Bà Duyên, ông Bình)
485Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương...Thủ tướng Chính phủ479/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Đ/c Lệ
486Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 củ...Chính phủ478/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
487Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường477/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
488Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 201...Bộ Xây dựng476/SY-UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
489Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chí...Bộ Tài nguyên và Môi trường475/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
490Quyết định số 2120/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị tiền sử dụng số liệu, thông tin...Bộ Tài nguyên và Môi trường474/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, TC; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Bằng Lẵng - Chợ Đồn; LĐVP
491Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi...Bộ Tài nguyên473/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; Sở: CT, KHCN, XD, NN-PTNT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
492Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai"Thủ tướng Chính phủ472/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, TP, XD, TC, KHĐT, TT-TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
493Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường471/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
494Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường470/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
495Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh ...Chính phủ468/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; LĐVP
496Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nướ...Chính phủ467/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); LĐVP
497Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/A...Thủ tướng Chính phủ466/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Y tế, TC, KHĐT; UBND các huyện, thị xã
498Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngà...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội465/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: LĐ-TB&XH, NV; UBND các huyện, thị xã
499Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạoChính phủ464/SY-UBNDCác Sở: GD-ĐT, NV, TC
500Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thôngChính phủ463/SY-UBNDSở TT&TT; Thanh tra nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
501Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổc hức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt NamBộ Giao thông vận tải462/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
502Thông tư số 33/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Na...Bộ Giao thông vận tải461/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
503Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2Bộ Khoa học và Công nghệ460/SY-UBNDCác Sở: CT, TNMT, GTVT, Y tế, XD; Điện lực tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng thông tin điện tử tỉnh
504Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng...Bộ Khoa học và Công nghệ459/SY-UBNDCác Sở: KHCN, CT; UBND các huyện, thị xã; Cổng thông tin điện tử tỉnh
505Công văn số 8464/BKHĐT-KTDV ngày 28/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ vắc xin, hoá chất cho tỉnh Bắc Kạn và Bến TreBộ Kế hoạch và Đầu tư458/SY-UBNDSở NN&PTNT; Chi cục Thú y
506Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại họcChính phủ457/SY-UBNDSở GD&ĐT; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
507Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninhThủ tướng Chính phủ456/SY-UBNDCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
508Quyết định số 61/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc...Thủ tướng Chính phủ455/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: CT, KHĐT, TC; LĐVP
509Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điề...Chính phủ454/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công ty Điện lực tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
510Công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Dự án 513Bộ Tài chính453/SY-UBNDCác Sở: LĐTB-XH, TC, NV, TNMT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
511Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchChính phủ452/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
512Công văn số 7831/BKHĐT-KTĐN ngày 11/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Đăng ký dự án ODA của chính phủ ÁoBộ Kế hoạch và Đầu tư451/SY-UBNDUBND huyện Chợ Đồn
513Công văn số 13855/BTC-ĐT ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương (CT229) dự án CT229-Na Rì, huyệ...Bộ Tài chính450/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
514Công văn số 13857/BTC-ĐT ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc KạnBộ Tài chính449/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
515Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chínhThủ tướng Chính phủ448/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
516Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngChính phủ447/SY-UBNDCác Sở: LĐTB&XH, TC; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Thanh)
517Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ...Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn446/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
518Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 2...Bộ Tài chính445/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
519Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 thá...Thủ tướng Chính phủ444/SY-UBNDCác Sở: LĐTB&XH, NV, TC, KHĐT; Ban Dân tộc tỉnh; Các Ban: TC, TG, DV Tỉnh uỷ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
520Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020,...Thủ tướng Chính phủ443/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư; LĐVP (Đ/c Bình)
521Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôiChính phủ442/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: NN-PTNT, CT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
522Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong toả, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài s...Chính phủ441/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; LĐVP
523Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung ...Bộ Giao thông vận tải 440/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; LĐVP (Đ/c Đức)
524Thông tư liên tịch số 182/2013/TTLT-BQP-BTC ngày 08/10/2013 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân,...Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính439/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã
525Quyết định số 1812/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của các dự án ODA và ứng trướ...Thủ tướng Chính phủ438/SY-UBNDCác Sở: KHCN, TC
526Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và côn...Bộ Khoa học và Công nghệ437/SY-UBNDCác Sở: KHCN, TC
527Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiềnChính phủ436/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Bình)
528Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ...1832/QĐ-TTg435/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
529Công văn số 7402/UBND-KH&ĐT ngày 03/10/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ các công trình xây dựng Trường học tại tỉnh Bắc Kạ...Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội434/SY-UBNDSở: KHĐT, GD-ĐT; UBND huyện: Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn; CVP
530Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình ...Bộ Giao thông vận tải 433/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, XD; Kho bạc nhà nước tỉnh; LĐVP
531Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội ...Chính phủ432/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
532Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trườn...Bộ Tài nguyên và Môi trường431/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, CT, XD, NN-PTNT, Y tế, GD-ĐT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
533Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 1766/QBVMT-KQ ngày 07/10/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam430/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND các xã: Đồng Lạc, Nam Cường; LĐVP
534Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 1760/QBVMT-KQ ngày 02/10/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam429/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND TT Nà Phặc, H.Ngân Sơn; LĐVP
535Công văn số 8564/VPCP-KTN ngày 14/10/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển MĐSD đất quốc phòng sang mục đích phát triển kinh tế - xã hội và quản...Văn phòng Chính phủ428/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, TP, XD, TNMT; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
536Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của C...Bộ Tài chính427/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
537Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền...Ủy ban Dân tộc426/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
538Công văn số 7349/BKHĐT-KTĐN ngày 30/9/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo phê duyệt Định hướng sử dụng vốn vay ADB g/đ 2014-2016 và sau n...Bộ Kế hoạch và Đầu tư425/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, GTVT, NN-PTNT, GD-ĐT, Y tế, TNMT
539Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nh...Chính phủ424/SY - UBND TT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
540Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu ...Chính phủ423/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
541Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo th...Chính phủ422/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Hanh)
542Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham g...Thủ tướng Chính phủ421/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã
543Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đế...Thủ tướng Chính phủ420/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
544Quyết định số 236/QĐ-BCĐ138/CP ngày 01/10/2013 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ...Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ419/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); LĐVP
545Quyết định số 1788/QĐ-BTNMT ngày 27/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện...Bộ Tài chính418/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, NN&PTNT, XD, GTVT, LĐ-TB&XH, CT, TT-TT, GD-ĐT; LĐVP
546Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 24/9/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Qu...Văn phòng Chính phủ417/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, Y tế, GD-ĐT; Huyện uỷ, UBND các huyện, thị xã; Công an tỉnh; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh; LĐVP
547Quyết định số 1651/QĐ-BTNMT ngày 05/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó vớ...Bộ Tài nguyên và Môi trường416/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, KHĐT, CT, NN-PTNT, GTVT, XD, LĐ-TB&XH, Y tế, TT-TT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; LĐVP
548Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu...Bộ Xây dựng415/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
549Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang d...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 414/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
550Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 19/8/2013 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính về việc sửa đ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính413/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
551Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 ...Bộ Khoa học và Công nghệ412/SY - UBNDSở Khoa học và Công nghệ
552Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu...Bộ Giao thông vận tải411/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
553Thông tư liên tịch số 119/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 26/8/2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toá...Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ 410/SY - UBNDCác Sở: NV, LĐ-TB&XH; Tỉnh Đoàn; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; UBND các huyện, thị xã
554Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm ...Bộ Tài chính409/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
555Quyết định số 1628/QĐ-TTg ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó...Thủ tướng Chính phủ 408/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, NN-PTNT, XD, GTVT, CT, TC, KHĐT, Y tế, GD-ĐT; LĐVP
556Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến ...Thủ tướng Chính phủ 407/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: CT, KHĐT, TC, XD, TNMT, KHCN, Y tế, GD-ĐT; BCHQS tỉnh; LĐVP
557Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công...Thủ tướng Chính phủ 406/SY - UBNDTT: TU UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, NV, XD, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
558Quyết định số 1472/QĐ-TCĐBVN ngày 11/9/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc ban hành Quy trình vận hành và bảo trì trạm kiểm tra tải trọng xe l...Tổng cục Đường bộ Việt Nam405/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, CT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
559Công văn số 1473/TTg-KGVX ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng lưu thông xăng không chì RON 83Thủ tướng Chính phủ404/SY - UBNDSở Công Thương; LĐVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
560Công văn số 11882/BTC-ĐT ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính về việc thời hạn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013Bộ Tài chính403/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, KHĐT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
561Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, c...Bộ Tài chính402/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Văn hoá, Thể thao và DL; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
562Công văn số 748/KTNN-CNV ngày 07/8/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán Chương trình MTQG Nước sạch và ...Kiểm toán Nhà nước401/SY - UBNDSở Tài chính; PVP (Đ/c Bình)
563Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thu...Bộ Tài chính400/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
564Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999...Chính phủ399/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
565Báo cáo số 3350/BC-BNV ngày 19/9/2013 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chứcBộ Nội vụ 398/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; LĐVP
566Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơnChính phủ397/SY - UBND TT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
567Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánChính phủ396/SY - UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP
568Xác thực văn bản hợp nhất số 6770/VBHN-BTP ngày 17/9/2013 của Bộ Tư phápBộ Tư pháp395/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
569Nghị định số  107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tửChính phủ390/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã
570Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpThủ tướng Chính phủ 394/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh; LĐVP
571Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và ...Bộ Giao thông vận tải 393/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, XD, KHĐT, TC, CT; UBND các huyện: Ngân Sơn, Bạch Thông; LĐVP
572Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi h...Bộ Tư pháp391/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
573Công văn số 11276/BTC-NSNN ngày 23/8/2013 của Bộ Tài chính về việc một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 20...Bộ Tài chính389/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
574Công văn số 3327/BNG-LS ngày 03/9/2013 của Bộ Ngoại giao về việc thông báo các mẫu văn bản theo Thông tư 02/2013/TT-BNGBộ Ngoại giao388/SY - UBNDTT Tỉnh ủy; CT, các PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; LĐVP
575Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 03/9/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ng...Văn phòng Chính phủ387/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: LĐTB-XH; Các Sở, ngành thành viên Ban Công tác NCT tỉnh; Ban Đại diện Hội NCT tỉnh; LĐVP (Đ/c Thanh)
576Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến n...Thủ tướng Chính phủ386/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC; LĐVP (Đ/c Bình)
577Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trìnhBộ Xây dựng385/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
578Công văn số 11473/BTC-ĐT ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính về việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013Bộ Tài chính384/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
579Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hàn...Bộ Khoa học và Công nghệ383/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
580Quyết định số 2671/QĐ-BGTVT ngày 04/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Xây ...Bộ Giao thông vận tải382/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; SỞ: KHĐT, TC, GTVT, NV; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
581Quyết định số 1544/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị tiền sử dụng số liệu, thông tin ...Bộ Tài nguyên và Môi trường381/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, TC; UBND huyện Bạch Thông; LĐVP
582Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA-BNG ngày 20/8/2013 của liên Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên ...Bộ Công an và Bộ Ngoại giao380/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; trung tâm Công báo tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
583Công văn số 9247-CV/ĐNTW-LCPC ngày 23/8/2013 của Ban Đối ngoại Trung ươngBan Đối ngoại Trung ương379/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TP, LĐTB-XH; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
584Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 23/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ378/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Y tế; Ông Nông Quốc Chí - Sở Y tế; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; CVP
585Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấ...Thủ tướng Chính phủ377/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: NV, GD-ĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
586Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 27/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hò...Thủ tướng Chính phủ376/SY - UBND TT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; LĐVP
587Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bốThủ tướng Chính phủ375/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, TT-TT, GTVT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
588Quyết định số 2635/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu"Bộ Khoa học và Công nghệ374/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
589Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 ...Chính phủ373/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, XD, TC; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
590Công văn số 1897/ĐCKS-KS ngày 5/9/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc thu hồi, sử dụng quặng sắt - mangan nghèo trong quá trình khai thác...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản372/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, GTVT; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
591Thông tư số 110/2013/TT-BTC ngày 14/8/2013 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ...Bộ Tài chính371/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
592Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...Bộ Tài chính370/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
593Nghị định số 96/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của ...Chính phủ369/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh
594Quyết định số 1311/QĐ-TTg ngày 05/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê chuẩn việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016Thủ tướng Chính phủ368/SY - UBNDCác thành viên UBND tỉnh
595Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 05/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê chuẩn việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - ...Thủ tướng Chính phủ367/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; Các thành viên UBND tỉnh; LĐVP
596Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nướcBộ Tài chính 366/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Y tế; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
597Quyết định số 2010/QĐ-BTC ngày 16/8/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước...Bộ Tài chính 365/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở: CT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
598Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt NamThủ tướng Chính phủ364/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
599Quyết định số 1724/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Chương trình giảm phát thải khí nhà kính th...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn363/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: KHĐT, TC, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
600Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư362/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Văn phòng Điều phối tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
601Quyết định số 1739/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2012Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn361/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
602Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệtThủ tướng Chính phủ360/SY - UBNDNgân hàng Nhà nước tỉnh; Sở: KHĐT, TC, TP; Kho bạc Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
603Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ359/SY - UBNDTT HĐND tỉnh; Sở: KHCN, CT, KHĐT, TC; LĐVP (Đ/c Bình)
604Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm ...Thủ tướng Chính phủ358/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Bảo hiểm xã hội tỉnh; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
605Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo ...Thủ tướng Chính phủ357/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
606Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của...Thủ tướng Chính phủ356/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Điện lực tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
607Thông tư số 103/2013/TT-BTC ngày 01/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua ...Bộ Tài chính355/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở: GTVT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
608Thông tư số 95/2013/TT-BTC ngày 17/7/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để côn...Bộ Tài chính354/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: GT-ĐT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
609Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số v...Bộ Tài chính353/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); UBND các huyện, thị xã; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
610Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyệnBộ Tài chính352/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: LĐ-TB&XH; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
611Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ ...Bộ Tài chính351/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
612Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổ...Chính phủ350/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở: TC, XD; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
613Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc giaChính phủ349/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
614Công văn số 3022/BNV-CTTN ngày 22/8/2013 của Bộ Nôi vụ về việc Đề án phê duyệt tại Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long AnBộ Nôi vụ348/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; CVP
615Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình ...Văn phòng Chính phủ347/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, KHĐT, TC, KHCN, GTVT, XD, NN-PTNT, Y tế, LĐ-TBXH; Công an tỉnh; LĐVP
616Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính...Văn phòng Chính phủ346/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, TP, TC, TNMT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Báo Bắc Kạn; Đài PT-TH tỉnh; LĐVP
617Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện cấ...Văn phòng Chính phủ345/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, XD; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
618Quyết định số 2493/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp QL3 đoạn qua ...Bộ Giao thông vận tải344/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC, KHĐT; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
619Quyết định số 1484/QĐ-TTg ngày 23/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 - 2015Thủ tướng Chính phủ343/SY - UBNDCác Sở: KHĐT, TC
620Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của các chương trình, dự án OD...Thủ tướng Chính phủ342/SY - UBNDCác Sở: KHĐT, TC
621Công văn số 9242/BTC-QLCS ngày 17/7/2013 của Bộ Tài chính về việc trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố địnhBộ Tài chính341/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
622Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏThủ tướng Chính phủ340/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, GTVT, NN-PTNT, Y tế; Bưu điện tỉnh; Viễn thông Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
623Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định...Thủ tướng Chính phủ339/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, CT; LĐVP
624Công văn số 1676/BXD-KTXD ngày 12/8/2013 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCTBộ Xây dựng338/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
625Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựngBộ Xây dựng337/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
626Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất ...Bộ Xây dựng336/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TC, TNMT; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
627Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựngBộ Xây dựng335/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
628Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, n...Bộ Tài nguyên và Môi trường 334/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Ngân Sơn; LĐVP
629Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dânChính phủ333/SY - UBNDTỉnh ủy; HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã
630Quyết định số 1407-QĐ/TU ngày 19/8/2013 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02 tháng 7 năm 2012 của B...Tỉnh ủy Bắc Kạn332/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Đường, Đ/c Lân); Đ/c Văn Phúc Thụ - Sở NV; LĐVP
631Hướng dẫn số 1500/HD-BTĐKT ngày 16/8/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các t...Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 331/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Đường, Đ/c Lân); Ban Thu đua Khen thưởng tỉnh
632Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06/8/2013 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viênBộ Nội vụ330/SY - UBNDSở Nội vụ; LĐVP
633Thông tư liên tịch số 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT ngày 29/6/2013 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và P...Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 329/SY - UBNDCác Sở: GTVT, NN-PTNT; Công an tỉnh; CVP
634Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối vớ...Bộ Nội vụ328/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBDN các huyện, thị xã; LĐVP
635Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC ngày 12/8/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 522b/...Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính327/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; LĐVP
636Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ qu...Bộ Nội vụ326/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
637Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về đẩy m...Văn phòng Chính phủ325/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; LĐVP
638Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 01/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tạ...Văn phòng Chính phủ324/SY - UBNDCác thành viên BCĐ 138 của tỉnh
639Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng ...Thủ tướng Chính phủ323/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, TC, CT, GTVT, NN-PTNT, Y tế, KHCN, XD, KHĐT; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát tỉnh; Toà án tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
640Chỉ thị số 12/CT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công - ten -nơBộ Giao thông vận tải 322/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
641Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01/8/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt NamChính phủ321/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Thông tin truyền thông; Báo Bắc Kạn; Đài PT-TH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
642Quyết định số 4060/QĐ-BCA-C41 ngày 26/7/2013 của Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý"Bộ Công an319/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
643Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ 318/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Các Sở: LĐTB-XH, Y tế, TC, NV; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Thanh)
644Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, c...Chính phủ 317/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã
645Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doan...Thủ tướng Chính phủ316/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, TC, CT; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; LĐVP
646Quyết định số 5364/QĐ-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển nhiê...Bộ Công Thương315/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: CT, TT-TT, NN-PTNT, KHCN, GTVT; Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; LĐVP
647Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến ...Thủ tướng Chính phủ314/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, NN-PTNT, NV, KHCN, CT, Y tế; Công an tỉnh; LĐVP
648Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số đ...Chính phủ 313/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
649Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng ...Bộ Tài chính312/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
650Thông tư số 96/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng ...Bộ Tài chính311/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
651Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về việc ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chấtChính phủ310/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: VHTT&DL, LĐTB&XH, Y tế; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
652Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31/7/2013 của liên Bộ Nôi vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng t...Bộ Nôi vụ và Bộ Tài chính309/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: LĐTB&XH, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
653Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có t...Chính phủ308/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
654Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về "Giảm phát ...Thủ tướng Chính phủ307/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT; LĐVP (Đ/c Bình)
655Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi ha...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn306/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT; LĐVP (Đ/c Bình)
656Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cưChính phủ 305/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
657Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liềnThủ tướng Chính phủ304/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, CT, Ytế, NN&PTNT, GTVT, NV; Công an tỉnh; LĐVP
658Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việ...Thủ tướng Chính phủ303/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở: KH&ĐT, CT, NN&PTNT, GTVT, TNMT; LĐVP
659Thông tư số 92/2013/TT-BTC ngày 8/7/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoàiBộ Tài chính302/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, TP, NV, LĐTB&XH; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
660Công văn số 6507/BCT-CNNg ngày 23/7/2013 của Bộ Công Thương về việc bỏ sung Nhà máy luyện chì kẽm Ngân Sơn của Công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico vào ...Bộ Công Thương301/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, TC, XD, LĐ-TB&XH; Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; BCHQS tỉnh; Công an tỉnh; Công ty CP Khoáng sản Na Rì Hamico; Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
661Thông báo số 263/TB-BCT ngày 24/7/2013 của Bộ Công Thương về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại Hội nghị ngành công thương vùng Trung du...Bộ Công Thương300/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; LĐVP
662Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngChính phủ299/SY - UBNDSở: TT-TT, VH-TT&DL, KHĐT; Công an tỉnh
663Thông tư số 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy ...Bộ Nội vụ 298/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
664Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX ngày 23/7/2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20 tháng 7 năm 2013...Hội đồng tư vấn đặc xá297/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh
665Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 05) số 1337/QBVMT-KQ ngày 12/7/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam296/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Lam Sơn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
666Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nư...Thủ tướng Chính phủ 295/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
667Quyết định số 1258/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông Trung ương trọng đ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn294/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
668Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thuỷ sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn293/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
669Thông tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống H...Bộ Tài chính292/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Hội nông dân tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
670Quyết định số 1019/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do bộ Lao độ...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội291/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở LĐTB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
671Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị tr...Bộ Nội vụ290/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
672Công văn số 5744/VPCP-KTN ngày 15/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý khai thác vật liệu xây dựng và nhập khẩu nhựa đườngVăn phòng Chính phủ289/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
673Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh thanBộ Công Thương288/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
674Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 1338/QBVMT-KQ ngày 12/7/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam287/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Lam Sơn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
675Thông tư số 04/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công ng...Bộ Khoa học và Công nghệ286/SY - UBNDSở Khoa học và Công nghệ
676Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã ...Chính phủ285/SY - UBNDCác Sở: LĐTB&XH, TC, NV, TP; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Thanh)
677Công văn số 1025/TTg-KTTH ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013Thủ tướng Chính phủ284/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã
678Thông báo số 244/TB-BTC ngày 02/7/2013 của Bộ Tài chính về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014Bộ Tài chính283/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh; LĐVP
679Công văn số 8539/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính về việc cấp bổ sung vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2013Bộ Tài chính282/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh; Các Sở: NN-PTNT, TC, KHĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
680Quyết định số 352/QĐ-ĐCKS ngày 08/7/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc phê duyệt báo cáo: Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản điểm quặ...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản281/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
681Quyết định số 353/QĐ-ĐCKS ngày 08/7/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc phê duyệt báo cáo: Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản điểm quặ...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản280/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
682Quyết định số 355/QĐ-ĐCKS ngày 08/7/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc phê duyệt báo cáo: Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản điểm quặ...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản279/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
683Quyết định số 354/QĐ-ĐCKS ngày 08/7/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc phê duyệt báo cáo: Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản điểm quặ...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản278/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
684Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữChính phủ277/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
685Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30/1/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm v...Bộ Khoa học và Công nghệ276/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN; PVP (Đ/c Bình)
686Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc giaThủ tướng Chính phủ275/SY - UBNDSở: KHCN, TC
687Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn ...Thủ tướng Chính phủ274/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, TC; Công ty TNHH NN MTV Cấp thoát nước BK; Công ty Lâm nghiệp tỉnh; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BK; LĐVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
688Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tảiThủ tướng Chính phủ272/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; LĐVP
689Công văn số 5509/VPCPC-KTN ngày 05/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất lậu và gian lận thương mại trong việc xuất khẩu quặng sắtVăn phòng Chính phủ271/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
690Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 01/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014Bộ Tài nguyên và Môi trường270/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; LĐVP
691Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửiChính phủ269/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
692Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số đ...Chính phủ268/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
693Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông ...Chính phủ267/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT; Công ty Lâm nghiệp; Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước; Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh; Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ BK; LĐVP (Đ/c Bình)
694Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ266/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: TC, NV, LĐ-TB&XH; Kho bạc tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
695Công văn số 5000/VPCP-QHQT ngày 20/6/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian Hiệp định viện trợ GEF-MSP-19-VN của tỉnh Bắc Kạn nguồn GE...Văn phòng Chính phủ265/SY - UBNDTT HĐND tỉnh; CT, PCT NLN UBND tỉnh; Sở: KH&ĐT, NN-PTNT; Ban QL Dự án 3PAD tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Bình)
696Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng...Thủ tướng Chính phủ264/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
697Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế ...Bộ Tài chính263/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
698Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính Quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ Lễ ...Bộ Tài chính262/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; CVP, các PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
699Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng...Bộ Tài chính261/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Cục Thuế tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
700Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hi...Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải260/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
701Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức c...Bộ Tài chính259/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
702Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu t...Chính phủ258/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
703Thông tư số 02/2013/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề ng...Bộ Ngoại giao257/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
704Nghị định số 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựngChính phủ 256/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, NV; LĐVP
705Quyết định số 1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015Thủ tướng Chính phủ 255/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, TC, KHĐT, NV, LĐTB&XH, TNMT, CT; CVP, PVP (Đ/c Đức)
706Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuố...Chính phủ 254/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; Sở: CT, TC, Y tế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
707Quyết định số 1908/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2013 ban hành ...Bộ Giao thông vận tải 253/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, KHCN, LĐTB-XH, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
708Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ v...Bộ Xây dựng252/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, LĐTB-XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
709Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến ...Bộ Tài nguyên và Môi trường251/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHCN, Y tế, NV; LĐVP
710Công văn số 5485/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất n...Văn phòng Chính phủ 250/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; Sở: TNMT, TP, XD, TC; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
711Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội249/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); UBND các huyện, thị xã
712Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ ...Thủ tướng Chính phủ248/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các thành viên BCĐ CT giảm nghèo bền vững; UBND các huyện, thị xã
713Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân...Thủ tướng Chính phủ247/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
714Thông tư liên tịch số 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hi...Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội246/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã
715Quyết định số 921/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, ...Thủ tướng Chính phủ245/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp
716Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành...Chính phủ244/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; LĐVP
717Thông báo số 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình vật liệu xây...Văn phòng Chính phủ 243/SY - UBND TT UBND tỉnh; Sở: XD, TC, KHĐT, CT, KHCN, TNMT; LĐVP
718Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại n...Bộ Tài nguyên và Môi trường242/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; BQL các khu công nghiệp; Công ty TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn; LĐVP
719Quyết định số 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ241/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, CT, GTVT, TNMT, TT-TT, VHTT&DL, NN-PTNT; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
720Thông tư số 12/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tửBộ Công Thương240/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Thông tin - Truyền thông; Trung tâm CNTT tỉnh; LĐVP
721Quyết định số 04/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trìnhKiểm toán Nhà nước239/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
722Quyết định số 759/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán n...Bộ Tài chính238/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
723Thông tư số 37/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôiBộ Tài chính237/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
724Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực...Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp236/SY - UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
725Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC của liên Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiề...Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính235/SY - UBNDSở Tư pháp; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
726Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về h...Bộ Tài chính234/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
727Thông tư số 42/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mạiBộ Tài chính233/SY - UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
728Quyết định số 01/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc giaKiểm toán Nhà nước232/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
729Quyết định số 03/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nướcKiểm toán Nhà nước231/SY - UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
730Quyết định số 755/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia ...Bộ Tài chính230/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
731Quyết định số 02/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nướcKiểm toán Nhà nước229/SY - UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
732Nghị định số 58/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giaoChính phủ228/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; Sở KH&ĐT; Sở Nội vụ; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; LĐVP
733Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020Thủ tướng Chính phủ227/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Xây dựng; PVP (Đ/c Đức)
734Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ li...Thủ tướng Chính phủ226/SY - UBNDSở: TP, NV, TT&TT, TC, KH&CN; Công an tỉnh; LĐVP
735Quyết định số 1446/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ225/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Y tế, CT, KHCN; LĐVP
736Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ224/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHCN; LĐVP
737Công văn số 518/TGCP-TGK của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc "Tổ chức Dương Văn Mình"Ban Tôn giáo Chính phủ223/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Công an các huyện, thị xã; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã: Cổ Linh, H. Pác Nặm; Quảng Chu, H. Chợ Mới; TT Nà Phặc, H. Ngân Sơn; LĐVP
738Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu...Thủ tướng Chính phủ222/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: LĐ-TB&XH, NN&PTNT, KHĐT, TC, TNMT; Ban Dân tộc tỉnh; Ngân hàng CSXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
739Thông tư số 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chứcBộ Nội vụ 221/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
740Quyết định số 787/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ220/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
741Công văn số 1790/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc sử dụng mẫu Quốc huy nước CHXHCN Việt NamBộ Nội vụ219/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
742Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nướcThủ tướng Chính phủ 218/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
743Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt NamChính phủ 217/SY - UBNDSở: TP, TC, TNMT, LĐ-TBXH; Công an tỉnh; Chi nhánh NHNN và các NH Thương mại của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
744Công văn số 204/TB-NSC của Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc thông báo giá thu mua Thuốc lá vụ Xuân năm 2013Công ty Cổ phần Ngân Sơn216/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở NN&PTNT, CT; Cục Thuế tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
745Thông tư số 54/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trungBộ Tài chính 215/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
746Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, k...Bộ Tài nguyên và Môi trường214/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; Phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
747Quyết định số 3695/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương213/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN-PTNT, Y tế, GTVT, TT-TT, XD, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
748Thông báo số 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpVăn phòng Chính phủ212/SY - UBNDThành viên Ban Chỉ đạo đổi mới Phát triển Doanh nghiệp (QĐ số 1102 ngày 20/7/2012); Sở: KHĐT, TC; PVP (Đ/c Đức)
749Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thuỷ nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2...Bộ Giao thông vận tải 211/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Giao thông vận tải; PVP (Đ/c Đức)
750Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ...Bộ Tài nguyên và Môi trường210/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
751Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn209/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: CT, TC; LĐVP (Đ/c Bình)
752Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tư...Thủ tướng Chính phủ 208/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, TC; LĐVP (Đ/c Bình)
753Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèoThủ tướng Chính phủ207/SY - UBNDSở: Y tế, LĐ-TB&XH, TC; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
754Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ206/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
755Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ c...Bộ Nội vụ 205/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
756Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lươngChính phủ204/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
757Nghị định số 50/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệ...Chính phủ203/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
758Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch...Chính phủ202/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
759Quyết định số 719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ201/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
760Thông báo số 160/TB-BXD của Bộ Xây dựng về Kết luận của Thứ trưởng Cai Lại Quang tại cuộc họp thẩm định "Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực ...Bộ Xây dựng200/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, CT, NN-PTNT, KHCN, XD, Y tế; LĐVP
761Công văn số 696/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện trên cả...Thủ tướng Chính phủ 199/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, TC, NN&PTNT; PVP (Đ/c Đức)
762Thông tư số 09/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về viêc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xeBộ Giao thông vận tải198/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; PVP (Đ/c Đức)
763Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định trình tự , thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối v...Bộ Tài nguyên và Môi trường197/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHCN; LĐVP
764Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/T...Bộ Khoa học và Công nghệ 196/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, XD, CT; Công an tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; PVP (Đ/c Đức)
765Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợChính phủ195/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Công Thương, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Y tế, KH&CN, TT&TT, VH-TT&DL; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
766Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thịBộ Xây dựng 194/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
767Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tửChính phủ 193/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT; LĐVP
768Thông tư số 08/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v...Bộ Giao thông vận tải 192/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHCN, TNMT; Công an tỉnh; UBND huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới; PVP (Đ/c: Đức)
769Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thuỷ nội địa...Bộ Giao thông vận tải 191/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở GTVT; PVP (Đ/c Đức)
770Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm...Bộ Tài nguyên và Môi trường 190/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
771Quyết định số 3042/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch sản xuất cồn nhiên liệu phục vụ cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học đến nă...Bộ Công Thương 189/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, NN-PTNT, KHCN, TNMT, GD-ĐT; BCHQS tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
772Quyết định số 3009/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương 188/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở; CT, KHĐT, TC, TNMT, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
773Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020Bộ Khoa học và Công nghệ187/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, NN&PTNT; LĐVP
774Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản ...Bộ Khoa học và Công nghệ186/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, NN&PTNT; LĐVP
775Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý Dự án Khoa học và công nghệBộ Khoa học và Công nghệ185/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, TC, KHĐT; Thanh tra Nhà nước tỉnh; LĐVP
776Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố địnhBộ Tài chính 184/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; Các PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
777Thông tư số 46/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàuBộ Tài chính 183/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: GTVT, TC; UBND các huyện, thị xã; Các PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
778Thông tư số 59/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hoá kinh doanh tạ...Bộ Tài chính 182/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
779Thông tư số 56/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu t...Bộ Tài chính 181/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
780Thông tư số 44/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩuBộ Tài chính 180/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở TNMT; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Các PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
781Thông tư số 49/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồBộ Tài chính 179/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở TN&MT, NV, TC; UBND các huyện, thị xã; Các PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
782Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạngChính phủ 178/SY - UBNDPCT Văn xã; Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công của tỉnh; UBND huyện, thị xã
783Quyết định số 36/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản l...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 177/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
784Thông tư số 11/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28...Bộ Tài chính 176/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
785Thông tư số 11/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 175/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở KHCN; UBND huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
786Công văn số 221/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấpBộ Tài nguyên và Môi trường174/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
787Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủThủ tướng Chính phủ 173/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: XD, TC, KHĐT; LĐVP
788Công văn số 3533/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các yêu cầu của đại biểu QHVăn phòng Chính phủ 171/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
789Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chíThủ tướng Chính phủ 170/SY - UBNDPCT Văn xã; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Thanh)
790Quyết định số 1121/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với ...Bộ Giao thông vận tải169/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, KHĐT, TC; LĐVP
791Quyết định số 679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên, Tuy...Thủ tướng Chính phủ 168/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, NV, GTVT, TNMT, NN-PTNT, CT, VH-TT&DL, GD&ĐT; BCHQS tỉnh; Công ty Điện lực BK; UBND các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn; LĐVP
792Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ởThủ tướng Chính phủ 167/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: XD, KHĐT, TC, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
793Giấy phép thăm dò khoáng sản số 403/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường166/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP
794Thông tư số 05/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ...Bộ Xây dựng 165/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, LĐ-TB&XH; LĐVP
795Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường164/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC; Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
796Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, giai đ...Bộ Giao thông vận tải 163/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, XD, KHCN, LĐ-TB&XH, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
797Thông tư số 35/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài ...Bộ Tài chính 162/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
798Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ v...Chính phủ 161/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
799Công văn số 2666/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đưa tin về kết quả 3 tháng thực hiện Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủVăn phòng Chính phủ 160/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: CT, NN-PTNT, TT-TT; Báo Bắc Kạn; Đài PTTH tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
800Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn159/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: NN-PTNT, KHCN; LĐVP (Đ/c Bình)
801Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chứcChính phủ 158/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
802Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thá...Thủ tướng Chính phủ 157/SY - UBNDCác Sở: TNMT, CT, XD, GTVT, NN-PTNT, KHCN; UBND các huyện, thị xã
803Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngChính phủ 156/SY - UBNDCác Sở: TNMT, KHCN, Y tế; UBND các huyện, thị xã
804Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2...Thủ tướng Chính phủ 155/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, LĐ-TB&XH, TC, TT-TT, NV; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh; LĐVP
805Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáoBộ Nội vụ 154/SY - UBNDSở Nội vụ; LĐVP (Đ/c Hanh)
806Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chươn...Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo153/SY - UBNDSở: GD&ĐT, KHĐT, TC; Các thành viên BCĐ CTMTQG
807Quyết định số 594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016"Thủ tướng Chính phủ152/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, TNMT, TC, KHĐT; BCHQS tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
808Công văn số 3010/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định 2453/QĐ-TTg về thanh toán không dùng tiền mặtVăn phòng Chính phủ151/SY - UBNDSở: TC, CT, TT-TT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Các Ngân hàng thương mại
809Công văn số 693/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc KạnBộ Xây dựng150/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, KHCN; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
810Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaThủ tướng Chính phủ149/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; LĐVP
811Quyết định số 1988/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát  triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt...Bộ Công Thương 148/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, KHCN, NN-PTNT, TNMT, Y tế; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
812Thông tư số 03/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công t...Bộ Xây dựng147/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TC, TP, KHĐT, GTVT. GD&ĐT, Y tế, LĐ-TB&XH, TNMT, NN-PTNT, KHCN; Công ty điện lực BK; Viễn thông BK; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
813Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcChính phủ 146/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
814Quyết định số 577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ 145/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, NN-PTNT, NV, CT, KHCN, XD; Công an tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
815Công văn số 551/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy ...Bộ Xây dựng 144/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, XD; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
816Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải Quy định v...Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải 143/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, GTVT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
817Quyết định số 414/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp g...Bộ Tài nguyên và Môi trường 142/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
818Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 791/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamBộ Tài nguyên và Môi trường 141/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Kim Lư; PVP (Đ/c Đức)
819Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân huỷ t...Thủ tướng Chính phủ 140/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, KHĐT, XD; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
820Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020Bộ Khoa học và Công nghệ 139/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; LĐVP
821Thông báo số 942/TB-ĐCKS của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về kết quả buổi làm việc của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản138/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở CT, XD, KHĐT, TC, GTVT; UBND huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm, Na Rì; Công ty TNHH Ngọc Linh; Cty TNHH TM và DV Hoàng Nam; Cty CP Khoáng sản Bắc Kạn; Cty CP Khoáng sản Na Rì Hamico; Cty CP Đầu tư khai thác Barit Bắc Kạn; LĐVP
822Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy ...Thủ tướng Chính phủ137/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, XD, TP, NN-PTNT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
823Thông tư số 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tưBộ Tài chính 136/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh); UBND các huyện, thị xã
824Thông tư liên tịch số 37/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo Q...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo 135/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã
825Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về...Chính phủ 134/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND; Đoàn Đại biểu quốc hội; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; Toà án tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
826Thông tư số 203/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toánBộ Tài chính133/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
827Quyết định số 162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông th...Thủ tướng Chính phủ132/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
828Thông tư số 30/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng ho...Bộ Tài chính131/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
829Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC của liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử d...Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính130/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
830Thông tư số 31/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc giaBộ Tài chính129/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, CT, VH-TT&DL; Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
831Thông tư số 28/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, điều 1 Quyết ...Bộ Tài chính128/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình); UBND các huyện, thị xã
832Thông tư số 07/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩ...Bộ Khoa học và Công nghệ127/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT; LĐVP
833Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03 và 04) số 502/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam126/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Hữu Thác; LĐVP (Đ/c Đức)
834Thông tư số 22/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân độiBộ Quốc phòng 125/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; BCHQS tỉnh; LĐVP (Đ/c Đức)
835Quyết định số 275/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức ...Bộ Xây dựng124/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NV, KHĐT, TC, XD; LĐVP
836Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 530/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam123/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Cường Lợi; LĐVP (Đ/c Đức)
837Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 497/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam122/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP (Đ/c Đức)
838Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 496/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam121/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP (Đ/c Đức)
839Thông tư số 234/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiế...Bộ Tài chính120/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
840Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹBộ Tài chính119/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
841Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn tr...Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ 118/SY - UBNDSở: GD-ĐT, TC, NV; Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã; UBND các huyện, thị xã
842Thông tư số 08/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (...Bộ Tài chính117/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
843Thông tư số 26/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và việc trợ của Chính phủ Liên ...Bộ Tài chính116/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; Phòng Ngoại vụ
844Quyết định số 314/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa năm 2013Tổng cục Thuế 115/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Tài chính
845Công văn số 264/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc dự phòng vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng chống dịch khẩn cấp các ổ dịchThủ tướng Chính phủ114/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
846Quyết định số 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020"Thủ tướng Chính phủ113/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, TC, VH-TT&DL, TT-TT, GD-ĐT, CT, NN&PTNT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; Báo Bắc Kạn; Đài PT-TH; LĐVP
847Quyết định số 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011 -...Thủ tướng Chính phủ112/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, KHĐT, TC, NV, DD-ĐT, LĐ-TBXH, VH-TT&DL, CT, NN&PTNT, TNMT, GT-VT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; LĐVP
848Quyết định số 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015Thủ tướng Chính phủ111/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, CT, NN-PTNT, TNMT, Y tế, GD-ĐT, TT-TT; Công an tỉnh; BHXH tỉnh; Cục Thống kê; LĐVP
849Nghị định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệChính phủ110/SY - UBNDSở: KHCN, Y tế, VH-TT&DL, GD-ĐT, TNMT, CT; UBND các huyện, thị xã
850Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020Thủ tướng Chính phủ 109/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TT-TT, CH-TT&DL, NV, TC; LĐVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
851Nghị định số 17/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ...Chính phủ 108/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
852Công văn số 2208/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc thận trọng với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoàiBộ Tài chính 107/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; NHNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
853Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trườngChính phủ 106/SY - UBNDSở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã
854Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 536/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam105/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND huyện Pác Nặm; UBND xã An Thắng; LĐVP
855Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thá...Bộ Tài nguyên và Môi trường104/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: TNMT, CT; LĐVP (Đ/c Đức)
856Báo cáo số 06-BC/BCĐTW (ĐA61) của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhi...Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61103/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Văn phòng điều phối tỉnh; Sở NN&PTNT; Hội nông dân tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
857Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng ...Bộ Khoa học và Công nghệ 99/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT; LĐVP
858Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc hạiThủ tướng Chính phủ 98/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, NN-PTNT, Y tế, TNMT, TT-TT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
859Giấy phép thăm dò số 78/GP-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường97/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Bản Thi; UBND Thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
860Quyết định số 694/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có...Bộ Công Thương96/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, KHCN, TNMT; BCHQS tỉnh; LĐVP
861Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC của liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử d...Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính95/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHCN; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
862Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 04) số 426/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam94/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND Thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
863Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 489/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam93/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Lương Bằng; LĐVP
864Quyết định số 355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn...Thủ tướng Chính phủ92/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
865Thông tư số 01/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thịBộ Xây dựng91/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
866Quyết định số 356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 v...Thủ tướng Chính phủ90/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
867Quyết định số 212/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc huỷ bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)Bộ Xây dựng102/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
868Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02&03) số 513/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam101/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND Thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
869Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02&03) số 515/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam100/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Nhạn Môn; LĐVP
870Công văn số 486/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thời hạn thực hiện thanh toán các nguồn vốn bổ sung trong năm 2012Bộ Tài chính89/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
871Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc C...Thủ tướng Chính phủ 88/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
872Quyết định số 147/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về...Bộ Thông tin và Truyền thông87/SY - UBNDSở Thông tin Truyền thông
873Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về...Chính phủ 86/SY - UBNDSở: GD-ĐT, TC; Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã; UBND các huyện, thị xã
874Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiệ...Thủ tướng Chính phủ 85/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành của tỉnh; LĐVP
875Quyết định số 242/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính mới thuộc phạ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn84/SY - UBNDSở NN&PTNT; LĐVP (Đ/c Bình)
876Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiThủ tướng Chính phủ83/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các thành viên ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
877Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam...Thủ tướng Chính phủ82/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: GT&ĐT, Y tế, LĐ-TB&XH; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
878Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chứcBộ Nội vụ 81/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
879Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với...Bộ Nội vụ 80/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
880Công văn số 1426/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt NamVăn phòng Chính phủ79/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, GTVT, KHĐT, TC, TNMT; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Mới; UBND huyện Bạch Thông; UBND huyện Ngân Sơn; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
881Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 423/QBVMT - KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam78/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Mới; UBND xã Bình Văn; LĐVP
882Quyết định số 347/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình q...Thủ tướng Chính phủ77/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, XD, KHCN, TT-TT; LĐVP
883Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệpThủ tướng Chính phủ76/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV, TNMT, XD, CT, KHCN, NN&PTNT, LĐ-TB&XH; LĐVP
884Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bắc KạnChính phủ75/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT, CT, GTVT, GDĐT, VH-TT&DL; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; LĐVP
885Quyết định số 323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn"Thủ tướng Chính phủ74/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, XD, NN-PTNT, GTVT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
886Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tậpThủ tướng Chính phủ73/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở: NV, GDĐT; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
887Thông tư số 04/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phàBộ Tài chính72/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
888Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục...Thủ tướng Chính phủ71/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, CT; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Quản lý thị trường; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
889Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc h...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 70/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, KHCN; LĐVP (Đ/c Bình)
890Thông tư số 64/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn69/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, CT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
891Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựngChính phủ 68/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội DN tỉnh; Hội DN trẻ; LĐVP
892Thông báo số 60/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngà...Văn phòng Chính phủ 67/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, KHĐT, TC, XD, TP; LĐVP
893Công văn số 1862/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn vốn của dự án để xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB của dự ánBộ Tài chính66/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC; LĐVP
894Công văn số 403/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi khoáng sản đi kèm trong khai thác mỏ quặng sắt Pù Ổ, tỉnh Bắc KạnBộ Tài nguyên và Môi trường65/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Quản lý Thị trường tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Quảng Bạch; LĐVP
895Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuấtBộ Tài nguyên và Môi trường64/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; LĐVP
896Thông tư số 06/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi môBộ Tài chính62/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
897Quyết định số 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản...Bộ Tài chính61/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN&PTNT, CT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
898Thông tư số 12/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39...Bộ Tài chính60/SY - UBNDCT, PCT UBND tinh (Đ/c Du); Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
899Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệpChính phủ 58/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Hanh)
900Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"Thủ tướng Chính phủ57/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
901Thông báo số 19/TB-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đ...Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương56/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; LĐVP
902Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt...Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp54/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
903Thông tư số 09/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định lãi suất cho vay tín ...Bộ Tài chính53/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
904Thông tư số 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị ...Bộ Nội vụ 52/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; LĐVP
905Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chứcBộ Nội vụ 51/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; LĐVP
906Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 281/QBVMT - KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam50/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Lam Sơn; PVP (Đ/c Đức)
907Công văn số 178/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án...Thủ tướng Chính phủ49/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
908Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)Thủ tướng Chính phủ48/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBMTTQ tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
909Quyết định số 228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vự dân cư, khu công nghiệp thu...Thủ tướng Chính phủ 46/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, CT, TNMT, NN-PTNT, Y tế, KHCN; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND huyện Chợ Đồn; UBND huyện Chợ Mới; UBND huyện Bạch Thông; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
910Thông tư số 29/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường 45/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; LĐVP
911Công văn số 690/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc sử dụng nguồn vốn của dự án cải tạo, nâng cấp đường quốc lộ để xây dựng các khu tái định ...Bộ Giao thông vận tải44/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC, KHĐT; LĐVP
912Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 củ...Thủ tướng Chính phủ43/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
913Công văn số 626/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc Thông báo các dự án phân kì đầu tư, tạm dừng, giãn tiến độ sau năm 2015 theo Nghị quyết 1...Bộ Giao thông vận tải42/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐt, TC, XD, TNMT; Huyện uỷ, UBND huyện Na Rì; LĐVP
914Thông báo số 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế...Văn phòng Chính phủ 41/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT; Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
915Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thịChính phủ40/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
916Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọngThủ tướng Chính phủ39/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, Y tế, XD, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; LĐVP
917Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộChính phủ 38/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
918Thông báo số 269/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia...Bộ Tài nguyên và Môi trường37/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, NN-PTNT; LĐVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
919Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe kháchBộ Giao thông vận tải36/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, XD, TNMT, KHCN; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
920Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấuChính phủ35/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, CT, NN-PTNT, XD, TNMT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
921Quyết định số 03/QĐ-UBATGTQG của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Uỷ ban An toàn giao thông Qu...Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 34/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở GTVT; Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
922Thông báo số số 11/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hộ...Văn phòng Chính phủ33/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, GD-ĐT, Y tế, KHCN, VH-TT&DL, TC, TT-TT; Công an tỉnh; UBMTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn; Liên đoàn LĐ tỉnh; HLHPN tỉnh, Hội CCB, Hội ND tỉnh; Đài PT-TH tỉnh; Ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
923Thông tư số 39/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính...Bộ Công Thương32/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
924Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 th... Chính phủ 31/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; LĐVP
925Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thự...Bộ Tài chính, Bộ Công Thương30/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
926Thông tư số 12/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệ...Bộ Xây dựng29/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
927Thông tư số 223/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vậtBộ Tài chính28/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
928Thông tư số 153/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sác...Bộ Tài chính27/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
929Thông tư số 226/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt NamBộ Tài chính26/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TC, VH-TT&DL; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Thanh, Đ/c Đức)
930Thông tư số 207/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiệ...Bộ Tài chính25/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Chi cục Quản lý Thị trường; Trưởng ban Chỉ đạo 127 của tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
931Thông tư số 178/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt NamBộ Tài chính24/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Thanh)
932Quyết định số 3299/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013Bộ Tài chính23/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; Cục thuế tỉnh; LĐVP
933Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt NamChính phủ 22/SY - UBNDSở: KHCN, Y tế, VH-TT&DL, GD-ĐT; UBND các huyện, thị xã
934Quyết định số 1835/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2013Kiểm toán Nhà nước21/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TNMT, GTVT, KHĐT, TC, Y tế, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
935Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thuỷ sản sau thu hoạchBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn20/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
936Công văn số 4802/BNG-BC của Bộ Ngoại giao về việc triển khai Nghị định 88Bộ Ngoại giao19/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở VH-TT&DL, Sở Thông tin và TT; Công an tỉnh; PVP
937Thông tư số 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về c...Bộ Xây dựng 18/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
938Thông tư số 41/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương Quy định về xuất khẩu khoáng sảnBộ Công Thương17/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; Hải quan Bắc Kạn; LĐVP
939Thông tư số 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điệ...Bộ Công Thương16/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du, Đ/c Chí); Sở: KHĐT, XD, NN-PTNT; LĐVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
940Quyết định số 06/QĐ-QBTĐBTƯ của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quỹ bảo ...Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương 15/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NV, TC, KHĐT, GTVT; LĐVP
941Thông báo số 265/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tại buổi làm việc với Lãnh đạo Uỷ ban nhâ...Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
942Thông tư số 11/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựngBộ Xây dựng 13/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
943Quyết định số 12/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 ...Bộ Giao thông Vận tải 12/SY - UBNDSở Giao thông - Vận tải; Công an tỉnh
944Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trườngBộ Khoa học và Công nghệ9/SY - UBNDSở: CT, KHCN, NN-PTNT; Công an tỉnh; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
945Công văn số 12568/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chỉ định doanh nghiệp tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thuBộ Công Thương8/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; LĐVP
946Công văn số 51/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện trên cả nướcVăn phòng Chính phủ7/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, NN-PTNT, TNMT, XD; LĐVP
947Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp...Chính phủ 6/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TC, LĐ-TB&XH; Hiệp hội các Doanh nghiệp; Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Kạn; Tỉnh Đoàn; Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
948Quyết định số 1912/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020Thủ tướng Chính phủ5/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: NV, KHĐT, TC, NN-PTNT; Tỉnh đoàn; UBND huyện Ba Bể; UBND xã Hà Hiệu; LĐVP
949Công văn số 10456/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh ngân sách Dự án 3PAD Bắc Kạn vốn vay IFADVăn phòng Chính phủ4/SY - UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án 3PAD tỉnh
950Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đả...Chính phủ 3/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; Các PVP
951Công văn số 17574/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015Bộ Tài chính 2/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; LĐVP
952Công văn số 07/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừaThủ tướng Chính phủ 11/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, NV, KHĐT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; LĐVP
953Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý c...Bộ Khoa học và Công nghệ10/SY - UBNDSở: TC, KHCN, NN-PTNT; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
954Công văn số 10739/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ1/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT; UBND huyện Ba Bể; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
955Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc...Thủ tướng Chính phủ702/SY - UBNDCác Sở; NN-PTNT, KHCN, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã
956Thông tư số 05/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký v...Bộ Ngoại giao 701/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
957Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụThủ tướng Chính phủ 700/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
958Thông tư số 06/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 1...Bộ Ngoại giao 699/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TT-TT, VH-TT&DL; Công an tỉnh; LĐVP (Đ/c Hanh, Đ/c Bình)
959Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật bi...Bộ Khoa học và Công nghệ698/SY - UBNDSở Khoa học và Công nghệ
960Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chi tiết điều kiện, trình tự và thủ tục công nhận Phòng thí nghiệm nghiên ...Bộ Khoa học và Công nghệ697/SY - UBNDSở KHĐT, TNMT
961Quyết định số 2914/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục h...Bộ Tài chính 696/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
962Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm"Thủ tướng Chính phủ 695/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, LĐ-TBXH; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
963Thông tư số 199/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ư...Bộ Tài chính 694/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Hiệp hội các doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
964Thông tư số 211/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về p...Bộ Tài chính 693/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
965Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công ThươngChính phủ 692/SY - UBNDSở: CT, TNMT; UBND các huyện, thị xã
966Thông tư số 194/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, ...Bộ Tài chính 691/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TT&TT; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
967Quyết định số 1146/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Ban hành thiết kế điển hìnhBộ Xây dựng690/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, GD&ĐT, VH-TT&DL; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
968Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chín...Thủ tướng Chính phủ689/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT, TNMT, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
969Quyết định số 1892/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 20...Thủ tướng Chính phủ688/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, TT-TT, TP, NV, NN-PTNT, KHĐT, XD; LĐVP
970Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sảnBộ Tài nguyên và Môi trường687/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, CT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
971Công văn số 2393/ĐCKS-KSHĐKS của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc tiếp tục khai thác quặng sắt khu vực Pù Ổ, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản686/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Quảng Bạch; LĐVP
972Thông báo số 407/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạ...Văn phòng Chính phủ685/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, XD, TNMT, GTVT, TC, KHĐT, KHCN; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
973Công văn số 10369/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bãi bỏ các quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phươngVăn phòng Chính phủ684/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, XD, TNMT, GTVT, TC, KHĐT, KHCN; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
974Quyết định số 1810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ683/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Lê Thị Hương; CVP
975Công văn số 17024/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012Bộ Tài chính682/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Kho bạc các huyện, thị xã; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
976Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt ...Bộ Tài nguyên và Môi trường681/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
977Thông tư số 22/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụ...Bộ Khoa học và Công nghệ680/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV; LĐVP
978Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạBộ Khoa học và Công nghệ679/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Y tế, GTVT, KHCN; Công an tỉnh; LĐVP
979Công văn số 11093/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc thẩm định dự án đầu tư Nhà máy điện phân chì, kẽm tại Bắc KạnBộ Công Thương678/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, TC; UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
980Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thếChính phủ677/SY - UBNDCác Sở: Y tế, LĐ-TB&XH; TP; Công an tỉnh
981Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi thường và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thaoThủ tướng Chính phủ676/SY - UBNDCác Sở: VH-TT&DL, GD&ĐT
982Quyết định số 7037/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương675/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC, GTVT, KHĐT, NN-PTNT, XD, Y tế, TT-TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
983Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1705/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam674/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái
984Quyết định số 1071/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩ...Bộ Xây dựng673/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, XD, TNMT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
985Thông tư số 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựngBộ Xây dựng672/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
986Thông tư số 187/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức...Bộ Tài chính671/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
987Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ...Kiểm toán Nhà nước 670/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, TP; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
988Quyết định số 46/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 201...Thủ tướng Chính phủ669/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
989Thông tư số 175/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính...Bộ Tài chính668/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục thuế ; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
990Thông tư số 201/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư,...Bộ Tài chính667/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
991Thông tư số 186/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mẫu từ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng từ khai...Bộ Tài chính666/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
992Công văn số 16047/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCPBộ Tài chính665/SY - UBNDSở KHĐT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Kho bạc Nhà nước các huyện; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh
993Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáoChính phủ664/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Hanh)
994Công văn số 16529/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc vốn điều lệ của Cty TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc KạnBộ Tài chính663/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD; CT TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn; LĐVP
995Thông tư số 33/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắnBộ Công Thương662/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
996Công văn số 9746/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai các Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sôngVăn phòng Chính phủ661/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, NN-PTNT; LĐVP
997Thông tư số 08/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toànBộ Xây dựng660/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Y tế, NN-PTNT, TNMT, KHĐT, TC; Công an tỉnh; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; CT TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
998Quyết định số 7157/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, t...Bộ Công Thương659/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, CT, NN-PTNT, TNMT; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
999Quyết định số 1456/QĐ-ĐHTN-ĐT của Đại học Thái Nguyên về việc xét duyệt học sinh cử tuyển được học lại một năm văn hoá 2012-2013Đại học Thái Nguyên 658/SY - UBNDSở Giáo dục và Đào tạo
1000Quyết định số 1455/QĐ-ĐHTN-ĐT của Đại học Thái Nguyên về việc xét duyệt học sinh cử tuyển vào học dự bị đại học năm học 2012 - 2013Đại học Thái Nguyên657/SY - UBNDSở Giáo dục và Đào tạo
1001Công văn số 9574/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Văn phòng Chính phủ 656/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1002Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực h...Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính655/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1003Thông báo số 5137/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận Hội nghị tổng kết dự án Điểm điều tra, kiểm kê rừng tại Bắc Kạn và ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn654/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT; Các Thành viên Ban chỉ đạo; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1004Thông báo số 273/TB-BCT của Bộ Công Thương về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại Hội nghị ngành công thương vùng Trung du và miền núi Bắ...Bộ Công Thương653/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, GTVT, XD; LĐVP
1005Thông tư số 06/2012/TT- BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
Bộ Nội vụ 652/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; HĐND, UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; CVP
1006Nghị định số 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Chính phủ651/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Y tế, CT, NN-PTNT; Chi cục an toàn VSTP; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1007Báo cáo số 1467/BC-UBPL13 của Uỷ ban Pháp luật về kết quả giám sát về việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông...Uỷ ban Pháp luật 650/SY - UBNDBan An toàn giao thông tỉnh
1008Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ...Thủ tướng Chính phủ649/SY - UBNDSở TT&TT; Viễn thông tỉnh
1009Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướ...Thủ tướng Chính phủ648/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1010Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, ch...Chính phủ647/SY - UBNDSở: Y tế, Tài chính; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP VX
1011Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công ...Bộ Khoa học và Công nghệ 646/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, Y tế; PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Đức)
1012Công văn số 10902/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc bổ sung Nhà máy điện phân chì, kẽm Bắc Kạn vào quy hoạchBộ Công Thương645/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP
1013Nghị định số 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩ...Chính phủ644/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1014Thông tư số 181/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện ...Bộ Tài chính643/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1015Thông tư số 165/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài...Bộ Tài chính642/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; LĐVP (Đ/c Bình)
1016Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ c...Thủ tướng Chính phủ641/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1017Thông tư số 56/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo liệt là rừng sản xuấtBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn640/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã; LĐVP( Đ/c Bình)
1018Thông tư số 01/2012/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu...Uỷ ban Dân tộc639/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; Sở: LĐ-TB&XH; NN-PTNT; Ban Dân tộc
1019Nghị định số 90/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụThủ tướng Chính phủ638/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; HĐND, UBND các huyện, thị xã; CVP
1020Công văn số 15031/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc đề nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKH-NN-TC ngày 05/6/2012Bộ Tài chính 637/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Công ty CPVTKT NN Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
1021Công văn số 2197/TT-QLCL của Cục Trồng trọt về việc thông báo ban hành Thông tư chứng nhận VietGAPCục Trồng trọt 636/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1022Công văn số 8609/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài quốc gia năm 2011Văn phòng Chính phủ 635/SY - UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
1023Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ng...Chính phủ 634/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở: TT-TT, VH-TT&DL; Hội Nhà báo tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1024Quyết định số 1601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt NamThủ tướng Chính phủ 633/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; PVP (Đ/c Bình); Cổng Thông tin Điện tử tỉnh
1025Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông632/SY - UBNDCác Sở, Ngành; Viễn thông tỉnh
1026Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ...Bộ Thông tin và Truyền thông631/SY - UBNDCác Sở, Ngành; Viễn thông tỉnh
1027Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn630/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, Y tế, GD-ĐT, KHCN, TNMT, NN&PTNT; Bộ CHQS tỉnh; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; LĐVP
1028Quyết định số 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đ...Thủ tướng Chính phủ 629/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, KHCN, GD-ĐT, Y tế, CT, NN-PTNT; Công an tỉnh; Ban CHQS tỉnh; LĐVP
1029Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020Thủ tướng Chính phủ 628/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, TNMT, GTVT, NV; UBND huyện Chợ Đồn; UBND huyện Chợ Mới; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1030Công văn số 8856/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất lúaVăn phòng Chính phủ 627/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã
1031Công văn số 9236/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc điều kiện mặt bằng khởi công công trình giao thông đường bộBộ Giao thông vận tải 626/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, TNMT, TC, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1032Thông báo số 1144/TB-CVT của Cục Vận tải về cước vận chuyển pháo hoa Tết Quý Tỵ - 2013Cục Vận tải 625/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
1033Thông tư số 182/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành...Bộ Tài chính 624/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan; Cục Thuế tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1034Thông tư số 174/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt NamBộ Tài chính 623/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TP, TC; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
1035Thông tư số 173/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài ...Bộ Tài chính 622/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: LĐ-TB&XH, TC; Liên minh Hợp tác xã; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1036Thông tư số 171/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 57/2005/TT-BTC ngày 15/7/2005 của Bộ Tài chính h...Bộ Tài chính 621/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: LĐ-TB&XH, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1037Thông tư số 183/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai,...Bộ Tài chính620/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1038Thông tư số 177/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thuỷ nội địaBộ Tài chính 619/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: GTVT, TC; Vườn Quốc gia Ba Bể; PVP (Đ/c Bình)
1039Thông tư số 185/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt của Dự án đ...Bộ Tài chính 618/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1040Nghị định số 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về...Chính phủ 617/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1041Nghị định số 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chínhChính phủ 616/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1042Thông tư số 164/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy...Bộ Tài chính 615/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT, VH-TT&DL; Vườn Quốc gia Ba Bể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1043Quyết định số 121/QĐ-BCĐPCRT của Ban chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiềnBan chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền614/SY - UBNDCT UBND tỉnh; NHNN tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1044Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểmBộ Giao thông Vận tải 613/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC; Thanh tra tỉnh; Ban an toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức, Đ/c Hanh)
1045Quyết định số 1586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầ...Thủ tướng Chính phủ 612/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở GTVT; Ban an toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1046Thông tư số 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ q...Bộ Nội vụ 611/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; HĐND, UBND các huyện, thị xã; CVP
1047Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngà...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội610/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; Bảo hiểm xã hội tỉnh; LĐVP
1048Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc giaThủ tướng Chính phủ 609/SY - UBNDSở Thông tin - Truyền thông; LĐVP
1049Công văn số 8789/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch mỏ chì, kẽm tại tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ607/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt Trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1050Công văn số 1919/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trìnhBộ Xây dựng 606/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1051Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1563/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam605/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND xã Thượng Quan; UBND TT Nà Phặc; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1052Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Na...Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 604/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
1053Công văn số 9889/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chỉ định doanh nghiệp tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thuBộ Công Thương 603/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Hải quan Bắc Kạn; LĐVP
1054Quyết định số 6184/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và...Bộ Công Thương 602/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, XD, TNMT; LĐVP
1055Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lườngChính phủ 601/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1056Quyết định số 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp...Thủ tướng Chính phủ 600/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, TC, CT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ; LĐVP
1057Công văn số 10077/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc dự án khai thác chế biến sâu quặng chì - kẽm tại tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương 599/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt Trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1058Thông tư số 167/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chí...Bộ Tài chính 598/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1059Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáoChính phủ 597/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1060Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nạiChính phủ 596/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1061Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thườngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn595/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1062Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụThủ tướng Chính phủ 594/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TNMT, TC, CT; Chi cục Kiểm lâm; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1063Thoả thuận giữa Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện dự án "Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm&q...Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn593/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: KHĐT, TC, Y tế
1064Công văn số 8222/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Nhà máy điện phân chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn vào quy hoạchVăn phòng Chính phủ 592/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP
1065Thông báo số 296/TB-BXD của Bộ Xây dựng về kết luận của Thứ trưởng Cao Lại Quang tại cuộc họp thẩm định "Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý n...Bộ Xây dựng 591/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, XD; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1066Quyết định số 1511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Vi...Thủ tướng Chính phủ 590/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, KHCN, GTVT, NN-PTNT; LĐVP
1067Công văn số 3879/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung nhà máy điện phân chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn vào quy hoạch khoáng sảnBộ Tài nguyên và Môi trường589/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công thương; UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
1068Thông tư số 45/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 588/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, CT; Công ty CP VT KTNN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1069Giấy phép số 1536/GP-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường586/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP
1070Quyết định số 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ 585/SY - UBNDSở: GD-ĐT, KHĐT, TC
1071Quyết định số 1212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa,...Thủ tướng Chính phủ 584/SY - UBNDSở: TT-TT, KHĐT, TC
1072Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dụcChính phủ 583/SY - UBNDSở: GD-ĐT, LĐ-TBXH
1073Thông báo số 293/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồngNgân hàng Nhà nước 582/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1074Nghị định số 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về...Chính phủ 581/SY - UBNDSở Thông tin - Truyền thông
1075Thông tư số 154/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số ...Bộ Tài chính 580/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1076Quyết định số 2331/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu...Bộ Tài chính579/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1077Thông tư số 145/2012/TT-BTC của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam ThịnhBộ Tài chính578/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở; TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1078Thông tư số 144/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác tương trợ tư phápBộ Tài chính577/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Viện Kiểm sát; Toà án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
1079Thông tư số 130/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc muc lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công t...Bộ Tài chính576/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1080Quyết định số 2404/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sauBộ Tài chính575/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1081Quyết định số 1474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020Thủ tướng Chính phủ573/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, TC, GTVT, XD, KHĐT, CT, Y tế, LĐ-TBXH, KHCN, GD-ĐT, NV; Công an tỉnh; LĐVP
1082Thông tư số 18/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến k...Bộ Khoa học và Công nghệ572/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, KHĐT, TC; LĐVP
1083Quyết định số 1202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ571/SY - UBNDSở: Y tế, KHĐT, TC; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; PVP VX
1084Nghị định số 67/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi ...Chính phủ570/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1085Quyết định số 1228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ569/SY - UBNDSở: Y tế, NN-PTNT, CT, KHCN, KHĐT, TC; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Chi cục VSATTP; PVP VX
1086Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ568/SY - UBNDSở: Y tế, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP VX
1087Thông tư số 26/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng B...Bộ Công Thương567/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1088Quyết định số 1427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đo...Thủ tướng Chính phủ566/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TT-TT, GD-ĐT, KHCN, NN-PTNT, XD, GTVT, KHĐT, TC, TNMT, TP; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn; Công ty Điện lực Bắc Kạn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; LĐVP
1089Công văn số 6274/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết một số vướng mắc của Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc KạnBộ Kế hoạch và Đầu tư 565/SY - UBNDCác đồng chí UV Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Phó CT UBND tỉnh (Đ/c Lân); LĐVP, Thanh tra tỉnh
1090Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy...Chính phủ564/SY - UBNDCác Sở: TC, TNMT, CT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1091Công văn số 7632/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định dự án chế biến sâu quặng chì, kẽmVăn phòng Chính phủ 563/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1092Công văn số 3378/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung quy hoạch khai thác quặng chì - kẽm đối với khu vực Lũng Váng, tỉnh Bắc Kạ...Bộ Tài nguyên và Môi trường562/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt Trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1093Thông báo số 325/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Tổng kết 5 năm xây dựng xã hội học tập g...Văn phòng Chính phủ561/SY - UBNDSở GD-ĐT; Hội Khuyến học tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1094Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Bộ Giáo dục và Đào tạo560 /SY - UBNDSở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Cộng Đồng, trường Trung cấp Nghề; UBND các huyện thị, thị xã
1095Thông báo số 1277/VPCTN-TĐKT của Văn phòng Chủ tịch nước về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐTĐKTTW Nguyễn Thị Doan tại ...Văn phòng Chủ tịch nước559/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; Ban TĐKT tỉnh; CVP
1096Quyết định số 1233/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo về trẻ em và hợp tác trong ...Thủ tướng Chính phủ558/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TP, LĐ-TBXH; Công an tỉnh; Công báo; PVP (Đ/c Bình)
1097Nghị định số 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, n...Chính phủ557/SY - UBNDCông an tỉnh; Cổng Thông tin Điện tử; PVP (Đ/c Bình)
1098Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm nonBộ Giáo dục và Đào tạo556/SY - UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1099Công văn số 8955/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc bổ sung Nhà máy điện phân chì, kẽm tại tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương555/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, XD; UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
1100Thông tư số 04/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựngBộ Xây dựng554/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, XD, TNMT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1101Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012Thủ tướng Chính phủ553/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, CT, Y tế, GD-ĐT, NN-PTNT, TT-TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1102Nghị định số 72/2012/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuậtChính Phủ552/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1103Thông báo số 2527/TB-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụngBộ Khoa học và Công nghệ551/SY - UBNDSở: CT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; Liên minh HTX
1104Đính chính số 2900/ĐC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 c...Bộ Tài nguyên và Môi trường550/SY - UBNDCT, PCT (Đ/c Du); Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1105Quyết định số 5500/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thuBộ Công Thương549/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; LĐVP
1106Quyết định số 5353/QĐ-BTC của Bộ Công Thương về việc chỉ định và hướng dẫn doanh nghiệp tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thuBộ Công Thương548/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; LĐVP
1107Thông báo số 01/TB-BCĐ64 của Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về Kết luận của Bộ...Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng547/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, Y tế, XD, NN-PTNT, CT, GTVT, LĐ-TB&XH, TC, KHĐT, KHCN; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1108Công văn số 10809/BTC-QLCL của Bộ Tài chính về việc kinh phí nhập, duyệt, chuẩn hoá dữ liệu về tài sản nhà nướcBộ Tài chính546/SY - UBNDCT UBND tỉnh; VPTU, VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1109Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản...Bộ Khoa học và Công nghệ545/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: CT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
1110Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01& 02) số 1282/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam544/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; Công an tỉnh; UBND xã Cường Lợi - Na Rì; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1111Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ h...Chính phủ543/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1112Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựngChính phủ542/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1113Quyết định số 4009/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - ...Bộ Khoa học và Công nghệ541/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, TC, GDĐT, NV; LĐVP
1114Quyết định số 1231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ540/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, KHCN, TNMT, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, CT, TP; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; LĐVP
1115Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ539/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1116Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đ...Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp538/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: Tư pháp, Thanh tra; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1117Thông tư số 138/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty n...Bộ Tài chính536/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở KHĐT; Hiệp hội các DN tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1118Quyết định số 1206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn...Thủ tướng Chính phủ535/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1119Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phốBộ Nội vụ534/SY - UBNDTT: Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; CVP
1120Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn532/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm; Sở Tài chính; PVP (Đ/c Bình)
1121Quyết định số 2090/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 33/2012/TT-BNNPTNT và Thôn...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn533/SY - UBNDTT HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1122Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tếChính phủ532/SY - UBNDCT, PCT Văn xã; Sở Y tế; CVP, PVP VX
1123Công văn số 11647/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012Bộ Tài chính531/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1124Công văn số 8210/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc bổ sung quy hoạch mỏ chì - kẽm tại tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương530/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt Trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1125Quyết định số 2073/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương cho...Bộ Khoa học và Công nghệ529/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; LĐVP
1126Quyết định số 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ528/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC; LĐVP
1127Quyết định số 1151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống khủng bố năm 2011 cho các...Thủ tướng Chính phủ527/SY - UBNDTT HĐND tỉnh; Sở Tài chính
1128Công văn số 11393/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc thực hiện gia hạn tiền sử dụng đấtBộ Tài chính526/SY - UBNDTT HĐND tỉnh
1129Thông báo số 421/TB-UBND của Uỷ ban nhân dân Quận 7 về việc công khai danh sách huỷ đối với 173 phôi Giấy chứng nhậnUỷ ban nhân dân Quận 7525/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, TP; Các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1130Công văn số 7692/BCT-ĐB của Bộ Công Thương về việc bán cáo kết quả Hội nghị toàn quốc đánh giá thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/20...Bộ Công Thương524/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT; PVP (Đ/c Bình)
1131Thông tư số 134/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường...Bộ Tài chính523/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở GTVT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1132Thông tư số 133/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương ...Bộ Tài chính522/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1133Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ...Bộ Khoa học và Công nghệ521/SY - UBNDSở: KHCN, CT; UBND các huyện, thị xã
1134Công văn số 6662/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giao thẩm định, xử lý hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò nhà máy chế biến quặng chì, kẽm tại tỉn...Văn phòng Chính phủ520/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
1135Quyết định số 1930/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh c...Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình519/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT; LĐVP
1136Quyết định số 1112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thuThủ tướng Chính phủ518/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Công Thương, Tài chính; LĐVP
1137Thông báo số 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa...Văn phòng Chính phủ517/SY - UBNDCác Sở: KHĐT, KHCN, TC, NN-PTNT
1138Thông tư số 126/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã...Bộ Tài chính516/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Vườn Quốc gia Ba Bể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1139Thông tư số 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toánBộ Tài chính515/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, NV; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1140Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng...Bộ Kế hoạch và Đầu tư514/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1141Quyết định số 1092/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2012 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi k...Thủ tướng Chính phủ513/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, KHĐT; LĐVP
1142Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao512/SY - UBNDTrung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
1143Quyết định số 31/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũngThủ tướng Chính phủ511/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư Pháp; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1144Quyết định số 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ510/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
1145Công văn số 10701/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc cấp kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2012Bộ Tài chính509/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, LĐ-TB&XH; LĐVP
1146Thông báo số 172/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị đẩy mạnh việc cấp giấy chứng...Bộ Tài nguyên và Môi trường508/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1147Công văn số 5868/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch các khu vực mỏ chì, kẽm tại tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ507/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; UBND huyện Chợ Đồn; UBND huyện Bạch Thông; LĐVP
1148Công văn số 1923/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáoThanh tra Chính phủ506/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1149Công văn số 1149/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chính sách đối với chăn nuôi và thuỷ sảnThủ tướng Chính phủ505/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, NN&PTNT, CT, KHĐT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Phát triển tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1150Quyết định số 1055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ504/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Các tập thể cá nhân được tặng bằng khen; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
1151Quyết định số 1625/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại Sở Tài ch...Bộ Tài chính503/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1152Thông tư số 122/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhậ...Bộ Tài chính502/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1153Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuếBộ Tài chính501/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1154Thông tư số 116/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô...Bộ Tài chính500/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1155Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ499/SY - UBNDSở: TT&TT, KHĐT, KHCN, GTVT, XD, CT, TC; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; PVP VX; UBND các huyện, thị xã
1156Nghị định số 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khă...Chính phủ498/SY - UBNDSở: Tài chính, Công thương; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1157Công văn số 6153/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc KạnBộ Giao thông vận tải497/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, XD, GTVT; TV BCĐ xây dựng nông thôn mới; Văn phòng điều phối tỉnh; UBMTTQ tỉnh; LĐVP
1158Công văn số 10431/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc phí BVMT đối với khai thác quặng vàngBộ Tài chính496/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, TC; Cục thuế tỉnh; LĐVP
1159Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo ...Văn phòng Chính phủ495/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, NV, TP, CT, LĐTB&XH, NN-PTNT; Công an tỉnh; BCH quân sự tỉnh; Ngân hàng NN tỉnh; Ngân hàng CSXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1160Quyết định số 713/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc KạnBộ Xây dựng494/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, CT, TNMT, GTVT, VHTT&DL; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; LĐVP
1161Quyết định số 4385/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết ...Bộ Công Thương493/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du - PCT); Sở Công Thương; LĐVP
1162Công văn số 6321/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc bố trí vốn thực hiện xây dựng 02 khu tái định sư phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng QL27...Bộ Giao thông vận tải492/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND huyện Ba Bể; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1163Công văn số 10089/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 185/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủBộ Tài chính491/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã
1164Công văn số 10097/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thực hiện tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCPBộ Tài chính489/SY - UBNDLĐVP (Đ/c Bình); Các Sở, Ban, Ngành; Kho bạc NN; UBND các huyện, thị xã
1165Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2...Thủ tướng Chính phủ486/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: LĐ-TBXH, NN&PTNT, KHĐT; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1166Thông tư số 09/2012/TT-BKHCN của Bộ khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu kh...Bộ khoa học và Công nghệ485/SY - UBNDSở Khoa học Công nghệ; UBND các huyện, Thị xã
1167Công văn số 2562/EVN-KH-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lập dự án đầu tư dự án "Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn&qu...Tập đoàn Điện lực Việt Nam484/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; Công ty điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1168Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hịên Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 - 2...Thủ tướng Chính phủ483/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, NN-PTNT, XD, TT-TT, KHCN, GTVT, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1169Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01& 02) số 1036/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam482/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c: Du - PCT); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn, UBND xã Ngọc Phái, LĐVP (Đ/c: Đức)
1170Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên h...Chính phủ481/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; LĐVP
1171Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách h...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn480/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: CT, TC, KHCN; LĐVP (Đ/c Bình); UBND các huyện, thị xã
1172Công văn số 5314/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giao chủ đầu tư dự án cấp điện cho thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ479/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; Công ty Điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1173Công văn số 9592/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn KBNNBộ Tài chính478/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; BQL các khu công nghiệp; Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp; LĐVP
1174Quyết định số 3879/QĐ-BTC của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương477/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, TC, GTVT, NN-PTNT, XD, Y tế, TT&TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1175Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpChính phủ476/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1176Quyết định số 1186/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu...Bộ Thông tin và Truyền thông475/SY - UBNDSở: KHĐT, TC; Viễn thông Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP VX
1177Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệpBộ Giáo dục và Đào tạo474/SY - UBNDSở GDĐT, LĐ-TB&XH; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; Trường Dạy nghề tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1178Thông tư số 110/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài...Bộ Tài chính473/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KBNN tỉnh; Các Sở, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1179Quyết định số 666/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường472/SY - UBNDSở: TNMT
1180Thông tư số 95/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, ...Bộ Tài chính471/SY - UBNDCác Sở: TC, TNMT; Cục Thuế tỉnh
1181Quyết định số 686/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn470/SY - UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Chi cục phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1182Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết đị...Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính469/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1183Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ...Bộ Tài chính468/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
1184Thông tư số 02/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ...Bộ Nội vụ467/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
1185Thông tư số 22/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết đ...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam466/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT; Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình); UBND các huyện, thị xã
1186Quyết định số 1578/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch xây lắp phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3 tỉnh Bắc KạnBộ Giao thông vận tải465/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; UBND huyện Ba Bể; LĐVP
1187Công văn số 4920/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các dự án thuỷ điệnVăn phòng Chính phủ464/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, XD, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1188Quyết định số 54/2012/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoàiBộ Xây dựng463/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, CT, TNMT, Y tế; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1189Công văn số 4940/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý các khu vực khoáng sản vàng tại tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ462/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; BCH QS tỉnh; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm; UBND xã: Hương Nê, Lãng Ngâm (Ngân Sơn); UBND xã Phúc Lộc (Ba Bể); UBND xã Bằng Thành (Pác Nặm); CVP, PVP (Đ/c Đức)
1190Công văn số 6890/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiế...Bộ Tài chính461/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1191Thông tư số 105/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập,...Bộ Tài chính460/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1192Thông tư số 91/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người ...Bộ Tài chính459/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1193Thông tư số 76/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung chi, mức chi trong hoạt động triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông ng...Bộ Tài chính458/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1194Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lậpBộ Giáo dục và Đào tạo457/SY - UBNDPVP VX; UBND các huyện, thị xã
1195Thông tư số 08/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường ...Bộ Y tế456/SY - UBNDCông an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã
1196Quyết định số 608/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030Thủ tướng Chính phủ455/SY - UBNDSở: Y tế, KHĐT, TC, GTVT, VHTT&DL, LĐTB&XH; TT phòng chống HIV/AIDS tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1197Thông báo số 261/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013Bộ Tài chính454/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, các PCT UBND tỉnh; LĐVP
1198Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu kh...Bộ Khoa học và Công nghệ453/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở KHCN; UBND các huyện, thị xã
1199Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Danh mục hoá chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia&...Thủ tướng Chính phủ449/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh (Đ/c Du - PCT); Sở: CT, KHĐT, TC, Y tế, NN-PTNT, KHCN, TNMT; BCH quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1200Nghị định số 54/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về...Chính phủ448/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh (Đ/c Du - PCT); Sở Công thương; BCH quân sự tỉnh; Công an tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1201Thông tư số 60/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt ...Bộ Tài chính444/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Nhi)
1202Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế và đăng ký thuếBộ Tài chính443/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1203Quyết định số 03-QĐ/BCĐTW (ĐA61) của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án "Nâng cao vai trò tr...BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG - Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61442/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1204Nghị định số 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sảnChính phủ441/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN-PTNT; LĐVP (Đ/c Bình)
1205Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01và 02) số 933/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam440/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở CT; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND TT Nà Phặc; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1206Công văn số 5319/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc bổ sung quy hoạch các khu vực mỏ chì - kẽm tại Bắc KạnBộ Công Thương439/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn, Bạch Thông; PVP (Đ/c Đức)
1207Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tôBộ Giao thông vận tải438/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: GTVT, KHĐT, CT; Chi cục Hải quan Cao Bằng - Chi nhánh Bắc Kạn; LĐVP (CVP, Đ/c Đức)
1208Công văn số 805/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tình hình đấu thầu năm 2011Thủ tướng Chính phủ437/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Thanh tra tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Các chủ đầu tư Chương trình xây dựng cơ bản của tỉnh; LĐVP
1209Thông tư số 21/201/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông"Bộ Khoa học và Công nghệ436/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, TC, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1210Quyết định số 737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012 đến 2020Thủ tướng Chính phủ435/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, TC, TNMT; LĐVP
1211Thông tư số 02/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng ...Bộ Xây dựng434/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, Y tế, GDĐT, CH-TT&DL, GTVT; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; UBMTTQ tỉnh; Tỉnh đoàn; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1212Công văn số 2067/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất biện pháp, cơ chế quản lý các khu vực khoáng sản vàng tại tỉnh Bắc KạnBộ Tài nguyên và Môi trường433/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Ban CHQS tỉnh; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND huyện, Pác Nặm; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1213Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc đào tạo, cấp và quản lý Chứng chỉ Thanh tra viên an toàn giao thông đường bộBộ Giao thông vận tải432/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở GTVT; Thanh tra tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; LĐVP
1214Quyết định số 3491/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương431/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC, GTVT, KHĐT, NN-PTNT, XD, Y tế, TT&TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1215Quyết định số 635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Ngành Nông nghi...Thủ tướng Chính phủ430/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: NN-PTNT, TC, KHĐT, KHCN; LĐVP (Đ/c Bình)
1216Quyết định số 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020"Thủ tướng Chính phủ429/SY - UBNDPCT VX UBND tỉnh; Các Sở; GD&ĐT, KHĐT, TC, NV, TT-TT, LĐ-TBXH, TNMT, VH-TTDL; UBND các huyện, thị xã
1217Chương trình công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 số 59/CT-BCĐTWXDNTMBan Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới427/SY - UBNDTV BCĐ xây dựng NTM tỉnh; Văn phòng điều phối tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1218Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc giaThủ tướng Chính phủ426/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC; TT xúc tiến đầu tư; Ban QL các KCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1219Quyết định số 1250/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015Bộ Tài chính425/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1220Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông t...Thủ tướng Chính phủ424/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Các TV BCĐ Chương trình XDNTM; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1221Giấy phép số 783/GP-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường423/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, XD, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Ba Bể; UBND xã Quảng Khê; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1222Quyết định số 1366/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 12.1.1.1.1.000 022 do UBND tỉnh Lào Cai cấp điều...Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai422/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: KHĐT; PVP (Đ/c Đức)
1223Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính Phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ-T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp ...Chính Phủ421/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, TT&TT, VHTT&DL, TNMT, NN-PTNT, GTVT, CT, XD, GD&ĐT, Y tế, KHCN, LĐTB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1224Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trườngThủ tướng Chính phủ420/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1225Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường...Thủ tướng Chính phủ419/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1226Thông tư số 85/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừngBộ Tài chính418/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; LĐVP (Đ/c D.Bình)
1227Công văn số 7372/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc chính sách hỗ trợ phòng chống, dập dịch chổi rồng hại nhãnBộ Tài chính417/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Đường, Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c D.Bình)
1228Quyết định số 600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an giai đoạn...Thủ tướng Chính phủ416/SY - UBNDCT, PCT (Đ/c Chí); Sở KHCN; Công an tỉnh; CVP
1229Công văn số 1471/BKHCN-CNN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kết quả kiểm tra công tác PCLB, TKCN năm 2012Bộ Khoa học và Công nghệ415/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Đường, Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; VP BCH PCLB và TKCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c D.Bình)
1230Thông tư số 92/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu...Bộ Tài chính414/SY - UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở TNMT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
1231Thông tư số 93/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoaBộ Tài chính413/SY - UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Thanh)
1232Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)"Bộ Khoa học và Công nghệ412/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí, Đ/c Du); Sở: KHCN, CT; Chi cục quản lý thị trường tỉnh; PVP (Đ/c Đức)
1233Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị đ...Bộ Khoa học và Công nghệ411/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí, Đ/c Du); Sở: KHCN, CT; Chi cục quản lý thị trường tỉnh; PVP (Đ/c Đức)
1234Nghị định số 47/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngChính phủ410/SY - UBNDSở: LĐTB&XH, Tài chính; UBND các huyện, thị xã
1235Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ409/SY - UBNDSở: LĐTB&XH, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã
1236Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày ...Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch408/SY - UBNDSở: LĐTB&XH; Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1237Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ407/SY - UBNDSở: VHTT&DL; UBND các huyện, thị xã
1238Quyết định số 1656/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp, nh...Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An406/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1239Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpThủ tướng Chính phủ405/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở KHĐT; PVP (Đ/c Đức)
1240Quyết định số 1078/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 45121000121 do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 04/1...Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh404/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở KHĐT; PVP (Đ/c Đức)
1241Công văn số 4035/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quốc lộ 3 đoạn Bắc Kạn - thị xã Cao BằngVăn phòng Chính phủ403/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, GTVT, TNMT; UBND huyện: Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn, TX Bắc Kạn; PVP (Đ/c Đức)
1242Công văn số 900/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCTBộ Xây dựng402/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành, Đoàn thể có Dự án; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1243Công văn số 677/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc NSTW hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012 - ...Thủ tướng Chính phủ401/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Kho bạc NN; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1244Quyết định số 1100/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn400/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật; LĐVP
1245Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ki...Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ399/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1246Công văn số 3719/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTgBộ Kế hoạch và Đầu tư398/SY - UBNDTT UBND tỉnh; các Sở: KHĐT, TC; KBNN tỉnh
1247Thông tư số 81/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nướcBộ Tài chính397/SY - UBNDTT UBND tỉnh; NHNN tỉnh; KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1248Thông tư số 84/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tạ...Bộ Tài chính396/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế; Chi cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã; CVP
1249Quyết định số 1317/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của...Bộ Tài chính395/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1250Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nướcThủ tướng Chính phủ394/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, các PVP; TT Công báo
1251Công văn số 1509/BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, giám sát chất lượng, VSATTP sản xuất, chế biến chèBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn393/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; LĐVP
1252Công văn số 3958/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Hiệp định tài trợ Quỹ phát triển Bắc Âu (NDF) đối với hợp phần "Lồng ghép...Bộ Kế hoạch và Đầu tư392/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, KHĐT; UBND các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai; CVP, PVP
1253Công văn số 4226/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sảnBộ Công Thương391/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, KHCN, XD, Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1254Quyết định số 811/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi Quyết định của UBND tỉnh: Số 1182/QĐ-UB ngày 26/6/2003; số 462/QĐ-UBND ngà...Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên390/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1255Quyết định số 645/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000035 ngày 24 tháng 12 năm 2008 do Uỷ ban ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông389/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1256Quyết định số 651/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng...Thủ tướng Chính phủ388/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TNMT, LĐTB&XH, Y tế, KHCN, NN-PTNT, TP, TC, TT&TT; BCH Quân sự tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1257Quyết định số 1072/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản l...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn387/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Chi cục thú y; LĐVP
1258Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn...Bộ Công an386/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1259Thông tư số 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của ...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam385/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, CT; Công an tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1260Thông tư số 77/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ h...Bộ Tài chính384/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1261Thông tư số 78/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi p...Bộ Tài chính383/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TP; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1262Thông tư số 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-...Bộ Tài chính382/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TC, CT, TNMT; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1263Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ381/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
1264Nghị định số 44/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ ...Chính phủ380/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1265Nghị định số 43/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ...Chính phủ379/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, CT, NN-PTNT, Y tế, GTVT; BCH quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1266Thông báo số 168/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến khảo sát thực tế triển khai Dự án thí điểm tu...Văn phòng Chính phủ378/SY - UBNDSở: Nội vụ, LĐTB&XH; UBND huyện Ba Bể, Pác Nặm; UBND các xã thuộc huyện Ba Bể, Pác Nặm
1267Thông báo số 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, gi...Văn phòng Chính phủ377/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; TT BCĐ phòng chống tham nhũng tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; Chánh thanh tra, Trưởng Công an, Phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thị xã; LĐVP
1268Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ376/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1269Thông báo số 36/TB-BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về việc mời cố vấn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mụ...Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới376/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Thành viên BCĐ Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh; Văn phòng điều phối tỉnh; LĐVP
1270Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục ph...Bộ Giáo dục và Đào tạo374/SY - UBNDCT, PCT VX UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVPVX
1271Quyết định số 604/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp&q...Thủ tướng Chính phủ373/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, KHCN, CT; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; LĐVP
1272Công văn số 3656/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện năm 2010 - 2011 Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tron...Văn phòng Chính phủ372/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, KHCN, CT, NN-PTNT, GDĐT; LĐVP
1273Công văn số 3655/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tổng kết năm 2011 tình hình thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015,...Văn phòng Chính phủ371/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, KHCN, CT, NN-PTNT, GDĐT; GTVT; LĐVP
1274Quyết định số 1118/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 272 ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Lào ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai370/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; PVP
1275Quyết định số 2665/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương369/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, TC, GTVT, KHCN, NN-PTNT, XD, Y tế, TT&TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1276Quyết định số 592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa h...Thủ tướng Chính phủ368/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, KHCN; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; LĐVP
1277Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến côngChính phủ367/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, TC, Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1278Công văn số 3519/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhânVăn phòng Chính phủ366/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1279Quyết định số 52/QĐ-BCĐBV&PTR của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhà...Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng365/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC, TNMT, CT, LĐTB&XH; Công an tỉnh; BCH quân sự tỉnh; Ban dân tộc; Hội nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn; Đài PT-TH tỉnh; LĐVP
1280Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúaChính phủ364/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1281Công văn số 6326/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012Bộ Tài chính363/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội các DN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1282Thông tư số 01/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt ...Bộ Xây dựng362/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; Công an tỉnh; BQL các KCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1283Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 726/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam361/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND thị trấn Bằng Lũng Chợ Đồn; LĐVP
1284Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước...Bộ Tài chính360/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1285Thông tư số 72/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tạ...Bộ Tài chính359/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1286Thông tư số 63/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các Biểu t...Bộ Tài chính358/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1287Thông tư số 67/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que th...Bộ Tài chính357/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1288Thông tư số 70/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám qu...Bộ Tài chính356/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, NV; công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1289Quyết định số 1083/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản...Bộ Tài chính355/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1290Quyết định số 03/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trìnhKiểm toán Nhà nước354/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành cấp tỉnh; Các Doanh nghiệp Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1291Quyết định số 06/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàngKiểm toán Nhà nước353/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành cấp tỉnh; Các Doanh nghiệp Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1292Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toánKiểm toán Nhà nước352/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành cấp tỉnh; Các Doanh nghiệp Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1293Quyết định số 02/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc giaKiểm toán Nhà nước351/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành cấp tỉnh; Các Doanh nghiệp Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1294Quyết định số 04/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệpKiểm toán Nhà nước350/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành cấp tỉnh; Các Doanh nghiệp Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1295Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpChính phủ349/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1296Công văn số 3227/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung trong quá trình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủVăn phòng Chính phủ348/SY - UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP
1297Quyết định số 514/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việ...Thủ tướng Chính phủ347/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TNMT; LĐVP
1298Quyết định số 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Hoá chất Việt NamThủ tướng Chính phủ346/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TNMT, CT, TC, XD, KHCN, GTVT, Y tế, TP, NN-PTNT; LĐVP
1299Công văn số 6076/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh...Bộ Tài chính345/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; UBND các huyện: Ba Bể, Pác Nặm; LĐVP
1300Công văn số 3115/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2012 cho các dự án khởi công mớiVăn phòng Chính phủ344/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1301Nghị định số 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ phát sinh tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà ...Chính phủ343/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Tài chính; Kho bạc NN; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; LĐVP
1302Thông tư số 62/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụn...Bộ Tài chính342/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục hải quan tỉnh Bắc Kạn; LĐVP
1303Quyết định số 05/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách Nhà nướcKiểm toán Nhà nước341/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành cấp tỉnh; Các Doanh nghiệp Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1304Thông báo số 16/TB-SKH của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá trên địa bà...Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai340/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, NN-PTNT; LĐVP
1305Quyết định số 2313/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương339/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC, KHCN, GTVT, KHĐT, NN-PTNT, XD, Y tế, TT&TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1306Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ...Bộ Khoa học và Công nghệ338/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1307Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường n...Bộ Tài nguyên và Môi trường337/SY - UBNDTT TU, UBND tỉnh; Sở: CT, NN-PTNT, KHCN, XD, LĐTB&XH, Y tế, GTVT, VH-TT&DL; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1308Quyết định số 549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Cô...Thủ tướng Chính phủ336/SY - UBNDTT UBND tỉnh; các Sở: CT, TNMT, KHĐT, TC; Liên minh HTX tỉnh; Công ty CPKS Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1309Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trườngChính phủ335/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, CT, NN-PTNT, XD, TNMT; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ngân hàng CSXH tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1310Quyết định số 1243/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 47121000015 chứng nhận lần đầu ngày 08/5/2007 c...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai334/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1311Quyết định số 1386/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị mới Mỹ Phú do Công ty CP Đầu tư khu đô thị mới...Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An333/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1312Quyết định số 659/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 05101000391 ngày 16/3/2011 của UBND tỉnh cấp cho...Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên332/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1313Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn331/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, TNMT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1314Quyết định số 903/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn330/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Chi cục kiểm lâm; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1315Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ qu...Chính phủ329/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; LĐVP
1316Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012Bộ Kế hoạch và Đầu tư328/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, Y tế, VH-TT&DL, GDĐT, TT&TT, TC; Công an tỉnh; Đài Phát thanh truyền hình; KBNN
1317Quyết định số 533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011 - 201...Thủ tướng Chính phủ327/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, TC; BQL các khu công nghiệp; LĐVP
1318Quyết định số 529/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011 - 201...Thủ tướng Chính phủ326/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, TC; BQL các khu công nghiệp; LĐVP
1319Quyết định số 819/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và ban hành mới thuộc lĩnh v...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn325/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; LĐVP
1320Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về quản lý thuê bao di động trả trướcBộ Thông tin và Truyền thông324/SY - UBNDCT, PCT VX UBND tỉnh; Công an tỉnh; BCH quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP VX
1321Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩmChính phủ323/SY - UBNDCT, PCT VX UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, NN-PTNT, CT; Thành viên BCĐ liên ngành ATVSTP tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1322Quyết định số 425/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưUỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu322/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1323Quyết định số 85/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Gre...Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận321/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1324Quyết định số 956/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 12.1.0.4.3.000015 do ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai320/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1325Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 ...Bộ Giao thông vận tải319/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, XD; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1326Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc t...Bộ Tài chính318/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài Chính; CVP
1327Thông tư số 34/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009...Bộ Quốc phòng317/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1328Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm ...Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng316/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1329Quyết định số 451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012Thủ tướng Chính phủ315/SY - UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các sở: TT&TT, VH-TTDL; LĐVP
1330Quyết định số 382/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000091 ngày 26/8/2011 d...Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum314SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT, TNMT; LĐVP
1331Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang BộChính phủ313/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1332Thông tư số 59/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 46/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một s...Bộ Tài chính312/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TNMT; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; LĐVP
1333Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ qu...Chính phủ311/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1334Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụChính phủ310/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1335Nghị định số 35/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việcChính phủ309/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1336Quyết định số 17/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây hàn, que hàn, phụ ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh307/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1337Quyết định số 738/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh V/v thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 45121000191 do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 27/8/2010...Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh306/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1338Thông báo số 413/TB-BGTVT của Bộ Xây dựng về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND, Sở Ban Ngành tỉnh Bắc KạnBộ Xây dựng305/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, NN-PTNT, TC, TNMT, XD, VH-TT&DL; BCH quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1339Thông báo số 207/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ...Bộ Giao thông vận tải304/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Công an tỉnh; Công ty TNHH MTV QL&XD đường bộ 244; LĐVP
1340Công văn số 1808/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo triển khai hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia NS&VSMT nông thôn ...Bộ Y tế303/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT; TT nước sinh hoạt và VSMTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1341Công văn số 2119/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm năm 2012 ở một số địa phươngVăn phòng Chính phủ302/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT, Chi cục thú y; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1342Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tếThủ tướng Chính phủ301/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư; LĐVP
1343Thông tư số 55/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, vườn cây chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần ho...Bộ Tài chính300/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, NN&PTNT; LĐVP
1344Thông tư số 57/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản ...Bộ Tài chính299/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, Công Thương; Công an tỉnh; LĐVP
1345Báo cáo số 991/BC-BQP của Bộ Quốc phòng về Kết quả thực hiện Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệBộ Quốc phòng298/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1346Quyết định số 772/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết...Thanh tra Chính phủ297/SY - UBNDSở GD&ĐT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP VX
1347Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chungChính phủ296/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1348Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tậtChính phủ295/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: LĐTB&XH, Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL, XD, GTVT, TT&TT, KHCN, TC, NV; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Liên đoàn LĐ tỉnh; Hội liên hiệp PN tỉnh; Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP
1349Công văn số 33/PCAIDSMTMD của Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về việc Chương trình công tác năm 2012 của Uỷ ban...Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm294/SY - UBNDSở: Y tế, LĐTB&XH; Công an tỉnh; CVP
1350Công văn số 3409/BCT-TCNL của Bộ Công Thương về việc giao chủ đầu tư thực hiện Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương293/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, CT; Công ty Điện lực Bắc Kạn; LĐVP
1351Quyết định số 840/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn t...Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai291/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1352Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc chấm dứt hoạt động dự án GOLDEN PALM RESORT COMMUNITY do Công ty CP Việt Hàn làm c...Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An290/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1353Công văn số 5273/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Tài chính289/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, TC; Công ty Điện lực Bắc Kạn; LĐVP
1354Công văn số 2712/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chủ đầu tư Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Kế hoạch và Đầu tư288/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, TC; Công ty Điện lực Bắc Kạn; LĐVP
1355Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TT...Thủ tướng Chính phủ287/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, TNMT, KHCN, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1356Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01& lần thứ 02) số 589/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam286/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND thị trấn Nà Phặc; LĐVP
1357Quyết định số 961/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Cổ phần năng lượng sinh học tái tạo công...Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ285/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; LĐVP
1358Phiếu chuyển số 603/PC-VPCP của Văn phòng Chính phủVăn phòng Chính phủ284/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; LĐVP
1359Quyết định số 439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản ...Thủ tướng Chính phủ283/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, TC, CT, NN-PTNT, TT-TT, Y tế; LĐVP
1360Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nungThủ tướng Chính phủ282/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: XD, TC, TNMT, CT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1361Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015"Thủ tướng Chính phủ281/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1362Thông tư số 53/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử sụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do thủ tướng Chín...Bộ Tài chính280/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thống kê; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1363Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcChính phủ279/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1364Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiệnChính phủ278/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1365Nghị định số 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo qu...Chính phủ277/SY - UBNDCác sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1366Nghị định số 25/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ ...Chính phủ276/SY - UBNDCác sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1367Thông tư số 51/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 của Bộ Tài chính và ban...Bộ Tài chính275/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan; Cục Thuế tỉnh; CVP
1368Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoánBộ Tài chính274/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; LĐVP
1369Quyết định số 734/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/2/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhâ...Bộ Tài chính273/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan; Cục Thuế tỉnh; CVP
1370Quyết định số 429/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011 - 201...Thủ tướng Chính phủ272/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: CT, KHĐT, TC; LĐVP
1371Công văn số 2540/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ V/v đề xuất biện pháp, cơ chế quản lý các khu vực khoáng sản vàng nhỏ lẻ, phân tán tại tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ271/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, CT; LĐVP
1372Quyết định số 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lậpThủ tướng Chính phủ270/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, KHCN, LĐTBXH, VHTTDL, TP, CT; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1373Công văn số 2479/BKHĐT-QLKKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác q...Bộ Kế hoạch và Đầu tư269/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, CT, TC, TNMT, XD, NV; BQL các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1374Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dụcBộ Giáo dục và Đào tạo268/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Thi đua khen thưởng; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1375Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàngChính Phủ267/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi nhánh ngân hàng nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1376Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng NinhThủ tướng Chính phủ266/SY - UBNDTT: Tỉnh uỷ; UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, CT, XD; LĐVP
1377Quyết định số 1183/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà Đất Ngọc và dự án B...Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An265/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; LĐVP
1378Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ264/SY - UBNDTT:TU, UBND tỉnh; Các Sở: KHCN, KHĐT, TC; LĐVP
1379Thông tư số 08/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của B...Bộ Công Thương263/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1380Quyết định số 607/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn262/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Chi cục Thú y; LĐVP
1381Quyết định số 1746/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương261/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: CT, TC, GTVT, KHCN, KHĐT, NN-PTNT, XD, Y tế, TT&TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1382Thông báo số 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chi...Văn phòng Chính phủ259/SY - UBNDHội CCB tỉnh; Sở LĐTB&XH; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP VX
1383Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chứcChính phủ258/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1384Thông báo số 129/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dâ...Văn phòng Chính phủ257/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, KHĐT, TC, TNMT, CT, LĐ-TB&XH, KHCN; Hội Nông dân tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh Bắc Kạn; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; LĐVP
1385Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm cô...Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ256/SY - UBNDTỉnh uỷ; HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1386Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-c...Chính phủ255/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1387Công văn số 1729/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Hỗ trợ lãi suất đối với hộ vay vốn tại Ngân hàng CSXH được bổ sung vào danh sách hộ nghèoVăn phòng Chính phủ254/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Ngân hàng Chính sách XH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1388Công văn số 1434/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thay đổi địa chỉ nhận đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và ...Nông nghiệp và Phát triển nông thôn253/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành của tỉnh; LĐVP
1389Thông tư số 06/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của ...Bộ Công Thương251/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; CVP, các phó CVP
1390Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01, 02) số 576/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam250/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã: Đồng Lạc, Nam Cường; LĐVP
1391Quyết định số 1731/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị xây dựng giai đoạn 2009-2020, có xét đến n...Bộ Công Thương249/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, XD, KHĐT; LĐVP
1392Quyết định số 371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí MinhThủ tướng Chính phủ248/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, XD, TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện: Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn, TX Bắc Kạn; LĐVP
1393Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép l...Bộ Giao thông Vận tải247/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở GTVT; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Trường Trung cấp Nghề Bắc Kạn; Công ty CP Vận tải dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn; LĐVP
1394Nghị định số 10/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên ...Chính Phủ246/SY - UBNDCông an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1395Quyết định số 970/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí ủng hộ Quỹ xoá đói giảm nghèo tỉnh Bắc KạnUỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội245/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHNN tỉnh; Công an tỉnh; LĐVP
1396Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012 - 2020Thủ tướng Chính phủ244/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: NN-PTNT, NV, KHĐT, TC; LĐVP
1397Quyết định số 535/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn243/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; LĐVP
1398Công văn số 1466/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính văn bảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn242/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC; LĐVP
1399Quyết định số 352/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 ...Thủ tướng Chính phủ241/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; LĐVP
1400Thông tư số 35/2012/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu củ...Bộ Tài chính240/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, NHNN, NHPT (Phòng Giao dịch BK-TN); LĐVP
1401Chỉ thị số 08/CT-TTg Về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoánThủ tướng Chính phủ239/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; CVP
1402Quyết định số 272/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lậpThủ tướng Chính phủ238/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1403Quyết định số 252/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ237/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, NHNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1404Nghị định số 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lậpChính Phủ236/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1405Thông tư số 06/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 ...Bộ Tài chính235/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1406Quyết định số 723/QĐ-BTC Về việc ban hành Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hoá nhập khẩu bằng tiền mặtBộ Tài chính234/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; CVP
1407Thông tư số 34/2012/TT-BTC Hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhBộ Tài chính233/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KBNN, NHNN; Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1408Quyết định số 351/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án "Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam&quo...Thủ tướng Chính phủ232/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, NN-PTNT, GTVT, KHCN, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1409Quyết định số 384/QĐ-BNN-TCLN Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn231/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1410Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư230/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT, CT; LĐVP
1411Thông tư số 03/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020Bộ Khoa học và Công nghệ229/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, Y tế, GD&ĐT, CT, NN-PTNT, KHCN; LĐVP
1412Nghị định số 22/2012/NĐ-CP Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sảnChính Phủ228/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, CT; Liên minh HTX; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hiệp hội DN trẻ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1413Thông báo số 63/TB-UBND Kết quả buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Kạn về một số nội dung hợp tác phát triển giữa ...Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội227/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, Y tế, GDĐT, CT, NV, VH-TTDL; UBMTTQ tỉnh; UBND huyện: Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn; LĐVP
1414Công văn số 2000/VPCP-KTN V/v một số giải pháp cấp bách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thôngVăn phòng Chính phủ226/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT; Công an tỉnh; Kho bạc NN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1415Nghị định số 14/2012/NĐ-CP Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, ...Chính Phủ225/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, NV; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1416Quyết định số 466/QĐ-BQP Ban hành Danh mục giáo trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninhBộ Quốc Phòng224/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1417Công văn số 1987/BTC-VP V/v đính chính Thông tư số 193/2011/TT-BTC ngày 23/12/2011Bộ Tài Chính223/SY - UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; CVP, PVP
1418Báo cáo số 389/BC-ĐGS Kết quả giám sát tại 02 tỉnh Bắc Kạn và Thái NguyênĐoàn giám sát Uỷ ban Tài chính - Ngân sách222/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1419Quyết định số 226/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ221/SY - UBNDCT, PCT VX UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, GDĐT, NN-PTNT, KHĐT, TC, TT-TT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP VX
1420Quyết định số 1366/QĐ-BCT Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương220/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC, GTVT, KHCN, KHĐT, NN-PTNT, XD, Y tế, TT&TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1421Công văn số 692/BKHCN-VP V/v đính chính văn bảnBộ Khoa học và Công nghệ219/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, CT, TC; Liên minh HTX; Hiệp hội DN tỉnh; Hiệp hội DN trẻ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1422Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn...Bộ Giao thông vận tải218/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở GTVT; Công an tỉnh; UBND các huyện: Ba Bể, Chợ Mới; LĐVP
1423Thông báo số 07/TB-SKH V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư "Hệ thống nhà sàn sinh thái và khách sạn, thuộc dự án trồng cây ôn đới kết hợp du lịch...Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai - Sở Kế hoạch & Đầu tư217/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1424Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 544/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam216/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND Thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
1425Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 545/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam215/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Na Rì; UBND xã Lam Sơn; LĐVP
1426Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công...Bộ Khoa học và Công nghệ214/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT; Cục Thuế tỉnh; LĐVP
1427Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 542/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam213/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Pác Nặm; UBND xã An Thắng; LĐVP
1428Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 04) số 546/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam212/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Na Rì; UBND xã: Lam Sơn, Lạng San; LĐVP
1429Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 04) số 543/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam211/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Na Rì; UBND xã Lam Sơn; LĐVP
1430Thông báo số 98/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ ...Văn phòng Chính phủ210/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, TC, KHĐT, CT, NN-PTNT; LĐVP
1431Nghị định số 19/2012/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngChính Phủ209/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Công Thương; CCQLTT tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1432Quyết định số 354/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chínhBộ Tài chính208/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; CVP
1433Công văn số 113/TTg-KTTH V/v không tiếp tục thực hiện hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ207/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Vườn Quốc gia Ba Bể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1434Quyết định số 2058/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán năm 2012Kiểm toán Nhà nước206/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, XD, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1435Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg Về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014Thủ tướng Chính phủ205/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Thông tấn xã VN tại Bắc Kạn; CVP, PVPVX
1436Thông tư số 37/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu ...Bộ Tài Chính204/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục hải quan tỉnh; CVP
1437Thông tư số 39/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu ...Bộ Tài Chính203/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục hải quan tỉnh; CVP
1438Thông tư số 36/2012/TT-BTC Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - LàoBộ Tài Chính202/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục hải quan tỉnh; Hiệp hội các DN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1439Thông tư số 183/2011/TT-BTC Hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mởBộ Tài Chính201/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; CVP
1440Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bá...Bộ Tài chính - Bộ Công an200/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1441Thông báo số 62/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Th...Văn phòng Chính phủ199/SY - UBNDSở Y tế; UBND các huyện, thị xã; PCT Văn xã UBND tỉnh
1442Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám,...Thủ tướng Chính phủ198/SY - UBNDPCT Văn xã UBND tỉnh; Sở: Y tế, TC, LĐ-TB&XH; BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Phòng khám, Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ
1443Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ...Bộ Tài nguyên và Môi trường197/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1444Quyết định số 340/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Bến, bãi bốc xếp, giao nhận và lưu giữ hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tà ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng196/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1445Quyết định số 339/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án Khu liên hợp lắp ráp - chế biến khoán...Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng195/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1446Quyết định số 338/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Kho bãi bảo quản thực phẩm đông lạnh và bãi lưu giữ hàng hoá xuất nhập khẩu của...Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng194/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1447Quyết định số 317/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn...Thủ tướng Chính phủ193/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, TC, TNMT, XD, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1448Nghị định số 18/2012/NĐ-CP Quỹ bảo trì đường bộChính Phủ192/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC, NV; KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1449Quyết định số 282/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 58121000045 của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Việt MaiUỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh191/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT; LĐVP
1450Quyết định số 252/QĐ-UBND Chấm dứt hoạt động đối với Dự án xây dựng Nhà máy sang chiết Gas tại Cụm công nghiệp địa phương số 2, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạ...Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn190/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT; LĐVP
1451Quyết định số 66/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất bia Đồng Vàng"Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang189/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT; LĐVP
1452Quyết định số 280/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ188/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC, KHCN, TNMT, GDĐT, TT-TT, XD; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1453Nghị định số 15/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sảnChính Phủ187/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, XD, TC, KHĐT; Liên minh HTX tỉnh; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hội DN trẻ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1454Quyết định số 31QĐ/PCLBTW Về việc ban hành Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, họp chỉ đạo, triển khai ứng phó với lũ, bãoBan Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW186/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Thành viên BCĐ phòng, chống LB và TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1455Quyết định số 231/QĐ-TTg Về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010Thủ tướng Chính phủ185/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; Ban dân tộc tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1456Nghị định số 12/2012/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt NamChính Phủ184/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, NV, TP, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP
1457Công văn số 68/CV-UBATGTQG V/v một số giải pháp cấp bách về công tác đảm bảo trật tự ATGTỦy ban An toàn giao thông Quốc gia183/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, GTVT, TC; LĐVP
1458Quyết định số 526/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công túi xách bằng nhựa của Công ty...Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang182/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1459Quyết định số 525/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư Khu nhà ở kênh Xáng - phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiển GiangỦy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang181/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1460Quyết định số 149/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 30/5/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Nhà ...Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình180/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT; LĐVP
1461Quyết định số 265/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng...Thủ tướng Chính phủ179/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, Y tế, GDĐT, NV, TC, KHĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1462Nghị định số 13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Sáng kiếnChính Phủ178/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1463Thông báo số 53/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 45 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ươngVăn phòng Chính phủ177/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ban Tổ chức tỉnh ủy; Các Sở: NV, NN-PTNT, TT-TT; LĐVP
1464Thông tư số 13/2012/TT-BTC Quy định về bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hạ...Bộ Tài Chính176/SY - UBNDSở: KHCN, TNMT, TC, Y tế; UBND các huyện, thị xã
1465Thông tư số 24/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuếBộ Tài Chính175/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1466Thông tư số 25/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiBộ Tài Chính174/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; CVP
1467Thông tư số 17/2012/TT-BTC Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nướcBộ Tài Chính173/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1468Quyết định số 563/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số: 261043000002 ngày 24/11/2011 đã cấp cho công ty TNHH Laser Đằng LongỦy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa172/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; LĐVP
1469Quyết định số 562/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án Nhà máy may mặc Đông Tiến - Việt Pacific của Công ty TNHH MTV Việt Pacific Thanh...Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa171/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; LĐVP
1470Chỉ thị số 07/CT-TTg Về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệpThủ tướng Chính phủ170/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, CT, TC, TNMT, XD, NV; BQL các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1471Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 419/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam169/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Kim Lư; LĐVP
1472Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 418/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam168/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở CT, TNMT; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Lương Bằng; LĐVP
1473Quyết định số 297/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp và thu hồi Giấy phép đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị167/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1474Quyết định số 336/QĐ-UBND V/v thu hồi Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh166/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1475Thông báo số 64/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...Văn phòng Chính phủ165/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, XD, NV; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1476Phiếu chuyển số 224/PC-VPCPVăn phòng Chính phủ164/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT; LĐVP
1477Công văn số 243/TTg-QHQT V/v phê chuẩn Hiệp định vay dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vay vốn ADBThủ tướng Chính phủ163/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT; LĐVP
1478Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần 3) số 415/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam162/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Na Rì; UBND xã Lương Thành; LĐVP
1479Quyết định số 272/QĐ-UBND V/v Chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch Biển Xanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Song KỷỦy ban nhân dân tỉnh Phú Yên161/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, VH-TTDL, TNMT; LĐVP
1480Công văn số 757/BKHĐT-TH V/v giải ngân vốn đầu tư từ NSNN kế hoạch năm 2011Bộ Kế hoạch và Đầu tư160/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Kho bạc NN; Sở Tài chính; UBND các huyện: Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì, Bạch Thông, Ngân Sơn
1481Thông tư số 15/2012/TT-BTC Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuBộ Tài Chính159/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan; Chi cục Thuế; UBND các huyện, thị xã; CVP
1482Thông tư số 23/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạchBộ Tài Chính158/SY - UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1483Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa...Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch157/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1484Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 ...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an156/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã
1485Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020Bộ Khoa học và Công nghệ155/SY - UBNDSở: KHCN, CT, NN-PTNT, Y tế, GD&ĐT; UBND các huyện, thị xã
1486Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ,...Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính154/SY - UBNDBCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1487Thông báo số 60/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại ...Văn phòng Chính phủ153/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở XD, TC, NN-PTNT, KHĐT, GDĐT; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hội DN trẻ; UBND các huyện, thị xã
1488Quyết định số 225/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất v...Thủ tướng Chính phủ152/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, TC, KHĐT, CT; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hội DN trẻ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1489Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám đị...Bộ Khoa học và Công nghệ151/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC, VH-TTDL, NN-PTNT, TT-TT, TP; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hội DN trẻ; Hội Luật gia tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1490Công văn số 23/CP-KTN V/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc giaChính Phủ150/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1491Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến LứcỦy ban nhân dân tỉnh Long An149/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; LĐVP
1492Thông tư số 01/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020Bộ Khoa học và Công nghệ148/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, CT, TC; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hội DN trẻ; UBND các huyện, thị xã
1493Công văn số 1265/BCT-CNNg V/v hướng dẫn đăng ký dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơBộ Công Thương147/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, GTVT, KHCN; Công an tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hội DN trẻ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1494Quyết định số 188/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ146/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1495Quyết định số 187/QĐ-UBND Về việc thu hồi Quyết định số 762/QĐ-UB ngày 09/4/2001 của UBND tỉnh về chấp thuận Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất thức ...Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên145/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1496Quyết định số 194/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí MinhThủ tướng Chính phủ144/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện: Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Mới, TX Bắc Kạn; LĐVP
1497Quyết định số 151/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án sản xuất và kinh doanh các loại đồng hồ, dây đồng hồ và đồ trang sức của Công t...Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế143/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1498Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa"Bộ Giao thông Vận tải142/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, TNMT; Công an tỉnh; UBND huyện Ba Bể; LĐVP
1499Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnhBộ Giao thông vận tải - Bộ Kế hoạch và Đầu tư141/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD; LĐVP
1500Quyết định số 583/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Đúc Việt Nam giai đoạn 2009-2020, có xét đến năm 2025Bộ Công Thương140/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, XD, TC, KHCN, Y tế, GD&ĐT; BCH Quân sự tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; LĐVP
1501Công văn số 282/BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thểBộ Thông tin và Truyền thông139/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; PCTVX
1502Thông tư số 07/2012/TT-BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻBộ Quốc Phòng138/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1503Quyết định số 23/QĐ-BNV Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luậtBộ Nội Vụ137/SY - UBNDSở: Y Tế; UBND các huyện, thị xã; CVP
1504Thông tư số 11/2012/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để x...Bộ Tài Chính135/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1505Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham...Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - Tòa án nhân dân Tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an134/SY - UBNDVP BCĐ Phòng chống tham nhũng; Thanh tra tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; TAND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1506Quyết định số 170/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025Thủ tướng Chính phủ133/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, Y tế, TNMT, TC, KHĐT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1507Quyết định số 82/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu132/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TNMT, CT; LĐVP
1508Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 05) số 319/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam131/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND thị xã Bắc Kạn; UBND xã Xuất Hóa; LĐVP
1509Công văn số 258/BTNMT-ĐCKS V/v quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản mỏ vàng Pác Lạng, tỉnh Bắc KạnBộ Tài nguyên và Môi trường130/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND xã Đức Vân; LĐVP
1510Thông tư số 09/2012/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của N...Bộ Tài Chính129/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1511Công văn số 682/BTC-QLG V/v công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông Xuân 2011-2012Bộ Tài Chính128/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, NN-PTNT; CVP
1512Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg Về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cản...Thủ tướng Chính phủ127/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1513Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứngBộ Tài Chính - Bộ Tư Pháp126/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1514Thông tư số 05/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP  ngày  8 ...Bộ Tài Chính125/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1515Quyết định số 3187/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011/của Bộ Tài chínhBộ Tài Chính124/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1516Thông tư số 196/2011/TT-BTC Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện...Bộ Tài Chính123/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1517Thông báo số 32/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà ...Văn phòng Chính phủ122/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1518Nghị quyết số 441/NQ-UBTVQH13 Về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ...Ủy ban thường vụ Quốc hội121/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1519Báo cáo số 94/BC-ĐGS Kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân ...Ủy ban thường vụ Quốc hội - Đoàn giám sát120/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1520Quyết định số 165/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Cổ phần địa ốc 9Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre119/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1521Quyết định số 20/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất vang nho tại Cụm công nghiệp Thành Hải của Công ty cổ phần Vang Thăng LongỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận118/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1522Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 311/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam117/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Ngân Sơn; UBND TT Nà Phặc; UBND xã Thượng Quan; LĐVP
1523Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 310/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam116/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Mới; UBND xã Bình Văn; LĐVP
1524Quyết định số 305/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động Dự án xây dựng trụ sở và Nhà máy tinh chế chì nguyên chất; thu hồi Giấy phép đầu tư số 53/GP-HD ngày ...Ủy ban nhân dân xã Hải Dương115/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; LĐVP
1525Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân ngư...Bộ Quốc Phòng - Bộ Y Tế - Bộ Tài Chính114/SY - UBNDSở: TC, NV, Y tế; BCHQS tỉnh; BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP VX
1526Thông tư số 05/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệpBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn113/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, XD, LĐ-TBXH, NV; LĐVP
1527Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong nămBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn112/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1528Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn111/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1529Quyết định số 124/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030Thủ tướng Chính phủ110/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, NN&PTNT, TC, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1530Thông báo số 30/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mớ...Văn phòng Chính phủ109/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT, TC, TNMT; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; LĐVP
1531Quyết định số 74/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu99/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1532Quyết định số 195/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 45121000195 do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 28/10/2010 cho Công ty TNHH Xây dựng - Dịch...Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh98/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1533Quyết định số 80/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu405/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1534Quyết định số 166/QĐ-UBND Về việc giải thể và xóa tên Công ty TNHH Một thành viên Galileo Investment Group Việt NamỦy ban nhân dân tỉnh Phú Yên108/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1535Quyết định số 83/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu107/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1536Quyết định số 81/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu106/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1537Quyết định số 79/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu104/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1538Quyết định số 78/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu103/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1539Quyết định số 77/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu102/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1540Quyết định số 76/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu101/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1541Quyết định số 75/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu100/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1542Thông báo số 163/TB-UBND Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh97/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1543Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam"Bộ Giao thông vận tải96/SY - UBNDSở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND huyện Ba Bể; LĐVP
1544Thông tư số 153/2011/TT-BTC Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệpBộ Tài Chính95/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1545Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạ...Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính94/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1546Thông tư số 02/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam Bộ Tài Chính93/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tư Pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1547Thông tư số 193/2011/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (...Bộ Tài Chính92/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1548Thông tư số 201/2011/TT-BTC Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ...Bộ Tài Chính91/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng NN-PTNT; Ngân hàng Đầu tư và PT; Ngân hàng CSXH; Ngân hàng Phát triển; CVP, PVP
1549Thông tư số 192/2011/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiê...Bộ Tài Chính90/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, VH-TT&DL, GD&ĐT, GTVT, NN&PTNT, TT&TT, LĐ-TBXH, CT; LĐVP
1550Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sựBộ Tài chính - Bộ Tư pháp89/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1551Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh ng...Thủ tướng Chính phủ88/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1552Quyết định số 49/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 05 doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú ThọỦy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ87/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1553Quyết định số 84/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về việc chấp thuận dự án đầu tư điều chỉnh, mở rộng trang ...Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình86/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1554Quyết định số 83/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 24/8/2005 của UBND tỉnh về việc chấp thuận dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh ...Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình85/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1555Chỉ thị số 04/CT-TTg Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏngThủ tướng Chính phủ84/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TT-TT, CT, KHCN, LĐ-TBXH; UBMTTQ tỉnh; Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1556Thông tư số 178/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của ...Bộ Tài Chính83/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan; Hiệp hôi Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1557Quyết định số 106/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài t...Thủ tướng Chính phủ82/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, CT, Y tế, GD&ĐT, KHCN, NN&PTNT, LĐ-TBXH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1558Thông tư số 199/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởngBộ Tài Chính81/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1559Thông tư số 01/2012/TT-BTC Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch Bộ Tài Chính80/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Chi cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1560Quyết định số 104/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đ...Bộ Tài Chính79/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1561Quyết định số 02/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 0...Bộ Tài Chính78/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên Môi trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1562Thông tư số 04/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú yBộ Tài Chính77/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Chi cục Thú y; LĐVP
1563Quyết định số 57/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - Thủ tướng Chính phủ76/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC, TNMT; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1564Thông báo số 6592/TB-BNN-VP Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị tổng kết công t...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn75/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Chi cục Kiểm lâm; Công an tỉnh; Chi cục Quản lý Thị trưởng; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1565Thông tư số 49/2011/TT-BYT Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chiaBộ Y Tế74/SY - UBNDBCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Hội Đông y tỉnh; BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVPVX
1566Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo q...Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường73/SY - UBNDCác Sở: CT, TNMT; UBND các huyện, thị xã
1567Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có ...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế72/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Hội cấp tỉnh; Các Huyện ủy, Thị ủy, Đảng ủy thuộc tỉnh ủy; Các Doanh nghiệp, HTX, Cơ sở LĐ trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT; Các Cán bộ thuộc VPUBND tỉnh
1568Thông báo số 26/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 ngành ...Văn phòng Chính phủ71/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: GTVT, XD, TC, KHĐT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1569Chỉ thị số 03/CT-TTg Về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nướcThủ tướng Chính phủ70/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, LĐ-TBXH, TNMT, NV, XD, NN-PTNT; Ngân hành Nhà nước tỉnh; Hiệp hôi Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ; Liên minh các HTX tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1570Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tếThủ tướng Chính phủ69/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; Liên minh các HTX tỉnh; Hiệp hôi Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1571Kế hoạch số 17/KH-UB Công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiến Cứu nạn năm 2012Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn68/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, GTVT, NN-PTNT, TNMT, NV, TC, KHĐT, TT-TT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1572Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Vi...Thủ tướng Chính phủ67/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, CT, KHĐT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1573Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính...Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính66/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ, Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1574Thông tư số 24/2011/TT-BVHTTDL Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều ...Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch65/SY - UBNDSở Nội Vụ; UBND các huyện, thị xã
1575Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội64/SY - UBNDSở LĐ-TB&XH
1576Thông báo số 14/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP...Văn phòng Chính phủ63/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các thành viên BCĐ Nghị quyết 30a; UBND các huyện: Ba Bể, Pác Nặm; LĐVP
1577Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập...Thủ tướng Chính phủ62/SY - UBNDCác Sở: Y Tế, Nội vụ, Tài chính, LĐ-TB&XH; Kho bạc Nhà nước; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; CT, PCT VX
1578Công văn số 913/BTC-ĐT V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012Bộ Tài Chính61/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở KHĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1579Công văn số 343/BCT-TCNL V/v đầu tư Dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương60/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; Công ty Điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1580Quyết định số 223/QĐ-BCT Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương59/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN-PTNT, Y tế, GT-VT, TT&TT, XD, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1581Thông tư số 47/2011/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nướ...Bộ Y Tế58/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHCN, CT, GTVT; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Công ty Dược Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1582Thông tư số 45/2011/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp ...Bộ Y Tế57/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHCN, CT, GTVT; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Công ty Dược Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1583Thông tư số 48/2011/TT-BYT Ban hành nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc"Bộ Y Tế56/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công ty Dược Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1584Thông tư số 46/2011/TT-BYT Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"Bộ Y Tế55/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công ty Dược Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1585Công văn số 407/BTC-QLN V/v Góp ý dự án Dạy nghề của Bắc Kạn đăng ký sử dụng vốn ODA của CP LuxembourgBộ Tài Chính54/SY - UBNDPCT UBND tỉnh; Sở: LĐ-TBXH, KHĐT; Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn; Ban Quản lý dự án VIE/021-Sở LĐ-TBXH; CVP, PVP
1586Chỉ thị số 02/CT-BCT Về việc đảm bảo cung ứng điện Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012Bộ Công Thương53/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Báo Bắc Kạn; Đài PT-TH tỉnh; LĐVP
1587Quyết định số 58/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ52/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, NN-PTNT, TC, TNMT; LĐVP
1588Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/200...Bộ Công an - Bộ Ngoại giao51/SY - UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; CVP
1589Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch50/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, VH-TTDL; Thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới; Văn phòng điều phối; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1590Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành ...Bộ Khoa học và Công nghệ49/SY - UBNDSở: KHCN, CT, VH-TT&DL, TT&TT, Y tế, TC, KHĐT; UBND các huyện, thị xã
1591Thông tư số 195/2011/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản ...Bộ Tài Chính48/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC; Chi cục Thuế; LĐVP
1592Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và th...Thủ tướng Chính phủ47/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1593Công văn số 40/BXD-VLXD V/v cấp phép đầu tư các dự án xi măng mớiBộ Xây dựng46/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, XD, KHĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1594Quyết định số 163/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH An SơnỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh45/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1595Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN Quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhânBộ Khoa học và Công nghệ44/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1596Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungThủ tướng Chính phủ43/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC, XD, TT-TT, GTVT; Công ty Điện lực Bắc Kạn; CT TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1597Nghị định số 02/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏChính Phủ42/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở GTVT; BCH quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1598Chỉ thị số 02/CT-TTg Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sảnThủ tướng Chính phủ41/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, XD, TC; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1599Quyết định số 45/QĐ-TTg Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đế...Thủ tướng Chính phủ40/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, XD, TC; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1600Quyết định số 43/QĐ-TTg Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậuThủ tướng Chính phủ39/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, KHCN, TC, XD, NN-PTNT, GTVT, Y tế, CT; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBMTTQ tỉnh; LĐVP
1601Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đ...Bộ Tài nguyên và Môi trường38/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1602Thông tư số 197/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đã...Bộ Tài Chính37/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài Chính; Cục Thuế; Chi cục Hải quan; LĐVP
1603Quyết định số 2451/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ36/SY - UBNDSở: TT&TT, KH&CN, KH&ĐT, TC, CT; Đài PT-TH tỉnh Bắc Kạn; PCTVX
1604Thông tư số 171/2011/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng...Bộ Tài chính35/SY - UBNDSở: LĐ-TB&XH, Nội vụ; UBND huyện Ba Bể, Pác Nặm; LĐVP
1605Nghị định số 122/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và ...Chính Phủ34/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã; CVP
1606Nghị định số 121/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và ...Chính Phủ33/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở: Công Thương, Tài chính; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1607Nghị định số 115/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 ...Chính Phủ32/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1608Nghị định số 113/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi h...Chính Phủ31/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; CHi cục Hải Quan; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1609Quyết định số 2472/QĐ-TTg Về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ30/SY - UBNDSở: TT&TT, VH-TT&DL, GD&ĐT, TC; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; PCTVX
1610Quyết định số 2474/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ29/SY - UBNDSở: Nội vụ, LĐ-TB&XH, KH&CN, VH-TT&DL, TP, TT&TT, GD&ĐT, Y tế; Đài PT-TH tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn; UBMTTQ tỉnh; PCTVX
1611Quyết định số 20/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030Thủ tướng Chính phủ28/SY - UBNDCT, PCT VX; Sở: Y tế, NN-PTNT, CT, KHCN, GD&ĐT, Chi cục dân số KHHGĐ; UBND các huyện, thị xã
1612Quyết định số 27/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ27/SY - UBNDSở: KHCN, NN-PTNT, TC, CT, TNMT, XD; Hội Nông dân; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1613Quyết định số 2473/QĐ-TTg Phê duyệt "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"Thủ tướng Chính phủ26/SY - UBNDSở: KHĐT, VH-TT&DL; LĐVP
1614Thông tư số 194/2011/TT-BTC Hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với Hạn mức tín dụng lần 4 của Ngân hàng Đầu tư Bắc ÂuBộ Tài Chính25/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; Chi nhánh NHNN, NHPT (phòng Giao dịch Bắc Kạn - Thái Nguyên); LĐVP
1615Thông tư số 190/2011/TT-BTC Quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng...Bộ Tài Chính24/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1616Thông tư số 45/2011/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định vận hành t...Bộ Công Thương23/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Công Thương, KHĐT, TC; LĐVP
1617Quyết định số 07/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Cổ phần Điện Biên ĐôngUỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên22/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1618Quyết định số 06/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hưng Hải - tỉnh Lai ChâuUỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên21/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1619Quyết định số 05/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Cổ phần Trường Thịnh - tỉnh Điện BiênUỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên20/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1620Thông báo số 03/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2...Văn phòng Chính phủ19/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, GT-VT, XD, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1621Công văn số 19/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư và phê duyệt danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) tỉnh ...Văn phòng Chính phủ18/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, KHĐT, TC; LĐVP
1622Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường làng nghềBộ Tài nguyên và Môi trường17/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, TC, Y tế, LĐ-TBXH, XD, NN-PTNT; BQL các khu công nghiệp; Báo Bắc Kạn; Đài PT-TH; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
1623Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1705/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam16/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND huyện Na Rì; UBND xã Kim Lư; LĐVP
1624Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 1707/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam15/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Bạch Thông; UBND xã Sỹ Bình; LĐVP
1625Quyết định số 10/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trước thời hạn của Công ty TNHH Hor Dar dụng cụ kiếm độ tại thị trấn Lương Bằng, huyện...Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên14/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1626Giấy chứng nhận đầu tư số 13101000001Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn13/SY-UBNDTT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; CT, các Phó CT UBND tỉnh; Các Sở, ngành: KH&ĐT, TN&MT, XD, CT, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; UBND thị xã Bắc Kạn; UBND xã Nông Thượng; LĐVP
1627Thông tư số 64/2011/TT-BGTVT Quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải12/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, Công thương; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1628Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 90...Bộ Khoa học và Công nghệ11/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể (theo danh sách đính kèm)
1629Quyết định số 149/QĐ-BCĐQHPTĐLQG Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc giaBan Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia10/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công ty điện lực Bắc Kạn; LĐVP
1630Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN Quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 4...Bộ Khoa học và Công nghệ09/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, XD; Công ty Điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1631Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường08/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, XD, NN-PTNT, Y tế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1632Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường07/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, XD, NN-PTNT, Y tế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1633Quyết định số 2979/QĐ-BTC Về việc sửa đổi Quyết định số 211/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và Quy định in,...Bộ Tài chính06/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường; Sở: Khoa học công nghệ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1634Thông tư số 180/2011/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệpBộ Tài chính05/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1635Thông tư số 175/2011/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểmBộ Tài chính04/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1636Thông tư số 154/2011/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 c...Bộ Tài chính03/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1637Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn g...Bộ Y tế - Bộ Tài chính02/SY - UBNDPCT UBND tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1638Quyết định số 2471/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ831/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, NN-PTNT, TNMT, KHCN, XD, KHĐT, TC, GD&ĐT, LĐ-TB&XH; LĐVP
1639Thông tư số 44/2011/TT-BCT Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cộng hoà...Bộ Công Thương830/SY - UBNDTT: UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh, HQ Bắc Kạn; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1640Thông tư số 63/2011/BGTVT Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tả...Bộ Giao thông vận tải829/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1641Nghị định số 124/2011/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp v...Chính Phủ828/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, NN-PTNT, TNMT, TC, KHĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1642Quyết định số 2449/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc giaThủ tướng Chính phủ827/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công ty Điện lực Bắc Kạn; LĐVP
1643Nghị quyết số 18/2011/QH13 Về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừngQuốc Hội826/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1644Quyết định số 70/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020Thủ tướng Chính phủ825/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TC, KHĐT, NV, Y tế, LĐ-TBXH, TP; Công an tỉnh; LĐVP
1645Thông tư số 172/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nướcBộ Tài Chính824/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT; UBND các huyện, thị xã; Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm; LĐVP
1646Thông tư số 81/2011/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn823/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1647Công văn số 2482/TTg-KTN V/v biểu dương và phê bình các địa phương về trật tự an toàn giao thôngThủ tướng Chính phủ01/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở GTVT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1648Công văn số 100/TCNL-KH&QH V/v thẩm định và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phốBỘ CÔNG THƯƠNG - Tổng cục Năng lượng822/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1649Nghị quyết số 426/NQ-UBTVQH13 Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi t...Ủy ban thường vụ Quốc hội821/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, NN-PTNT, KHĐT, XD, TC, Y tế, KHCN, GTVT, TP; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; VKSND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1650Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 13101000007 (bản sao)Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn820/SY - UBNDTT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; CT, các Phó CT UBND tỉnh; Tập đoàn dầu khí VN; Tổng Cty Điện lực Dầu khí VN; Các sở, ngành: KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh; UBND huyện Bạch Thông; UBND xã Đôn Phong; LĐVP
1651Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 13101000022 (bản sao)Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn819/SY - UBNDTT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; CT, các Phó CT UBND tỉnh; Các sở, ngành: KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, CT, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, VH-TT&DL; UBND huyện Ba Bể; UBND xã Khang Ninh; LĐVP
1652Công văn số 3939/BTNMT-KTTVBĐKH V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất dự án ưu tiên theo Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)Bộ Tài nguyên và Môi trường818/SY - UBNDSở: KHĐT, NN-PTNT, TC, CT, GTVT, XD, Y tế, GDĐT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1653Quyết định số 2392/QĐ-TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ817/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; UBND huyện Na Rì; Các cá nhân được tặng bằng khen; LĐVP
1654Nghị định số 117/2011/NĐ-CP Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhânChính Phủ816/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1655Kế hoạch số 129/KH-HĐGDQPANTW Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2012 - 2016Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Trung ương815/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP
1656Thông báo số 303/TB-VPCP Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị...Văn phòng Chính phủ814/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1657Thông tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2007 của B...Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính813/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1658Quyết định số 2406/QĐ-TTg Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ812/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1659Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtBộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường811/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, TP, TNMT; Cục Thuế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1660Thông tư số 32/2011/BKHCN Quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định h...Bộ Khoa học và Công nghệ810/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐTm KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1661Thông tư số 33/2011/TT-BKHCN Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc ...Bộ Khoa học và Công nghệ809/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1662Quyết định số 154/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho chi nhánh Công ty cổ phần vật liệu sông Đáy tại Bắc NinhỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh808/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1663Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiệnBộ Công Thương807/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1664Nghị quyết số 103/NQ-CP Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính t...Chính Phủ806/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, XD, KHĐT, TC, LĐ-TB&XH, KHCN, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1665Quyết định số 2427/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ805/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, XD, KHĐT, TC, LĐ-TB&XH, KHCN, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1666Nghị quyết của Bộ Chính trị số 09-NQ/TW Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đ...Ban Chấp hành Trung ương804/SY - UBNDSở: KHĐT, TC, XD, TNMT, NN-PTNT, GTVT, KHCN, Y tế, GDĐT, CT; Ban Dân tộc tỉnh; LĐVP
1667Nghị định số 120/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mạiChính Phủ803/SY - UBNDSở Công Thương; CVP
1668Nghị định số 119/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi ti...Chính Phủ802/SY - UBNDSở: Công Thương; CVP
1669Nghị định số 118/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏngChính Phủ801/SY - UBNDSở: Công Thương; CVP
1670Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Tr...Thủ tướng Chính phủ800/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1671Chỉ thị số 08/CT-BYT Về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhBộ Y Tế799/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã
1672Nghị định số 111/2011/NĐ-CP Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sựChính Phủ798/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1673Thông tư số 21/2011/TT-BTP Về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt NamBộ Tư Pháp797/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1674Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển r...Thủ tướng Chính phủ796/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TNMT, TC; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; Công ty CP VTKTNN Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1675Công văn số 17322/BTC-ĐT V/v chủ trương đầu tư và phê duyệt danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) của ...Bộ Tài chính795/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, NN-PTNT; LĐVP
1676Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1675/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam794/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Lam Sơn; LĐVP
1677Quyết định số 2271/QĐ-BTNMT Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2010Bộ Tài nguyên và Môi trường793/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1678Quyết định số 2108/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ kinh phí năm 2011 cho các địa phương để thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn...Thủ tướng Chính phủ792/SY - UBNDSở: Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh
1679Công văn số 7972/BGDĐT-GDĐH V/v chuyển đổi tương đương kết quả học tập toàn khoá ĐH, CĐ giữa đào tạo theo HTTC và theo niên chếBộ Giáo dục và Đào tạo791/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1680Thông tư số 34/2011/TT-BLĐTBXH Bổ sung điểm c khoản 2 mục II Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hư...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội790/SY - UBNDSở: LĐ-TBXH, GD&ĐT; Ngân hàng Chính sách xã hội; UBND các huyện, thị xã; PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); LĐVP (Đ/c Thanh)
1681Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn789/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT; Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1682Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ v...Thủ tướng Chính phủ788/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1683Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn787/SY - UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TNMT; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; LĐVP
1684Công văn số 16485/BTC-NSNN V/v hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo hợp đồng lao động qui định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CPBộ Tài chính786/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1685Nghị định số 112/2011/NĐ-CP Về công chức xã, phường, thị trấnChính Phủ785/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
1686Quyết định số 2880/QĐ-BTC Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012Bộ Tài chính784/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1687Thông tư số 15/2011/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấyBộ Nội Vụ782/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1688Thông tư số 14/2011/TT-BNV Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấnBộ Nội Vụ781/SY - UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thị xã; HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
1689Công văn số 4204/BNV-CCVC V/v thực hiện các quy định về tuyển dụng công chứcBộ Nội Vụ780/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1690Quyết định số 2636/QĐ-BNN-CB Về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và Phát triển làng nghềBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn779/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, KHĐT, CT; LĐVP
1691Thông tư số 76/2011/TT-BNNPTNT Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc p...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn778/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, NN-PTNT, Y tế, Công thương; LĐVP
1692Quyết định số 2093/QĐ-TTg Về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tếThủ tướng Chính phủ777/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, TNMT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1693Thông tư số 148/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạmBộ Tài Chính776/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1694Thông tư số 160/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục;...Bộ Tài Chính775/SY - UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP
1695Thông tư số 170/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thu...Bộ Tài Chính774/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; LĐVP
1696Quyết định số 3775/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ773/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở KHCN; LĐVP
1697Giấy phép thầu (bản sao) số 01/2011/SXD-GPTSở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn772/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, TC, KHĐT; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn; LĐVP
1698Công văn số 15917/BTC-ĐT V/v thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB và vốn TPCP 9 tháng đầu năm 2011Bộ Tài chính771/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước; LĐVP
1699Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số 1582/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam770/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND huyện Ngân Sơn; UBND xã Thuần Mang; LĐVP
1700Công văn số 2311/TTg-KTN V/v cơ chế sử dụng đất quốc phòng, an ninhThủ tướng Chính phủ769/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, XD, TP; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1701Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân ...Thủ tướng Chính phủ768/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1702Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT Sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy địn...Bộ Giao thông vận tải767/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông - Vận tải; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1703Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT Về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tôBộ Giao thông vận tải766/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông - Vận tải; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1704Công văn số 4886/EVN NPC-B2 V/v Giao nhiệm vụ quản lý A dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn cho PC Bắc KạnTẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc765/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1705Quyết định số 536/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Công nghệ sinh học Duy Ninh AnUỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận764/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1706Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1504/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam763/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; UBND huyện Chợ Mới; UBND xã Bình Văn; LĐVP
1707Quyết định số 1099/QĐ-UBND-HC Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xoá tên doanh nghiệpUỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp762/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1708Báo cáo số 1124/BC-BGDĐT Tổng hợp kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Đài Truyền hình Vi...Bộ Giáo dục và Đào tạo761/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; TV Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh; Trường PT Dân tộc Nội trú; Hội đồng PHCTPBGDPL Thị xã; LĐVP
1709Thông báo số 295/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác trật...Văn phòng Chính phủ760/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GT-VT, KHĐT, TC, GD&ĐT; Công an tỉnh; UB MTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1710Quyết định số 2139/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậuThủ tướng Chính phủ759/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, XD, NN-PTNT, KHĐT, KHCN, GT-VT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1711Quyết định số 2021/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trước thời hạn của Công ty TNHH Ngọc Đỉnh tại xã Dân Tiến, huyện Khoái ChâuUỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên758/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1712Công văn số 8651/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư và phê duyệt danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)Văn phòng Chính phủ757/SY - UBNDTT: UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, TNMT, NN-PTNT; LĐVP
1713Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT Về việc ban hành 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện cơ giới đường bộBộ Giao thông vận tải756/SY - UBNDTT: UBND tỉnh; Sở: KHCN, GT-VT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1714Thông báo số 74/TB-TCMT Kết luận tại cuộc họp giữa Tổng cục Môi trường với UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu v...Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổng cục Môi trường755/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, CT, GT-VT, NN-PTNT, KHĐT, TC; UBND huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, TX Bắc Kạn; LĐVP
1715Công văn số 11059/BCT-TCNL V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiBộ Công Thương754/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, NN-PTNT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1716Quyết định số 6286/QĐ-BCT Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) thuộc Chương ...Bộ Công Thương753/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, NN-PTNT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1717Quyết định số 2127/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tấm nhìn đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ752/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, KHĐT, TC, NV, LĐ-TB&XH; UB MTTQ tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1718Quyết định số 2133/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ751/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV, KHCN; LĐVP
1719Quyết định số 148/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH xây dựng Mãnh HuyUỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh750/SY - UBNDTT: UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1720Quyết định số 147/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH xây dựng Geo-Con FormosaUỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh749/SY - UBNDTT: UBND tỉnh; Sở: KHĐT; LĐVP
1721Nghị định số 108/2011/NĐ-CP Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật...Chính Phủ748/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, Y tế, KHCN, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1722Công văn số 2203/TTg-KTN V/v kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/1/2010 của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ747/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1723Quyết định số 3086/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ746/SY - UBNDSở: KHCN, VHTT&DL, GD&ĐT, Y tế; UBND các huyện, thị xã
1724Quyết định số 3087/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ745/SY - UBNDSở: KHCN, VHTT&DL, GD&ĐT, Y tế; UBND các huyện, thị xã
1725Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội744/Sy - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Liên minh HTX; UBND các huyện, thị xã; Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh; CVP
1726Quyết định số 1920/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đế...Thủ tướng Chính phủ743/SY - UBNDCT, PCT VX UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, KHĐT, TC, GDĐT, TT&TT, LĐ-TBXH; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1727Quyết định số 3085/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ742/SY - UBND- Sở: KHCN, CT, TC, KHĐT; - UBND các huyện, thị xã
1728Thông tư số 14/2011/TT-BXD Quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cưBộ Xây Dựng741/SY - UBNDTT UBND tỉnh; - Sở: Tài chính; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1729Hướng dẫn số 27-HD/BCĐ Công tác thi đua khen thưởng diễn tập ZBK - 11Tỉnh uỷ Bắc Kạn - BCĐ diễn tập ZBK - 11740/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; - LĐVP
1730Thông tư số 146/2011/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12...Bộ Tài Chính739/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: Tài Chính; - UBND các huyện, thị xã; - UBND các xã, phường, thị trấn
1731Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg Về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản...Thủ tướng Chính phủ738/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Sở: TN&MT, Tài chính, LĐ-TB&XH; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1732Quyết định số 2092/QĐ-TTg Về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpThủ tướng Chính phủ737/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, NV, TP, NN-PTNT, TNMT; - NHNN tỉnh; - LĐLĐ tỉnh; - Liên minh HTX tỉnh; - LĐVP
1733Quyết định số 189/QĐ-UBND Về việc thu hồi 195,8 ha đất trước đây UBND tỉnh cho Công ty Đồng Xanh (nay là Công ty Cổ phần Đồng Xanh Gia Lai) thuê để th...Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai736/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở TNMT; - LĐVP
1734Công văn số 1542/QBVMT-TT V/v hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường lần 1 cho Công ty cổ phần An ThịnhBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam735/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: TNMT, CT; - UBND huyện Na Rì; - UBND xã Lương Thượng; - LĐVP
1735Quyết định số 2365/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Hoàn Thái Việt NamUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh734/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1736Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1540/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam733/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: TNMT, CT; - UBND huyện Chợ Đồn; - UBND xã Lương Bằng; - LĐVP
1737Thông tư số 164/2011/TT-BTC Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nướcBộ Tài Chính732/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1738Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện kiểm định ký thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toà...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội731/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở Công Thương; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1739Thông tư số 40/2011/TT-BYT Bãi bỏ Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ s...Bộ Y Tế730/SY - UBND- TT UBDN tỉnh; - Sở: XD, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1740Quyết định số 2013/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ729/SY - UBND- CT, PCT VX UBND tỉnh; - Các ngành thành viên BCĐ công tác DS/KHHGĐ tỉnh; - Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - CVP, PVP VX
1741Nghị định số 102/2011/NĐ-CP Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnhChính Phủ728/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: Y tế, Tài chính; - UBND các huyện, thị xã; - CVP, PVP VX
1742Quyết định số 05/QĐ-CT Về việc Hướng dẫn thành lập Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngHội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam727/SY - UBND- Sở Nội Vụ
1743Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạ...Thủ tướng Chính phủ726/SY - UBND- TT Tỉnh uỷ; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1744Nghị quyết số 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020Chính Phủ725/SY - UBND- TT Tỉnh uỷ; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1745Thông tư số 189/2011/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2012Bộ Quốc Phòng724/SY - UBND- TT Tỉnh uỷ; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1746Quyết định số 2062/QĐ-TTg Về các thành viên Uỷ ban An toàn giao thông Quốc giaThủ tướng Chính phủ723/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở Nội vụ và các Sở ngành của tỉnh có thành viên (như của TW); - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1747Quyết định số 856/QĐ-UBND V/v chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 09102300020 chứng nhận lần hai ngày 25/6/2008 do UBND tỉn...Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình722/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1748Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mớiBộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường721/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới; - Sở NN&PTNT; - Văn phòng điều phối; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1749Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nô...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn720/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở: CT, Y tế, VHTT&DL, TC; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1750Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toànBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn719/SY-UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: Công Thương, Y tế; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1751Quyết định số 986/QĐ-BXD Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020Bộ Xây Dựng718/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: KHĐT, TC, KHCN, TNMT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1752Công văn số 10652/BCT-TCNL V/v lập Dự án đầu tư Dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương717/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: CT, KHĐT, TC; - Công ty Điện lực Bắc Kạn; - LĐVP
1753Quyết định số 3168/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động Dự án xây dựng trụ sở và Nhà máy sản xuất hàng dệt may cao cấp; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương716/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1754Thông tư số 24/2011/TT-BKHCN Quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 20...Bộ Khoa học và Công nghệ715/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: KHCN, CT, KHĐT, TC; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1755Thông tư số 25/2011/TT-BKHCN Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đo...Bộ Khoa học và Công nghệ714/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: KHCN, CT, KHĐT, TC; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1756Nghị định số 103/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và ...Chính Phủ713/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở KHCN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1757Quyết định số 429/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xoá tên doanh nghiệpUỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang712/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1758Nghị quyết số 98/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2011Chính Phủ711/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; - Văn phòng BCĐ tỉnh về phòng chống tham nhũng; - Ngân hàng Nhà nước tỉnh; - LĐVP
1759Kết luận thanh tra số 4101/KLTTr-BTNMT Về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc KạnBộ Tài nguyên và Môi trường710/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: CT, XD, KHĐT, TC; - BQL các khu công nghiệp; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1760Quyết định số 2541/QĐ-BNN-TCLN Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn709/SY - UBND- Sở: NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm; - Công ty TNHH MTV Lâm nghịêp Bắc Kạn; - Vườn Quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Nam Xuân Lạc; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1761Thông báo số 5512/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Nậm Cắt, tỉnh Bắc Kạn và hồ chứa ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn708/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - UBND thị xã Bắc Kạn; - LĐVP
1762Thông báo số 267/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch phát triển ngà...Văn phòng Chính phủ707/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KHĐT, NN&PTNT, TC; - LĐVP
1763Công văn số 7047/VPCP-KTTH V/v vốn cho NHCSXH để cho hộ nghèo vay làm nhà ởVăn phòng Chính phủ706/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Ngân hàng Nhà nước tỉnh; - Ngân hàng CSXH tỉnh; - LĐVP
1764Quyết định số 3364/QĐ-BKHCN Phê duyệt kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương cho các dự án uỷ quyền địa phương quản l...Bộ Khoa học và Công nghệ705/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, TC; - Kho bạc Nhà nước tỉnh; - LĐVP
1765Quyết định số 144/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Nghị HồngUỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh704/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1766Quyết định số 143/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH kim khí và sản phẩm nhựa Ni ÀoUỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh703/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1767Quyết định số 142/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH kim khí và sản phẩm nhựa Vạn Đ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh702/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1768Quyết định số 1786/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án Sản xuất than hoạt tính của Công ty cổ phần Hoà BìnhUỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn701/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1769Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1478/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam700/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: TNMT, CT; - UBND huyện Pác Nặm; - UBND xã An Thắng; - LĐVP
1770Thông tư số 144/2011/TT-BTC Quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nướcBộ Tài Chính699/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: Tài Chính, Kho bạc Nhà nước; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1771Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc giaThủ tướng Chính phủ698/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1772Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1465/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam697/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: TNMT, CT; - UBND huyện Chợ Đồn; - UBND xã Yên Thịnh; - LĐVP
1773Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1466/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam696/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: TNMT, CT; - UBND huyện Chợ Mới; - UBND xã Quảng Chu; - LĐVP
1774Thông tư số 147/2011/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc láBộ Tài Chính695/SY - UBND- TT: HĐND, UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1775Quyết định số 59/2011/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc giaThủ tướng Chính phủ694/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: Tài Chính, Kho bạc Nhà nước; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1776Thông tư số 142/2011/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ SaudiBộ Tài Chính693/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: Tài Chính, KH&ĐT, GT-VT, Y tế; - Kho bạc Nhà nước; - BQL DA BV Đa khoa, BQL DA Giao thông; - CVP, PVP
1777Công văn số 7892/VPCP-QHQT V/v phê duyệt kết quả đàm phán với ADB về khoản vay xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía BắcVăn phòng Chính phủ692/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: KHĐT, TC, GTVT; - Kho bạc Nhà nước tỉnh; - LĐVP
1778Thông báo số 274/TB-BTC Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm...Bộ Tài Chính691/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1779Thông tư số 13/2011/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn...Bộ Nội Vụ690/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1780Quyết định số 1785/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợThủ tướng Chính phủ689/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1781Quyết định số 2908/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy phép đầu tư thành lập liên doanh Công ty Liên doanh VINA - SIAMUỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình688/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - LĐVP
1782Quyết định số 97/QĐ-BCĐSPQG Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020687/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHCN; - LĐVP
1783Quyết định số 489/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Cổ phần Năng lượng XanhUỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận686/SY - UBNDTT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1784Thông tư số 34/2011/TT-NHNN Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam685/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Ngân hàng Nhà nước tỉnh; - Sở Tài Chính; - LĐVP
1785Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc ...Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ684/SY - UBND- Sở: GDĐT, NV, TC; - UBND các huyện, thị xã; - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; - PCTVX, PVPVX
1786Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ683/SY - UBND- Sở: GDĐT, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, NV, TC, TNMT; - UBND các huyện, thị xã; - PCTVX, PVPVX
1787Chỉ thị số 1792/CT-TTg Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủThủ tướng Chính phủ682/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1788Công văn số 7608/VPCP-QHQT V/v ký Hiệp định vay vốn Quỹ Phát triển A-rập Xê-ut cho các dự án tại tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Ninh ThuậnVăn phòng Chính phủ681/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, Y tế, XD, Trường Trung cấp Y; - Ban QLDA BV Đa khoa tỉnh; - Kho bạc Nhà nước tỉnh; - LĐVP
1789Quyết định số 2444/QĐ-BNN-TCLN Giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện Dự án điểm "Điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh&...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn680/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC, TNMT, Kho bạc Nhà nước; - Chi cục Kiểm lâm; - LĐVP
1790Nghị định số 98/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệpChính Phủ679/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở: NN-PTNT, KHCN, TNMT, KHĐT, TC; - LĐVP
1791Thông tư số 70/2011/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện kha...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn678/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở NN-PTNT; - Chi cục Kiểm lâm; - UBND các huyện, thị xã; - Cty TNHH MTV Lâm nghiệp; - LĐVP
1792Thông báo số 263/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc về việc thực hiện Luật Công nghệ caoVăn phòng Chính phủ677/SY - UBND- Các Sở: KHCN, NN-PTNT, TT-TT, CT
1793Nghị định số 97/2011/NĐ-CP Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh traChính Phủ676/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1794Nghị định số 88/2011/NĐ-CP Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũChính Phủ675/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1795Thông tư số 184/2011/TT-BQP Quy định danh mục công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiếnBộ Quốc Phòng674/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1796Quyết định số 1942/QĐ-TTg Về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với ...Thủ tướng Chính phủ673/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TNMT, GTVT, XD; - LĐVP
1797Quyết định số 2857/QĐ-TTCP V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011 - 2020Thanh tra Chính phủ672/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1798Công văn số 1093/VT-KH V/v thông báo cước v/c pháo hoa Tết Nhâm Thìn - 2012TỔNG CỤC HẬU CẦN - Cục Vận tải671/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở Tài chính; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1799Nghị định số 95/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hàn...Chính Phủ670/SY - UBND- Sở: Tư pháp, Thanh tra tỉnh; - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; - Chi Cục quản lý thị trường; - LĐVP
1800Thông tư số 139/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành ch...Bộ Tài Chính669/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1801Nghị định số 92/2011/NĐ-CP Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tếChính Phủ668/SY - UBND- PCT VX UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể, hội cấp tỉnh; - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - CVP, PVPVX
1802Thông báo số 260/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệpVăn phòng Chính phủ667/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, TC, NV, TP, LĐ-TB&XH; - Liên minh HTX; - Ngân hành NN tỉnh Bắc Kạn; - LĐVP
1803Nghị định số 99/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngChính Phủ666/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: CT, NV; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1804Công văn số 14355/BTC-QLCS V/v hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CPBộ Tài Chính665/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1805Thông tư số 141/2011/TT-BTC Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tro...Bộ Tài Chính664/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1806Quyết định số 129/QĐ-UBND V/v Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty An Sơn (TNHH)Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh663/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1807Nghị định số 91/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ emChính Phủ662/SY - UBND- Sở: TP, TT, TC, Y tế, CA, LĐ-TB&XH, CT, VH-TT&DL, Thuế; - UBND các huyện, thị xã
1808Quyết định số 1780/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ661/SY - UBND- Sở: VH-TT&DL, TT-TT, LĐ-TB&XH, TC, CT; - Ban quản lý các khu CN
1809Quyết định số 1787/QĐ-TTg Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 của các địa phương để thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ emThủ tướng Chính phủ660/SY - UBND- TT: HĐND, UBND tỉnh; - Sở: TC, LĐ-TB&XH; - Kho bạc Nhà nước
1810Quyết định số 92/QĐ-BCĐCNC Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020659/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHCN; - LĐVP
1811Quyết định số 3238/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 53111000058 ngày 22/9/2008 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty cổ ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang658/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1812Quyết định số 1807/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ657/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở KHCN; - LĐVP
1813Nghị định số 93/2011/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tếChính phủ656/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: Y tế, CT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1814Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hoá"; "Thôn ...Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch655/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1815Thông báo số 28/TB-UBND Về việc xoá tên doanh nghiệp và thu hồi Giấy chứng nhận Đầu tưUỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu654/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1816Nghị định số 94/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện,...Chính Phủ653/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: Y tế, LĐ-TBXH, Nội vụ; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1817Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngThủ tướng Chính phủ652/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: GTVT, Nội vụ; - Công an tỉnh; - LĐVP
1818Công văn số 4095/EVN NPC-B2 V/v Lập PAĐT cho dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện của tỉnh Bắc KạnTẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc651/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: CT, TC, KHĐT; - LĐVP
1819Quyết định số 2901/QĐ-UBND V/v Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Cơ sở kinh doanh dịch vụ Hồng Hưng và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty...Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương650/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1820Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg Về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc giaThủ tướng Chính phủ649/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: KHĐT, Y tế, TP, LĐ-TB&XH, NV, GDĐT, KHCN, VH-TTDL, TT&TT, TNMT, TC; - Công an tỉnh; - BHXH tỉnh; - Cục Thống kê tỉnh; - Hội LHPN tỉnh; - LĐVP
1821Quyết định số 1806/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sảnThủ tướng Chính phủ648/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TC, XD, KHĐT; - LĐVP
1822Quyết định số 55/2011/QĐ-TTg Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phốiThủ tướng Chính phủ647/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TT&TT, KHĐT, TC; - Viễn thông Bắc Kạn; - LĐVP
1823Quyết định số 1803/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ646/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: KHĐT, TC, GDĐT, TT&TT; - Cục Thống kê tỉnh; - LĐVP
1824Công văn số 2718/BQP-VP V/v đính chính nội dung Thông tư 176/2011/TT-BQPBộ Quốc Phòng645/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1825Quyết định số 1789/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ644/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở KHCN; - LĐVP
1826Công văn số 13927/BTC-ĐT V/v chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng các công trình Kè chống sạt lở bờ sôngBộ Tài Chính643/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, NN-PTNT; - UBND các huyện: Ba Bể, Chợ Mới; - LĐVP
1827Quyết định số 3061/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ642/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, CT, Y tế, XD, TT&TT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1828Quyết định số 3059/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ641/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, CT, Y tế, XD, TT&TT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1829Quyết định số 3058/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ640/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, CT, Y tế, XD, TT&TT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1830Quyết định số 3057/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ639/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, CT, Y tế, XD, TT&TT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1831Quyết định số 3056/QĐ-BKHCN Về việc sửa đổi tên, phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấ...Bộ Khoa học và Công nghệ638/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, CT, Y tế, XD, TT&TT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1832Quyết định số 3055/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ637/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, CT, Y tế, XD, TT&TT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1833Quyết định số 3053/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ636/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, CT, Y tế, XD, TT&TT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1834Quyết định số 3054/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gi...Bộ Khoa học và Công nghệ635/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, CT, Y tế, XD, TT&TT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1835Quyết định số 1791/QĐ-TTg Về cơ chế, chính sách hỗ trợ vắc xin tai xanh, vắc xin dịch tả lợn nhằm đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, bảo đảm đủ nguồn cung ứ...Bộ Khoa học và Công nghệ634/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở KHĐt, TC, NN&PTNT, Kho bạc NN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1836Quyết định số 660/QĐ-UBND Về việc thu hồi chủ trương cho phép đầu tư dự án thuỷ điện Đăk Po Kor 1, huyện Kông Chro, tỉnh Gia LaiUỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai633/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - LĐVP
1837Quyết định số 1640/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị mới Lệ Uyên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thành VinhUỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên632/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - LĐVP
1838Quyết định số 659/QĐ-UBND Về việc thu hồi chủ trương cho phép đầu tư dự án thuỷ điện Ia Đrăng 2A, huyện Chư Prông, tỉnh Gia LaiUỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai631/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - LĐVP
1839Quyết định số 658/QĐ-UBND Về việc thu hồi chủ trương cho phép đầu tư dự án thuỷ điện Ia Đrăng 4 và Ia Krel 1, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiUỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai630/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - LĐVP
1840Quyết định số 476/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho Công ty TNHH một thành viên Hưng Gia AnhUỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận629/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - LĐVP
1841Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt NamBộ Thông tin và Truyền thông628/SY - UBND- CT, PCTVX UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - TT CNTT&TT; - PVPVX
1842Quyết định số 1767/QĐ-TTg Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 để thực hiện Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao độn...Thủ tướng Chính phủ627/SY - UBND- Các Sở: TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế, GD&ĐT, KH&CN, NN-PTNT; - Kho bạc Nhà nước; - UBND các huyện, thị xã
1843Quyết định số 2338/QĐ-BTC Về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chínhBộ Tài Chính626/SY - UBND- TT: HĐND, UBND tỉnh; - LĐVP
1844Quyết định số 1726/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 051 01 000 148 cấp lần đầu ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH thể...Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên625/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1845Quyết định số 3176/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Tân Việt HoaUỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ624/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1846Công văn số 9288/BCT-CNNg V/v điều chỉnh bổ sung điều kiện xuất khẩu quặng sắt tại Thông tư số 08/2008/TT-BCTBộ Công Thương623/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: CT, TNMT; - Liên minh các HTX; - UBND các huyện, thị xã; - HHDN tỉnh, Hội DN trẻ Bắc Kạn; - LĐVP
1847Hiệp định Tài chính số 20578Bộ Tài Chính622/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: Y tế, GD&ĐT, KH&ĐT, TC, Kho bạc Nhà nước; - CVP, PVP
1848Báo cáo số 159/BC-BCĐ Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ch...BỘ TƯ PHÁP - Ban Chỉ đạo Chương trình 212 Trung ương621/SY - UBND- Hội đồng PHCT PBGDPL tỉnh; - Hội đồng PHCT PBGDPL huyện, thị; - LĐVP
1849Quyết định số 75/QĐ-BCĐGTVT Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tảiBan Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải620/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: GTVT, XD, TC, KHĐT, TNMT; - LĐVP
1850Quyết định số 3047/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 531043000081 ngày 27/5/2009 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp cho Công ty TN...Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang619/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1851Quyết định số 123/QĐ-UBND V/v Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Tường Thuỷ (TNHH)Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh618/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1852Thông tư số 11/2011/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính s...Bộ Nội Vụ617/SY - UBND- TT: HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Ban tổ chức tỉnh uỷ; - Các Sở: KH&ĐT, GD&ĐT, TC, LĐ-TBXH; - Tỉnh Đoàn; - UBND các huyện, thị xã; - CVP, PVPVX
1853Nghị định số 85/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà...Chính Phủ616/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1854Quyết định số 4930/QĐ-BCT Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020Bộ Công Thương615/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, TC, XD, NN-PTNT, TNMT, GTVT; - UBND huyện Chợ Đồn; - CT TNHH Ngọc Linh; - LĐVP
1855Thông tư số 35/2011/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn m...Bộ Công Thương614/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Công An tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1856Quyết định số 2754/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư số 04121000511 ngày 11/3/2011 đã cấp cho Công ty Cổ phần SJC Hải DươngUỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương613/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1857Quyết định số 1719/QĐ-TTg Phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)Thủ tướng Chính phủ612/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: TNMT, TC, KHĐT, Y tế, GDĐT, NN-PTNT, KHCN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1858Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT...Bộ Tài nguyên và Môi trường611/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1859Quyết định số 1661/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 051 01 000 280 cấp lần đầu ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên610/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1860Công văn số 600/ĐCKS-KS V/v chuyển nhượng, gia hạn giấy phép thăm dò vàng tại khu vực Pác Lạng, tỉnh Bắc KạnBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản609/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở Công Thương; - Công An tỉnh; - UBND huyện Ngân Sơn; - UBND xã Đức Vân; - LĐVP
1861Thông tư số 176/2011/TT-BQP Ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninhBộ Quốc Phòng608/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1862Thông tư số 10/2011/TT-TTCP Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh traThanh tra Chính phủ607/SY - UBND- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1863Nghị định số 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh traChính Phủ606/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1864Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuýThủ tướng Chính phủ605/SY - UBND- Các Sở: CT, Y tế, TC, CA tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1865Nghị định số 82/2011/NĐ-CP Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độcChính Phủ604/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1866Nghị định số 80/2011/NĐ-CP Quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tùChính Phủ603/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1867Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về ...Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính602/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1868Quyết định số 975/QĐ-KTNN Về việc phân công địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nướcKiểm toán Nhà nước601/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TC, KBNN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1869Quyết định số 02/2011/QĐ-KTNN Ban hành Quy định niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán và cá nhân có liên quan trong hoạt đ...Kiểm toán Nhà nước600/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TC, KBNN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1870Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ599/SY - UBND- Sở KHCN; - Chi cục TC ĐLCL; - UBND các huyện, thị xã; - Các phòng: KT, CT các huyện, thị xã
1871Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cô...Bộ Khoa học và Công nghệ598/SY - UBND- Sở KHCN; - Chi cục TC ĐLCL; - UBND các huyện, thị xã; - Các phòng: KT, CT các huyện, thị xã
1872Thông tư số 13/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường ban hành kèm theo...Bộ Khoa học và Công nghệ597/SY - UBND- Sở KHCN; - Chi cục TC ĐLCL; - UBND các huyện, thị xã; - Các phòng: KT, CT các huyện, thị xã
1873Thông tư số 12/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết địn...Bộ Khoa học và Công nghệ596/SY - UBND- Sở KHCN; - Chi cục TC ĐLCL; - UBND các huyện, thị xã; - Các phòng: KT, CT các huyện, thị xã
1874Thông tư số 15/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo...Bộ Khoa học và Công nghệ595/SY - UBND- Sở KHCN; - Chi cục TC ĐLCL; - UBND các huyện, thị xã; - Các phòng: KT, CT các huyện, thị xã
1875Thông tư số 14/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 22...Bộ Khoa học và Công nghệ594/SY - UBND- Sở KHCN; - Chi cục TC ĐLCL; - UBND các huyện, thị xã; - Các phòng: KT, CT các huyện, thị xã
1876Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và C...Bộ Khoa học và Công nghệ593/SY - UBND- Sở KHCN; - Chi cục TC ĐLCL; - UBND các huyện, thị xã; - Các phòng: KT, CT các huyện, thị xã
1877Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và C...Bộ Khoa học và Công nghệ592/SY - UBND- Sở KHCN; - Chi cục TC ĐLCL; - UBND các huyện, thị xã; - Các phòng: KT, CT các huyện, thị xã
1878Quyết định số 1468/QĐ-KTNN Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nướcKiểm toán Nhà nước591/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TC, KBNN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1879Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của ...Bộ Thông tin và Truyền thông590/SY - UBND- PCT VX UBND tỉnh; - Các Sở, Ngành; - TT CNTT&TT; - PVP VX
1880Nghị định số 84/2011/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáChính Phủ589/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1881Nghị quyết số 94/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2011Chính Phủ588/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở, Ngành; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1882Quyết định số 1682/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị  quyết số ...Thủ tướng Chính phủ587/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở, Ngành; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1883Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 1298/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam586/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: CT, TNMT; - UBND xã Lương Thành; - LĐVP
1884Quyết định số 121/QĐ-UBND V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH dược phẩm Hưng Long (nay là Cô...Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh585/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1885Quyết định số 2030/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy phép đầu tư số 45/GP-ĐN ngày 25/4/2002, giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư số 45/GCNĐC1-ĐN/47/1 n...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai584/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1886Quyết định số 2237/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000033 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Việt...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai583/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1887Quyết định số 2161/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000028 ngày 12/6/2007 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Omexe...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai582/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1888Quyết định số 2159/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000062 ngày 12/10/2007 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Lin ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai581/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1889Quyết định số 2160/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000061 ngày 12/10/2007 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Yen ...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai580/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1890Quyết định số 2240/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000036 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Powe...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai579/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1891Quyết định số 2235/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000035 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Hung...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai578/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1892Quyết định số 2236/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000034 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Omex...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai577/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1893Quyết định số 2243/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000032 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Four...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai576/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1894Quyết định số 2242/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000031 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Time...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai575/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1895Quyết định số 2238/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000030 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Quốc...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai574/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1896Quyết định số 2239/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471043000029 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Quốc...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai573/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1897Quyết định số 2234/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy phép đầu tư số 72/GP-ĐN ngày 27/6/2003 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Liên doanh TNHH Hiệp ĐạtUỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai572/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1898Quyết định số 2233/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy phép đầu tư số 104/GP-ĐN ngày 29/12/2005 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Nông trường Lữ ThịUỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai571/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1899Quyết định số 1993/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy phép đầu tư số 41/GP-ĐN ngày 05/4/2002 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Liên doanh World Mul - San (T...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai570/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1900Quyết định số 2174/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471033000025 chứng nhận lần đầu ngày 04/6/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 30...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai569/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1901Quyết định số 2241/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 471023000037 ngày 12/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Quốc...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai568/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT; - LĐVP
1902Quyết định số 1669/QĐ-TTg Về việc thay đổi Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003Thủ tướng Chính phủ567/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TNMT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1903Quyết định số 1643/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ566/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHĐT, TC, TT&TT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1904Thông báo số 230/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2011, thực hiện Quyết định số 1956...Văn phòng Chính phủ565/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: LĐTBXH, NN&PTNT, NV, TC, GDĐT, CT, KHĐT, TT&TT, Hội ND, NHCSXH; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1905Chỉ thị số 1617/CT-TTg Về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tớiThủ tướng Chính phủ564/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1906Thông tư số 128/2011/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lậpBộ Tài Chính563/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở Y tế; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1907Quyết định số 1640/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ562/SY - UBND- PCT VX; - Sở: GD&ĐT, KH&ĐT, TC; - Ban Dân tộc; - PVPVX
1908Thông báo số 217/TB-VPCP Ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện kế h...Văn phòng Chính phủ561/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Các Sở, Ngành là thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới; - Văn phòng điều phối nông thôn mới; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1909Nghị định số 79/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không...Chính Phủ560/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - Chánh văn phòng
1910Nghị định số 78/2011/NĐ-CP Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với c...Chính Phủ559/SY - UBND- CA tỉnh, BCHQS tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - Chánh văn phòng
1911Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, r...Bộ Tài Chính - Bộ Tư Pháp558/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - Lãnh đạo văn phòng
1912Quyết định số 2712/QĐ-UBND Về việc thu hồi 12 (mười hai) Giấy chứng nhận đầu tư trong Cụm công nghiệp Tân MỹUỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương557/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT; - LĐVP
1913Thông báo số 307/TB-BCT Kết luận của Thứ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị ngành công thương 14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ lần thứ XIIIBộ Công Thương556/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, TC, KHCN, TNMT, GTVT, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1914Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X...Ban Chấp hành Trung ương555/SY - UBNDTT: UBND tỉnh; - Sở: Tài Chính; - Tỉnh Đoàn; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP, BCH Đảng uỷ VP
1915Quyết định số 1610/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2011 - 2015, đ...Thủ tướng Chính phủ554/SY - UBND- TT: TU, HĐND; - Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ; - Sở: VH-TTDL, TT&TT; - UBMTTQ tỉnh; - Các thành viên BCĐ "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1916Thông báo số 2022/TB-UBND Về việc Doanh nghiệp giải thể và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tưUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh553/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT; - LĐVP
1917Quyết định số 1461/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt NamThủ tướng Chính phủ552/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, GD&ĐT, TT&TT, GTVT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL; - Công an tỉnh; - CVP, PVP
1918Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt NamBộ Kế hoạch và Đầu tư551/SY - UBND- CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở: TC, CT, KH&CN, TN&MT, Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT, GTVT, XD, VH-TT&DL; - Liên minh HTX; - CVP, các PCVP
1919Quyết định số 1611/QĐ-TTg Về việc thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt NamThủ tướng Chính phủ550/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: KH&CN, Nội vụ; - LĐVP
1920Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1271/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam549/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: TN&MT, Công Thương; - LĐVP
1921Quyết định số 2850/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015Bộ Khoa học và Công nghệ548/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở KH&CN; - LĐVP
1922Thông tư số 106/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 67/2010/...Bộ Tài Chính547/SY - UBNDTT: UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - Sở: XD, LĐTBXH; - LĐVP
1923Thông tư số 124/2011/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạBộ Tài Chính546/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1924Thông tư số 123/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nướcBộ Tài Chính545/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã
1925Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2...Bộ Giáo dục và Đào tạo544/SY - UBND- PCTVX, PVPVX; - Sở GD&ĐT; - Phòng Giáo dục các huyện, thị xã; - UBND các huyện, thị xã
1926Nghị định số 73/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảChính Phủ543/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Sở: XD, CT, GTVT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1927Quyết định số 2006/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hànhBộ Tài Chính542/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - LĐVP
1928Quyết định số 1476/QĐ-TTg Về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ541/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1929Công văn số 5374/BGTVT-KCHT V/v Thoả thuận Quy hoạch Các điểm đấu nối vào QL.3, QL.279 qua tỉnh Bắc KạnBộ Giao thông Vận tải540/SY - UBNDTT UBND tỉnh; - Sở: Công Thương; - UBND huyện: Na Rì, Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông, TX Bắc Kạn; - LĐVP
1930Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT Quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũBộ Tài nguyên và Môi trường539/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở NN&PTNT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1931Thông tư số 12/2011/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống r...Bộ Xây Dựng538/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1932Quyết định số 2810/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam tại Long AnUỷ ban nhân dân tỉnh Long An537/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, TNMT; - LĐVP
1933Quyết định số 158/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế - Quảng Ngã...Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi536/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT, Ytế; - BQLDA ĐTXD công trình BVĐK Bắc Kạn; - LĐVP
1934Công văn số 6222/VPCP-KTN V/v quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và khai thác, sử dụng nước dưới đấtVăn phòng Chính phủ535/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: TNMT, CT, XD; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1935Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấnBộ Kế hoạch và Đầu tư534/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1936Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1157/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam533/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: CT, TNMT; - UBND huyện Na Rì; - UBND xã Lạng San; - LĐVP
1937Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1156/QBVMT-KQBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam532/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: CT, TNMT; - UBND huyện Ngân Sơn; - UBND xã Thượng Quan; - LĐVP
1938Nghị quyết số 88/NQ-CP Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thôngChính Phủ531/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - Ban ATGT tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1939Nghị định số 71/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ emChính Phủ530/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, VHTT&DL, Tư pháp, TT&TT; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1940Quyết định số 1889/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 111043000006 của Công ty TNHH Công Mậu Tín Đỉnh, Long Châu, Quảng Tây, Trung QuốcUỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng529/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1941Quyết định số 1887/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 111022000003 của Công ty TNHH tập đoàn xuất nhập khẩu khoa học Công Mậu ASEANUỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng528/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1942Quyết định số 1890/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 11121000107 của Công ty TNHH tập đoàn xuất nhập khẩu khoa học Công Mậu ASEANUỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng527/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1943Công văn số 3253/BTNMT-TCQLĐĐ V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 5617/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủBộ Tài nguyên và Môi trường526/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: XD, NN-PTNT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1944Quyết định số 50/2011/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng trực thuộc Bộ Công ThươngThủ tướng Chính phủ525/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: Nội Vụ, Công Thương; -LĐVP
1945Công văn số 6033a/VPCP-KTN V/v tăng cường quản lý hoạt động khoáng sảnVăn phòng Chính phủ524/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: TNMT, CT, XD; - HH Doanh nghiệp tỉnh; - TCT CPKS và LK Bắc Kạn; - Cty CP-SXVLXD Bắc Kạn; - Cty CP KS Bắc Kạn; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1946Công văn số 6208/VPCP-KTN V/v chủ trương và cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ523/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: CT, KH&ĐT, TC; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1947Quyết định số 1488/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ522/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: XD, TNMT, TC, GTVT, GDĐT, KHCN, KHĐT, CT; - LĐVP
1948Thông tư số 120/2011/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55...Bộ Tài Chính521/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TNMT, NN&PTNT; - UBND các huyện, thị xã
1949Quyết định số 1480/QĐ-TTg Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khănThủ tướng Chính phủ520/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở Tài Chính; - Kho Bạc Nhà Nước tỉnh; - Ban Dân Tộc; - LĐVP
1950Công văn số 2035/BKHCN-KHTC V/v Trung Quốc công bố loại bỏ 2255 doanh nghiệp lạc hậuBộ Khoa học và Công nghệ519/SY - UBND- TT: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - HHDN tỉnh; - HHDN trẻ tỉnh Bắc Kạn; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1951Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg Về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu m...Thủ tướng Chính phủ518/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: GTVT, KHCN, CT, TC; - Công an tỉnh; - BCH Quân sự tỉnh; - LĐVP
1952Quyết định số 207/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 59121000020 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 05/7/2007, điều chỉnh ngày 05/1...Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng517/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở KHĐT; - LĐVP
1953Công văn số 5669/BKHĐT-KTCN V/v Chủ trương và cơ chế đầu tư Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Kế hoạch và Đầu tư516/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: CT, KHĐT, TC; - LĐVP
1954Quyết định số 1427/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ515/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - CVP
1955Thông tư số 07/2011/TT-TTCP Hướng dẫn quy trình tiếp công dânThanh tra Chính phủ514/SY - UBND- TT: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1956Nghị định số 64/2011/NĐ-CP Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnhChính Phủ513/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1957Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 ...Bộ Giáo dục và Đào tạo512/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: GD&ĐT; - Trường Cao đẳng Cộng đồng; - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; - PVPVX
1958Công văn số 11525/BTC-ĐT V/v chủ trương và cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Tài Chính511/SY - UBND- TT: Tỉnh uỷ. HĐND, UBND tỉnh; - Sở CT, KH&ĐT, TC; - LĐVP
1959Quyết định số 1483/QĐ-TTg Ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triểnThủ tướng Chính phủ510/SY - UBND- CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD, Y tế, GTVT, TT&TT, KHCN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1960Chỉ thị số 1474/CT-TTg Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở v...Thủ tướng Chính phủ509/SY - UBND- TT: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; - Các Sở: TNMT, CT, KH&ĐT, TC, XD; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1961Quyết định số 406/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến NhiUỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận508/SY - UBND- CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - LĐVP
1962Quyết định số 1184/QĐ-UBND Về việc thu hồi chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Trung tâm Thương mại - Siêu thị tại Đắk Mik của Côn...Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông507/SY - UBND- CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT; - LĐVP
1963Công văn số 1495/BTL-TaC V/v khai thác điểm chì, kẽm Nà Duồng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc KạnBỘ QUỐC PHÒNG - Bộ Tư lệnh Quân khu 1506/SY - UBND- CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: CT, TNMT; - UBND huyện Chợ Đồn; - Cty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn; - LĐVP
1964Thông báo số 166/TB-BTNMT Kết quả buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Hoàng Ngọc Đường về việc phối ...Bộ Tài nguyên và Môi trường505/SY - UBND- TT: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; - Sở Công Thương; - Vườn Quốc gia Ba Bể; - UBND huyện: Chợ Đồn, Ba Bể; - LĐVP
1965Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ tr...Thủ tướng Chính phủ504/SY - UBND- CT, PCT VX UBND tỉnh; - Các Sở: GD&ĐT, TC, LĐTBXH; - UBND các huyện, thị xã; - CVP, PVPTH, PVP VX
1966Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dânBộ Giáo dục và Đào tạo503/SY - UBND- PCT VX UBND tỉnh; - Sở GD&ĐT; - Trường Cao đẳng Cộng đồng; - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; - PVP VX VPUBND tỉnh
1967Quyết định số 1828/QĐ-BNN-TCLN Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2010Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn502/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: NN&PTNT, KHĐT, TNMT, Cục Thống kê; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1968Quyết định số 1467/QĐ-TTg Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ501/SY - UBND-TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Hội Nông dân tỉnh; - Ban Thi đua - Khen thưởng; - Ông Nông Văn Kỉnh, Ông Ma Thế Chương; - LĐVP
1969Quyết định số 1432/QĐ-TTg Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốcThủ tướng Chính phủ500/SY - UBND-TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Thi đua - Khen thưởng; - Ông Triệu Ngọc Liễu; - LĐVP
1970Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thuỷ văn thuộc ngành tài nguyên và môi trườngThủ tướng Chính phủ499/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Sở: TNMT, TC, KH&ĐT, Nội vụ; - BHXH tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1971Công văn số 7795/BCT-TCNL V/v chủ trương và cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương498/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: CT, KHĐT, TC; - LĐVP
1972Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm...Thủ tướng Chính phủ497/SY - UBND- TT: UBND tỉnh; - Sở: KHCN, Nội Vụ; - LĐVP
1973Thông tư số 31/2011/TT-BCT Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bảnBộ Công Thương496/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: Công Thương, Tài Chính; - Công ty Điện lực Bắc Kạn; - LĐVP
1974Thông báo số 20/TB-UBND về việc xoá tên doanh nghiệp và thu hồi Giấy chứng nhận Đầu tưUỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu495/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KH&ĐT; - LĐVP
1975Quyết định số 4119/QĐ-BCT Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương494/SY - UBND- CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD, Y tế, GTVT, TT&TT, KHCN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1976Quyết định số 4138/QĐ-BCT Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương493/SY - UBND- CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD, Y tế, GTVT, TT&TT, KHCN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1977Công văn số 7153/BCT-CNN V/v xây dựng nhà máy chế biến thuốc lá điếu tại tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương492/SY - UBND- TT HĐND tỉnh; CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD, Y tế, GTVT, TT&TT, KHCN; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1978Công văn số 3059/BTNMT-ĐCKS V/v cấp phép hoạt động khoáng sản đối với một số điểm quặng sắt tại tỉnh Bắc KạnBộ Tài nguyên và Môi trường491/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở Công Thương; - UBND huyện: Chợ Đồn, Pác Nặm, Ngân Sơn, Chợ Mới; - Cty CP khoáng sản và luyện kim Vạn Lợi; - LĐVP
1979Công văn số 3058/BTNMT-ĐCKS V/v quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản quặng, chì kẽm tại tỉnh Bắc KạnBộ Tài nguyên và Môi trường490/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở Công Thương; - UBND huyện: Chợ Đồn; - Cty TNHH Ngọc Linh; - LĐVP
1980Quyết định số 993/QĐ-BTTTT Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ng...Bộ Thông tin và Truyền thông489/SY - UBND- CT, PCTVX UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - PVPVX
1981Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ ...Bộ Thông tin và Truyền thông488/SY - UBND- CT, PCTVX UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - PVPVX
1982Nghị định số 69/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDSChính Phủ487/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Sở Y Tế; - CT UBND các huyện, thị xã; - UBND các xã, phường, thị trấn; - LĐVP
1983Nghị định số 68/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, th...Chính Phủ486/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - UB MTTQVN tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; - VP BCĐ phòng chống tham nhũng tỉnh; - Chi nhánh NHCS tỉnh; - Chi nhánh NHPT tỉnh; - LĐVP
1984Chỉ thị số 03/CT-BTTTT Về tăng cường công tác quản lý chất lượng thiết bị phát thanh, truyền hình và truyền thanh không dâyBộ Thông tin và Truyền thông485/SY - UBND- CT, PCTVX UBND tỉnh; - Sở: TT&TT, CT; - Đài PT-TH tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - PVPVX
1985Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại...Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài Chính484/SY - UBND- CT, PCTVX UBND tỉnh; - Sở: GD&ĐT, TC; - UBND các huyện, thị xã; - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; - PVPVX
1986Quyết định số 1410/QĐ-TTg Phê duyệt Khung ma trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)Thủ tướng Chính phủ483/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở TNMT; - LĐVP
1987Công văn số 5617/VPCP-KTN V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủVăn phòng Chính phủ482/SY - UBND- TT: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; - Các Sở: CT, TNMT, NN&PTNT, XD; - Bộ CHQS tỉnh; - Công an tỉnh; - Ban QLDA các KCN; UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1988Báo cáo số 1125/BC-ĐCT30a của Đoàn công tác liên ngành do Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30a tại Cao Bằng và B...Bộ Quốc Phòng - Đoàn công tác NQ30a481/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Sở: LĐTB&XH; - Các thành viên Ban chỉ đạo 30a; - UBND huyện Ba Bể, Pác Nặm; - LĐVP
1989Báo cáo số 07/BC-UBTN Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2011Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam480/SY - UBND- Sỏ Nội Vụ; - Tỉnh đoàn; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1990Hướng dẫn số 561/HD-BTC Tổ chức tuyển chọn người tham gia trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt NamUỷ ban dân tộc - Ban trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam479/SY - UBND- Ban Dân tộc, Sở VHTT&DL; - UBND các huyện, thị xã
1991Quyết định số 1337/QĐ-TTg Về việc bổ sung đối tượng đào tạo tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề á...Thủ tướng Chính phủ478/SY - UBND- TT Tỉnh uỷ; - CT, PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã
1992Thông tư số 111/2011/TT-BTC Sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khẩuBộ Tài Chính477/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Sở: TC, CT; - Cục Thuế tỉnh; - Chi cục hải quan; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1993Thông tư số 113/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2...Bộ Tài Chính476/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1994Quyết định số 1342/QĐ-TTg Về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc giaThủ tướng Chính phủ475/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KHCN, TC, Nội Vụ; - LĐVP
1995Quyết định số 1343/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc B...Thủ tướng Chính phủ474/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KHCN; - LĐVP
1996Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địaBộ Tài nguyên và Môi trường473/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1997Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưaBộ Tài nguyên và Môi trường472/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1998Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồnBộ Tài nguyên và Môi trường471/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
1999Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đấtBộ Tài nguyên và Môi trường470/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2000Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đấtBộ Tài nguyên và Môi trường469/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2001Thông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXH Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện"Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội468/SY - UBND- Sở: LĐTB&XH, KHCN
2002Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dụcThủ tướng Chính phủ467/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Sở: GD&ĐT, TC; - UBND các huyện, thị xã; - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; - PCT VX
2003Quyết định số 1173/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán ngườiThủ tướng Chính phủ466/SY - UBND- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2004Quyết định số 1229/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an n...Thủ tướng Chính phủ465/SY - UBND- Sở Tài nguyên và Môi trường; - Công an tỉnh; - UBND thị xã Bắc Kạn; - LĐVP
2005Quyết định số 1177/QĐ-VPCP Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủVăn phòng Chính phủ464/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Ban Thi đua khen thưởng; - LĐVP; - Nhà khách tỉnh; - Phòng HC-TC
2006Thông tư số 01/2011/TT-UBDT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộcUỷ ban Dân tộc463/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; - Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - CVP, PVP VX
2007Thông tư số 27/2011/TT-BCT Quy trình trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lựcBộ Công Thương462/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở: CT, XD, TNMT; - Công an tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2008Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định...Bộ Giáo dục và Đào tạo461/SY - UBND- PCT VX UBND tỉnh; - Sở Giáo dục và Đào tạo; - UBND các huyện, thị xã; - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã
2009Chỉ thị số 1315/CT-TTg Về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầuThủ tướng Chính phủ460/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2010Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015Bộ Khoa học và Công nghệ459/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, KH&ĐT, TC; - LĐVP
2011Thông tư số 18/2011/BKHCN-SHTT Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư ...Bộ Khoa học và Công nghệ458/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở: KHCN, Công Thương; - LĐVP
2012Nghị định số 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mạiChính Phủ457/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở: CT, KH&ĐT, TP; - Ngân hàng Nhà nước; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2013Nghị định số 62/2011/NĐ-CP Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấnChính Phủ456/SY - UBND- TT Tỉnh uỷ; - CT, PCT UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; - Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2014Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnhBộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch455/SY - UBND- UBND các huyện, thị xã
2015Quyết định số 199/QĐ-UBDT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban Dân tộc ban hành hết hiệu lực pháp luậtUỷ ban Dân tộc454/SY - UBND- UBND các huyện, thị xã
2016Nghị định số 61/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp d...Chính Phủ453/SY - UBND- Sở: LĐ-TB&XH, Y Tế, TC; - Công an tỉnh
2017Quyết định số 1270/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"Thủ tướng Chính phủ452/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2018Quyết định số 1241/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ451/SY - UBND- TT: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2019Thông tư liên tịch số 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phò...Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính450/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2020Quyết định số 1266/QĐ-TTg Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ449/SY - UBND- TT: Tỉnh Uỷ; - TT HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ; - Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen; - Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; - LĐVP
2021Quyết định số 1256/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyến tỉnh đến năm 2015Thủ tướng Chính phủ448/SY - UBND- CT, PCT VX; - Sở: KH&ĐT, Y Tế, Nội vụ, TC, Chi cục ATVSTP; - CVP, PVPTH, VX
2022Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạoBộ Giao thông Vận tải447/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: TC, KHĐT; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2023Thông tư số 42/2011/TT-BCA Hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công dân Việt Nam sang CămpuchiaBộ Công An446/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: Tư Pháp, Nội Vụ; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2024Thông tư số 41/2011/TT-BCA Hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam ch...Bộ Công An445/SY - UBNDTT UBND tỉnh; - Sở: Tư Pháp, Nội Vụ; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2025Thông tư số 50/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn444/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&CN, KH-ĐT, NN&PTNT; - LĐVP
2026Quyết định số 1216/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ443/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2027Thông tư số 20/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tếBộ Y Tế442/SY - UBND- CT, PCT UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - CVP, PVPVX
2028Quyết định số 2175/QĐ-BKHCN Phê duyệt Danh mục các dự án uỷ quyền địa phương quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa họ...Bộ Khoa học và Công nghệ441/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Sở: KHĐT, TC; - Kho Bạc NN tỉnh; - LĐVP
2029Quyết định số 1268/QĐ-TTg Về ngày Hợp tác xã Việt NamThủ tướng Chính phủ440/SY - UBND- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2030Thông tư số 105/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ư...Bộ Tài Chính439/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Liên minh HTX; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2031Thông tư số 90/2011/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồngBộ Tài Chính438/SY - UBND- TT UBND tỉnh; - Cục Thuế tỉnh; - Sở Tài Chính; - UBND các huyện, thị xã; - LĐVP
2032Công văn số 9404/BTC-VP V/v đính chính Quyết định số 1514/QĐ-BTC ngày 22/6/2011Bộ Tài Chính437/SY - UBND- CT UBND tỉnh; - Chi cục hải quan tỉnh; - Sở Tài chính; - PVP
2033Quyết định số 1244/QĐ-TTg Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu,